Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K primeranosti podmienky účasti počtu kľúčových expertov - výkon viacerých úloh tým istým expertom

Dátum:

Nielen v oblasti IT zákaziek je pomerne používanou podmienkou účasti § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"), v zmysle ktorého môže verejný obstarávateľ vyžadovať v rámci podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. V praxi je tento inštitút označovaný ako vyžadovanie tzv. kľúčových odborníkov, resp. expertov.

K primeranosti podmienky účasti počtu kľúčových expertov - výkon viacerých úloh tým istým expertom
JUDr.
Juraj
Tkáč
Úrad sa v rozhodnutí č. 4592-6000/2017-ODI z 24. júla 2017 vyjadril ku skutočnosti, či je možné vyžadovať aj viacero osôb na výkon jednej činnosti experta, ako aj ku skutočnosti, či uchádzač môže v rámci plnenia podmienky účasti jednou osobou preukázať splnenie na viacerých expertov. V uvedenej veci úrad konštatoval, že uchádzač na jednej strane môže viacero činností preukazovať jedným expertom, no na druhej strane musí byť objektívne možné, aby bolo v silách experta aj tieto činnosti reálne poskytovať (napr. v prípade, ak rôzne činnosti sú poskytované na viacerých miestach, vzhľadom na dovolenky, trvanie pracovného dňa a pod.).
Úrad taktiež v uvedenom rozhodnutí umožnil, aby verejný obstarávateľ vyžadoval aj viacero expertov na výkon jednej činnosti. V tejto súvislosti upozorňujeme, že nejde o automatické právo verejného obstarávateľa a ako každá podmienka účasti musí ísť o primeranú požiadavku súvisiacu s predmetom zákazky. V kontexte možnosti žiadania viacerých expertov na jednu činnosť teda verejný obstarávateľ musí preukázať, že požiadavka na jednu osobu by nebola dostatočná a nepostačovala by na garantovanie požadovanej kvality plnenia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ tak nemôže bezbreho žiadať priveľa expertov.
Z predloženej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu úrad zistil, že kontrolovaný vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky "Hosting technickej a systémovej infraštruktúry" v Úradnom vestníku Európskej únie z 20. decembra 2016 pod značkou 2016/S 245-447653 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2016 z 21. decembra 2016 pod značkou 16920 - MSS. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 812 500 eur bez DPH ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb. Súťažné podklady k predmetnému verejnému obstarávaniu kontrolovaný poskytol deviatim záujemcom. Navrhovateľ doručil kontrolovanému 19. januára 2017 žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch. Kontrolovaný listom označeným ako "Oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu a oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu - časť uznaná ako oprávnená a časť ako zamietnutá", doručeným navrhovateľovi 26. januára 2017, predmetnú žiadosť o nápravu v dvoch bodoch zamietol a v jednom bode žiadosti o nápravu vyhovel. Navrhovateľ následne doručil úradu a kontrolovanému 2. februára 2017 námietky podľa § 170 ods. 3 písm. b) ZVO proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch. V lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 10. februára 2017 do 9:30 hod., predložili ponuku 4 uchádzači. Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné" sa uskutočnilo 10. februára 2017 o 10:30 hod. Z predloženej dokumentácie ďalej vyplýva, že všetci uchádzači splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a žiadny uchádzač nebol z predmetného verejného obstarávania vylúčený.
V bode III.1.2. "Ekonomické a finančné postavenie" a v bode III.1.3 "Technická a odborná spôsobilosť" oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené: "
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Áno.
"
V časti F "Podmienky účasti", v bode 1 "Podmienky účasti", v bode 1.3.2 súťažných podkladov je uvedené: "
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač preukáže, že v prípade úspešnosti bude disponovať tímom pracovníkov oprávnených na výkon činnosti týkajúcej sa poskytovania služieb Cloud computingu (minimálne 16 osôb). Tím expertov musí pozostávať z minimálne šestnástich expertov, pričom musia preukázať nasledujúce požadované predpoklady: [1] Architekt riešenia: počet 4. Preukáže, že disponuje minimálne 4 technickými pracovníkmi s platným technickým alebo servisným post-sales certifikátom na údržbu a správu hypervízora použitého pre virtualizačnú platformu Cloud computing riešení v ponuke dodávateľa. Certifikáty: Certifikát od výrobcu virtualizačnej platformy použitej pri ponuke Cloud computing riešení. [2] Systémový inžinier pre serverové technológie: počet 4. Preukáže, že disponuje minimálne 4 technickými pracovníkmi na správu a servis serverovej platformy použitej pri ponuke Cloud computing riešení formou CV s minimálne 3-ročnými skúsenosťami s uvedením referencií na koncových odberateľov. [3] Systémový inžinier pre serverové technológie: počet 4. Preukáže, že disponuje minimálne 4 technickými pracovníkmi na správu a servis dátových úložísk použitej pri ponuke Cloud computing riešení formou CV s minimálne 3-ročnými skúsenosťami s uvedením referencií na koncových odberateľov. [4] Systémový inžinier pre komunikačnú a sieťovú infraštruktúru: počet 4. Preukáže, že disponuje minimálne 4 technickými pracovníkmi v oblasti navrhovania a konfigurácie komunikačnej a sieťovej infraštruktúry použitej pri ponuke Cloud computing riešení formou CV s minimálne 3-ročnými skúsenosťami s uvedením referencií na koncových odberateľov. Certifikáty: Certifikát od výrobcu komunikačnej a sieťovej infraštruktúry; odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a rozsah predmetu zákazky, je potrebné, aby mal uchádzač požadovanú kvalifikáciu a prax.
"
V časti C "Opis predmetu zákazky" v bode 4 "Popis technického riešenia" kontrolovaný, okrem iného, uvádza: "
2. Požiadavky na hostingové centrá (datacentrá): primárne datacentrum musí byť umiestnené na Slovensku - v Bratislave a mať certifikát ISO/IEC 27001:2005. Záložné datacentrum môže byť aj mimo Bratislavy (uchádzač uvedie miesto). Primárne datacentrum musí spĺňať požiadavky klasifikované minimálne štandardom triedy TIER III (bez nutnosti certifikácie), záložné datacentrum musí byť minimálne triedy TIER II. (...) 6. Sieť/siete virtuálnych serverov umiestnených v primárnom datacentre musia byť prepojené pro­stredníctvom privátnej dátovej linky s rýchlosťou min. 100 Mbps do sídla Slovenskej správy ciest na Miletičovej 19 v Bratislave. Optická linka bude ukončená v serverovni SSC na 7. poschodí a zapojená do existujúceho routera (rozhranie Ethernet 1000BASE-T). Sieť/siete virtuálnych serverov v záložnom datacentre musia byť prepojené do sídla Slovenskej správy ciest minimálne prostredníctvom VPN tunela. Poskytovateľ hostingových služieb zabezpečí nastavenie routovania medzi sieťou/sieťami virtuálnych serverov a sieťami SSC podľa požiadaviek SSC. 7. Sieť/siete virtuálnych serverov v primárnom aj záložnom datacentre musia byť prepojené alebo privátnou dátovou linkou alebo VPN s rýchlosťou min. 10 Mbps do budovy RTVS na Mýtnej 1 v Bratislave, serverovňa na 2. poschodí. Poskytovateľ hostingových služieb zabezpečí nastavenie routovania medzi sieťou/sieťami virtuálnych serverov a sieťami RTVS podľa požiadaviek SSC(...)
."
V dokumente kontrolovaného označenom ako "Vysvetlenie súťažných podkladov verejného obstarávateľa" zo 17. januára 2017 je, okrem iného, uvedené aj nasledujúce: "(...)
1. Žiadosť o vysvetlenie záujemcu č. 1 z 2. januára 2017 (...) Otázka č. 13: Prečo sú požadované špecifické technológie (napr. Vmware) a značný počet odborníkov (16), keď na trhu sú dostupné iné technológie, ktoré dokážu hostovať požadovanú infraštruktúru za približne 50% odhadovanej hodnoty so zlomkom odborníkov (2)? Odpoveď na otázku č. 13: Požadovaná je virtuálna infraštruktúra, ktorá je kompatibilná so súčasným prostredím postaveným na Vmware. Požiadavka na Vmware vyplýva z toho, že od uchádzača sa požaduje migrácia existujúcich virtuálnych serverov od súčasného poskytovateľa a nie vytvorenie nového prostredia, do ktorého by bolo potrebné aplikačné programové vybavenie nanovo nainštalovať a oživiť. Fyzický počet odborníkov môže byť aj menší ako 16. Nemusí ísť o rozličné osoby. Ak jeden človek spĺňa kvalifikačné kritériá vo viacerých kategóriách, môže byť uvedený opakovane.(...) 7. Žiadosť o vysvetlenie záujemcu č. 7 z 12. januára 2017. (...) Otázka č. 12: Podmienky účasti v časti F, bod 1.3.2 sú podľa nášho názoru nastavené neprimerane vzhľadom na rozsah a objem zákazky. Máme za to, že aj polovičné požiadavky na odborníkov by boli viac ako dostačujúce. Náš názor vychádza zo skúseností pri porovnateľných a väčších projektoch v súkromnom sektore, ktoré bežne realizujeme aj pre kritické High Availability riešenia - žiadame znížiť počet požadovaných expertov na dvoch v každej z kategórií 1 - 4. Odpoveď na otázku č. 12: Nie, požadujeme v každej kategórii aspoň 4 expertov. (...)
"
V úvode svojich námietok v bode 1 "Neprimerane stanovené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k technickej spôsobilosti uchádzačov" navrhovateľ poukazuje na časť F "Podmienky účasti", bod 1 "Podmienky účasti", podbod 1.3.2 súťažných podkladov, v ktorom kontrolovaný požaduje tím expertov v zložení minimálne 16 osôb (4 technickí pracovníci pre každú zo 4-och oblastí; konkrétne znenie podmienky účasti uvedené v bode 44 tohto rozhodnutia). 3. Navrhovateľ má za to, že takto stanovená podmienka účasti nie je v súlade s princípom proporcionality a nediskriminácie podľa § 10 ods. 2 ZVO v spojení s § 38 ods. 5 ZVO, podľa ktorého platí, že podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky.
Navrhovateľ ďalej uvádza, že podmienky účasti je kontrolovaný povinný uverejniť už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ale keďže boli uvedené až v súťažných podkladoch, navrhovateľ aj naďalej poukazuje na nesúlad konania verejného obstarávateľa s § 38 ZVO.
5. Navrhovateľ ďalej konštatuje, že po preštudovaní súťažných podkladov, najmä časti C "Opis predmetu zákazky" a časti E "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" (aj po ich dodatočnom doplnení zo strany kontrolovaného), dospel k názoru, že vyžadovanie takej úrovne technickej alebo odbornej spôsobilosti, ako je kontrolovaným definovaná v časti F "Podmienky účasti", bod 1 "Podmienky účasti", podbod 1.3.2 súťažných podkladov, je neprimerané k charakteru a rozsahu predmetu zákazky, trvaniu zmluvy a výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Navrhovateľ ďalej uvádza, že rozsah predmetu zákazky daný časťou C "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov (inštalácia súčasných virtuálnych serverov, prevádzka a správa sieťovej infraštruktúry, virtuálnej privátnej siete, virtualizačnej platformy Vmware, virtuálnych serverov, operačných systémov, aplikácií, zálohovania a monitoringu) nepredstavuje zložitý systém, na ktorého prevádzkovanie je potrebný tím zložený zo 4-och technických pracovníkov v každej zo 4-och oblastí správy.
7. Na uvedenej skutočnosti podľa názoru navrhovateľa nemení nič ani fakt, že kontrolovaný následne doplnil súťažné podklady v časti E "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" o návrh zmluvy. Navrhovateľ má za to, že ani z doplneného návrhu zmluvy nie je jasná úloha expertov v celej zákazke, a záujemca sa teda nemusí zmluvne zaviazať k využitiu všetkých expertov, keďže kontrolovaný podľa navrhovateľa ich v návrhu zmluvy neuvádza. Navrhovateľ ďalej konštatuje, že z opisu predmetu zákazky a návrhu zmluvy iba vyplýva, že záujemca má dodržiavať určité SLA, ktorého dodržiavanie je podľa navrhovateľa záujemca schopný dodržať aj s omnoho nižším počtom expertov (postačovali by max. celkovo 4 experti - jeden expert na každý typ experta). Navrhovateľ ďalej k uvedenému dodáva, že z doplneného návrhu zmluvy vyplýva, že o správu aplikačnej infraštruktúry kontrolovaného sa budú starať ďalšie tri spoločnosti, ktoré podľa navrhovateľa tiež disponujú svojimi vlastnými expertmi, čo podľa jeho názoru ešte viac zvýrazňuje neprimeranosť napádanej podmienky účasti. Navrhovateľ ďalej poukazuje na skutočnosť, že na odôvodnenie spomínanej podmienky účasti (bod 44 tohto rozhodnutia) kontrolovaný v súťažných podkladoch uviedol, že "
vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a rozsah predmetu zákazky je potrebné, aby mal uchádzač požadovanú kvalifikáciu a prax
", čo je však podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.