Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Informačné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa v procese verejného obstarávania, 2. časť

Dátum:

Tak ako sme načrtli v prvej časti tohto príspevku, za ostatné roky sa neustálymi novelami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") priam exponenciálne zvyšovala administratívna náročnosť celého procesu, a to predovšetkým vďaka stále vzrastajúcemu počtu informačných povinností verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa. Jeho celkové množstvo informačných povinností je dané nielen informačnými povinnosťami voči Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj povinnosťami voči záujemcom, resp. uchádzačom vo verejnom obstarávaní. Sú to práve záujemcovia/uchádzači, t.j. účastníci hospodárskej súťaže, na ochranu ktorých boli prijaté všetky predpisy vo verejnom obstarávaní, či na únijnej, alebo národnej úrovni. Účelom tejto pôvodne trojdielnej série článkov o informačných povinnostiach v procese verejného obstarávania bolo vytvoriť akúsi pomôcku pre osoby realizujúce proces verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie nás však v tejto snahe predbehol, keď na svojej stránke podal podrobný výpočet informačných povinností verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, preto sa v tomto príspevku obmedzíme už len na výpočet informačných povinností realizovaných priamo voči uchádzačom, resp. záujemcom krátkym úvodným teoreticko-právnym komentárom, a tretiu časť, ktorá mala predstavovať tabuľkový výpočet, zámerne vynecháme.

Informačné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa v procese verejného obstarávania, 2. časť
JUDr.
Marek
Griga
ako zamestnanec jedného z najväčších verejných obstarávateľov sa už niekoľko rokov venuje aplikačnej praxi v oblasti verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácie "Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania" (IURA EDITION, 2012; v súčasnosti Wolters Kluwer s. r. o.) a publikácie "Zákon o verejnom obstarávaní - komentár" (IURA EDITION, 2013; v súčasnosti Wolters Kluwer s. r. o.).
Informačná povinnosť realizovaná priamo voči uchádzačom, resp. záujemcom sa v zásade uskutočňuje vo forme určenej verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, ak zákon o verejnom obstarávaní priamo neupravuje konkrétnu formu realizácie informačnej povinnosti voči uchádzačom, resp. záujemcom (napr. obligatórne elektronická výzva na účasť v elektronickej aukcii). Sú to napokon uchádzači, resp. záujemcovia, a to aj potenciálni (pozri napr. vec C-16/1998 Komisia proti Francúzsku), ktorí sú primárnymi adresátmi práv, na ochranu ktorých boli prijaté tak smernice vo verejnom obstarávaní, či už tie predošlé (smernica 2004/18/ES či 2004/17/ES), alebo tie nové (smernica 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ) na únijnej úrovni, ako aj predpisy verejného obstarávania na národnej úrovni, ktoré ich implementujú.
Samotný základ informačných povinností voči uchádzačom, resp. záujemcom možno pritom nájsť v základných rámcových pravidlách verejného obstarávania, ktorými sú zásady/princípy rovného zaobchádzania, nediskriminácie a z nich prameniacej transparentnosti, ktoré sú výslovne zakotvené v § 9 ods. 3 ZVO.
Princíp rovného zaobchádzania, resp. princíp nediskriminácie vo všeobecnosti predstavuje vyjadrenie zásady, aby sa so zahraničnými uchádzačmi zaobchádzalo rovnako ako s domácimi, resp. požiadavky, aby sa s porovnateľnými situáciami nezaobchádzalo rozdielne a s rozdielnymi situáciami rovnako, ibaže by takéto zaobchádzanie bolo objektívne odôvodnené (pozri napr. spojené veci C-21/03 a C-34/03, Fabricom SA proti Belgickému kráľovstvu a citovanú judikatúru). Zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti v sebe obnášajú najmä povinnosť transparentnosti, ktorá zabezpečuje pre každého potenciálneho uchádzača adekvátny stupeň zverejnenia (pozri C-458/03, Parking Brixen GmbH proti Gemeinde Brixen a Stadtwerke Brixen AG). Jedným z explicitných prejavov uvedených zásad, predovšetkým zásady rovného zaobchádzania, je však aj to, že každý záujemca alebo uchádzač dostáva informácie rovnakým spôsobom, v rovnakom čase a v rovnakom obsahu (pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. februára 2009, sp. zn. 2 Sžo 69/2008). Uvedené znamená principiálne to, že nie je možné jedného uchádzača písomne vo forme doporučenej zásielky upovedomiť o doplnení súťažných podkladov v zmysle § 34 ods. 14 ZVO a iných nie, s odôvodnením, že doplnenie súťažných podkladov bolo zverejnené v profile, prípadne vôbec ich o tejto skutočnosti neupovedomiť. Uvedené však ukazuje aj to, že princípy verejného obstarávania sú navzájom úzko prepojené a nie je reálne možné ich interpretovať a aplikovať samostatne. Napriek tomu je vo vzťahu k informačným povinnostiam princíp transparentnosti tým najzákladnejším, pretože obsahuje celú škálu povinností, ktoré ukladá nielen slovenský právny poriadok, ale aj samotná Zmluva o fungovaní Európskej únie a z nej vyplývajúca judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. Napriek častému pertraktovaniu princípu transparentnosti v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie (predtým Európskeho súdneho dvora) nikdy neprišlo k jeho úplnému a presnému vymedzeniu. Vo svojej podstate však korešponduje s princípom právnej istoty a zahŕňa predvídateľnosť jednotlivých procesných postupov verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa v procese verejného obstarávania a vyjadruje požiadavku, aby tento proces prebiehal v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (pozri tiež rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2014, sp. zn. 3 Sžf 123/2013). Predvídateľnosť jednotlivých krokov v procese verejného obstarávateľa je z pohľadu uchádzačov "najľahšie odsledovateľná" zakotvením celého radu informačných povinností verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, zabezpečujúcich "rovnosť zbraní" v hospodárskej súťaži. Skôr ako sa dostaneme k samotným informačným povinnostiam adresovaným priamo uchádzačom, resp. záujemcom, dovoľujeme si poukázať na prvú časť tohto príspevku, a to na článok, ktorý bol zameraný na komunikáciu stanovenú verejným obstarávateľom, prípadne obstarávateľom v zmysle § 16 ZVO, a počítanie lehôt podľa § 19 ZVO.1)
V príspevku sa nebudeme zaoberať systémom elektronického trhoviska, ktoré predstavuje takmer úplne autonómny systém realizácie verejného obstarávania, a rovnako ani súťažou návrhov, ktorá by si vzhľadom na svoju osobitosť zaslúžila samostatný príspevok.
Informačné povinnosti uskutočňované priamo voči uchádzačom sú usporiadané na základe ich zaradenia v zákone o verejnom obstarávaní, t.j. s ohľadom na poradie jeho ustanovení, a nie tak, ako po sebe nasledujú v procese verejného obstarávania.
Oznámenie o vylúčení uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti
Podľa § 33 ods. 11 ZVO
"verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že
a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e),
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. d)."
S ohľadom na dikciu § 16 ZVO, predo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.