Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K výkonu podstatnej časti činnosti pre verejného obstarávateľa vo svetle rozsudku súdneho dvora eú vo veci c-553/15

Dátum:

V súvislosti so zadávaním tzv. in house zákaziek prišlo rekodifikáciou verejného obstarávania k zásadnej zmene, kedy bolo odstránených viacero problematických téz uplatnenia tohto inštitútu v obstarávateľskej praxi založenej v zásade "len" na judikatúre Súdneho dvora Európskej únie [najmä rozsudku Súdneho dvora EÚ z 18. novembra 1999 vo veci C-107/98, Teckal Srl proti Comune di Viano a Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia; a rozsudku Súdneho dvora EÚ z 9. júna 2009 vo veci 480/06, Komisia proti Nemecku], a nie na pozitívnom práve. Nové smernice vo verejnom obstarávaní, in concreto smernica 2014/23/EÚ a 2014/24/EÚ, prebrali judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a inštitucionalizovali tzv. in house zadávanie zákaziek/koncesií, t.j. zadávanie verejnej zákazky/koncesie medzi subjektmi v rámci verejného sektora, čo najmä v prípade koncesií odstránilo obrovskú neistotu panujúcu pri ich zadávaní (judikatúra sa v zásade zaoberala len zadávaním zákaziek).

K výkonu podstatnej časti činnosti pre verejného obstarávateľa vo svetle rozsudku súdneho dvora eú vo veci c-553/15
JUDr.
Marek
Griga
Zadávanie in house zákaziek/koncesií, t.j. zákaziek/koncesií, ktoré sú zadávané bez použitia postupov verejného obstarávania z dôvodu, že pri ich zadávaní neprichádza k obráteniu sa na tretie subjekty, ale že tieto zákazky sú zadávané vo svojej podstate na základe vzájomných vlastníckych vzťahov verejného sektora, a teda
de facto
sú na plnenie zákazky využívané kapacity verejného sektora, zákon o verejnom obstarávaní, preberajúc text smernice 2014/23/EÚ a 2014/24/EÚ, upravuje v § 1 v ods. 4 až 9. Zákonodarca však v právnych predpisoch nemôže podrobne opísať každú jednotlivú situáciu, a preto v práve vznikali, vznikajú a aj budú vznikať výkladové problémy. V tomto smere považujeme za problematický pojem činnosti subjektu vykonávané pri plnení úloh, ktorými ho poveril verejný obstarávateľ. Pevne dúfame, že predkladané rozhodnutie niektoré tieto problémy odstráni, konkrétne aké činnosti realizované pre verejného obstarávateľa možno "započítať", do obligatórne posudzovaného objemu činností vykonávaných pre verejného obstarávateľa zadávajúceho in house zákazky (alt. ktorému je in house zákazka zadávaná a pod.). V tomto prípade pritom nie je podstatný objem či obsah vykonávanej činnosti, ale to, kto určuje obsah činností, ktoré sú predmetom zákazky (príp. aj koncesie), a kto je beneficientom týchto činností, a moment, od ktorého je nutné posudzovať tieto činnosti.
Zo spisu predloženého Súdnemu dvoru EÚ vyplynulo, že rozhodnutím z 30. septembra 2014 mestské zastupiteľstvo v Sulmone zadalo zákazku na dodanie služby správy integrovaného systému nakladania s komunálnym odpadom spoločnosti Cogesa, ktorá je spoločnosťou s výlučne verejnou kapitálovou účasťou vlastnenou viacerými mestami a obcami Regione Abruzzo (región Abruzzo, Taliansko) vrátane mesta Sulmona. Mesto Sulmona pritom vlastnilo 200 akcií z celkových 1 200 akcií, čo predstavuje základné imanie tejto spoločnosti, t.j. podiel približne 16,6% na tomto základnom imaní. Dňa 30. októbra 2014 - ešte pred tým, ako bola uzavretá dohoda o zadaní zákazky na služby so spoločnosťou Cogesa - uzavreli územné samosprávne celky, ktoré sú akcionármi tejto spoločnosti, dohodu s cieľom spoločne nad ňou vykonávať kontrolu podobnú kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami (ďalej aj "dohoda z 30. októbra 2014"). Prostredníctvom integrovaného povolenia životného prostredia č. 9/11 uložil región Abruzzo spoločnosti Cogesa v súlade so zásadami sebestačnosti, blízkosti a subsidiarity povinnosť spracovať a recyklovať komunálny odpad určitých miest a obcí tohto regiónu, ktoré neboli akcionármi tejto spoločnosti. Undis, spoločnosť, ktorá mala záujem o zákazku na služby, o ktorú ide vo veci samej, podala žalobu na Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Regionálny správny súd Abruzzo, Taliansko) proti rozhodnutiu o zadaní tejto zákazky na služby a proti rozhodnutiu o schválení návrhu dohody o spolupráci medzi mestami a obcami spomenutej v bode 12 rozsudku. Spoločnosť Undis tvrdila, že neboli splnené podmienky vyžadované na to, aby bola uvedená zákazka na služby predmetom "in house" zadania zákazky. Konkrétne Undis tvrdila, okrem nesplnen
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.