Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kedy je možné klasifikovať ponuku ako mimoriadne nízku?

Dátum:

Nasledujúci príspevok sa venuje problematike mimoriadne nízkej ponuky, čo ňou rozumie Úrad pre verejné obstarávanie a ako na ňu hľadí samotná slovenská, ako aj európska judikatúra.

Kedy je možné klasifikovať ponuku ako mimoriadne nízku?
Ing.
Katarína
Chebeňová
JUDr.
Juraj
Tkáč
V zmysle § 42 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") je mimoriadne nízkou ponukou vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o:
a)
30% nižšia než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b)
15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c)
15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.
Podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") v rozhodnutí o námietke, č. 1751-6000/2015-ON/37, sa ponuka považuje za mimoriadne nízku
vždy v prípade
, ak napĺňa súčasne všetky znaky uvedené v písmenách a) až c) predmetného ustanovenia, teda ak napĺňa tieto znaky kumulatívne. Úrad však konštatuje, že ponuku je možné v určitých prípadoch považovať za mimoriadne nízku aj bez kumulatívneho splnenia okolností uvedených v písmenách a) až c) predmetného ustanovenia, pričom jej
posúdenie
, ako aj prípadné zhodnotenie uchádzačom predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky,
je v kompetencii komisie na vyhodnotenie ponúk
. V záujme verejného obstarávateľa je, aby v prípade, keď sa v ponuke uchádzača objaví prvok, ktorý u (verejného) obstarávateľa oprávnene vzbudzuje pochybnosti o reálnosti takéhoto plnenia, zisťoval jej reálnosť a predchádzal tak situáciám, keď uchádzač zámerne v niektorom z kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedie mimoriadne nízku hodnotu z dôvodu, aby sa vo verejnom obstarávaní stal úspešným, pričom v priebehu samotnej realizácie zákazky nebude schopný poskytnúť požadované plnenie v ním deklarovanej cene.
Ako podporný dôkaz o tom, že mimoriadne nízka ponuka nemusí byť len ponuka s preukazujúcimi znakmi v zmysle citovaného ustanovenia zákona, slúži samotná slovenská, ako aj európska judikatúra.
Konkrétne napríklad v zmysle rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28. septembra 2011, sp. zn. 2 S 366/10-352, v ktorom sa súd zaoberal mimoriadne nízkou cenou, možno mimoriadne nízku cenu definovať
ako takú cenu, ktorá z najrozličnejších dôvodov vyvoláva dôvodné pochybnosti verejného obstarávateľa, či je uchádzač schopný takúto cenu pri realizácii zákazky dodržať, pričom pri určovaní, či uchádzačom ponúknutá cena je, alebo nie je mimoriadne nízka, je potrebné vychádzať z väzby na predmet zákazky v spojení s predpokladanou hodnotou zákazky.
Ďalej napríklad v zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ z 27. novembra 2001 vo veci
Lombardini a Mantovani
, spojené veci C-285/99 a C-286/99, vyplýva, že postup obstarávateľa, ktorým od uchádzača požaduje vysvetlenie neobvykle nízkej ceny,
je legitímny v prípade, ak ponuka uchádzača nedosahuje 75% predpokladanej hodnoty zákazky a obstarávateľ je tiež oprávnený urobiť pre vyhodnotenie neobvykle nízkej ceny porovnanie ponuky uchádzača aritmetickým priemerom ponukovej ceny iných uchádzačov
. Celkom všeobecne možno mimoriadne nízku ponuku definovať ako takú cenu, ktorá z najrôznejších dôvodov vyvoláva dôvodné pochybnosti verejného obstarávateľa, či je uchádzač schopný takúto cenu pri realizácii zákazky dodržať.
V zmysle § 35 ZVO ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, (verejný) obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny, pričom kritériami sú najmä kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb, a ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky.
Na základe predmetného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že kritériom na vyhodnotenie ponúk nemusí byť len cena, ale aj ďalšie iné prvky v rámci ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré (verejný) obstarávateľ považuje za kľúčové z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti pri realizácii samotnej zákazky. V zmysle uvedeného teda vyplýva, že ako mimoriadne nízka ponuka môže byť posudzovaná nielen cena, ale napríklad aj spotreba, lehota, kvalita, technické vyhotovenie a pod., pri ktorých (verejný) obstarávateľ z najrôznejších dôvodov nadobudne akékoľvek pochybnosti, že predmet zákazky vzhľadom na predloženú ponuku uchádzača alebo záujemcu nebude zrealizovaný v súlade so stanovenými požiadavkami v rámci plnenia stanovených kritérií.
Uvedené konštatovanie je zároveň potvrdené aj v rozhodnutí Úradu, č. 1751-6000/2015-ON/37, v ktorom sa vyjadril nasledovne:
"
Na základe analógie
možno závery vyplývajúce z už skôr citovaného rozsudku krajského súdu aplikovať
aj na ponuky s mimoriadne nízkou hodnotou niektorého z kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených verejným obstarávateľom
, napríklad aj na mimoriadne nízku lehotu dodania tovaru, ktorá je uvedená v ponuke niektorého z uchádzačov."
Preto máme za to, že posudzovať mimoriadne nízku ponuku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ako aj citovanej judikatúry je možné pri každom relevantnom súťažnom kritériu na vyhodnotenie ponúk stanovenom (verejným) obstarávateľom.
V rámci verejného obstarávania dochádza k výberu z predložených ponúk uchádzačmi alebo záujemcami, pričom tieto sa vyberajú na základe stanoveného kritéria, ktorým môže byť okrem najnižšej ceny aj ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, a teda vzhľadom na všeobecne zaužívaný výraz "ponuka" sa to analogicky vzťahuje aj na ostatné kritériá, ako je cena.
Posudzovanie toho, či ide o mimoriadne nízku ponuku, (verejný) obstarávateľ vykoná na základe predloženého kritéria na vyhodnotenie ponúk uchádzačom alebo záujemcom. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ stanoví kritérium na vyhodnotenie ponúk a jednotlivé časti, z ktorých má uchádzač alebo záujemca vychádzať pri určení svojho výsledného kritéria na vyhodnotenie ponúk. V tejto súvislosti upozorňujeme, že predmetom v rámci posudzovania mimoriadne nízkej ponuky je nielen samotné výsledné kritérium na vyhodnotenie ponúk, ale môže byť ktorákoľvek časť, z ktorej uchádzač vychádzal pri určení výsledného kritéria na vyhodnotenie ponúk. To znamená, ak niektorá časť vyvolá akékoľvek pochybnosti o tom, že uchádzač alebo záujemca nebude schopný za ponuku, ktorú navrhol v rámci predmetnej časti, zrealizovať predmet zákazky, je opodstatnené sa pýtať len aj na takto navrhnutú časť ponuky.
Rovnaký názor vyslovil aj samotný Úrad vo svojom rozhodnutí, č. 11190-6000/2014-ON/341, 12767-6000/2014-ON/386:
"Úrad uvádza, že z § 42 ods. 3 ZVO (v znení účinnom ku dňu vyhlásenia predmetnej verejnej súťaže) vyplýva, že ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia musí písomne požiadať uchádzača o zdôvodnenie nízkej ponuky,
pričom požiadavka komisie má smerovať k podrobnostiam tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné
.
Účelom § 42 ods. 3 ZVO je predchádzať situácii, keď uchádzač uvedie vo svojej ponuke cenu, za ktorú nie je možné z ob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.