Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Konflikt záujmov: aké úzke smú byť väzby medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom?

Dátum:

Aktuálny rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie (ďalej aj "Súdny dvor EÚ") sa (po prvý raz v judikatúre Súdneho dvora EÚ) zaoberá otázkou, kedy väzby medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom predstavujú neprípustný konflikt záujmov. Verejný obstarávateľ pritom hrá aktívnu úlohu, keďže je povinný preveriť existenciu prípadných konfliktov záujmov a prijať vhodné opatrenia na príslušné zabránenie, odhalenie a odstránenie konfliktov záujmov. Z predmetného rozsudku ďalej vyplýva, že neúspešný uchádzač má (za určitých podmienok) právo podať námietky proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa výnimočne aj po uplynutí prekluzívnej lehoty. Navyše, Súdny dvor EÚ pripúšťa možnosť stanovenia kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktoré má za predmet mieru súladu predloženej ponuky so súťažnými podmienkami. Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. marca 2015, vec C-538/13, eVigilo Ltd proti Priešgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamentas prie Vidaus reikalu ministerijos, za účasti NT Service UAB a HNIT-Baltic UAB

Konflikt záujmov: aké úzke smú byť väzby medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom?
Dr.
Ľubica
Stelzer Páleníková
Usadená euroadvokátka/Slovenská advokátska komora; Rechtsanwältin/Rechtsanwaltskammer Wien; Poradkyňa pre verejné obstarávanie/Portál www.obstaraj.sk; Členka Riadiaceho výboru/Asociácia PPP; lubica.palenikova@obstaraj.sk
PRÍPAD
Všeobecné oddelenie pre požiarnu ochranu a záchranu, spadajúce pod litovské ministerstvo vnútra (ďalej aj "verejný obstarávateľ"), vyhlásilo v roku 2010 verejnú súťaž na predmet zákazky "Nákup systému varovania a vyrozumenia verejnosti, ktorý využíva infraštruktúru sietí uchádzačov súvisiacich s verejnými mobilnými telefónnymi službami". V predmetnej verejnej súťaži predložili ponuky (aj) spoločnosť eVigilo (ďalej aj "eVigilo") a konzorcium zložené zo spoločností NT Service UAB a HNIT-Baltic UAB (ďalej aj "úspešný uchádzač").
V priebehu verejnej súťaže podal uchádzač eVigilo viaceré žaloby, v ktorých napadol najmä nejasné súťažné podmienky, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ako aj (údajnú) zaujatosť odborníkov verejného obstarávateľa pre vyhodnotenie predložených ponúk.
Napriek prebiehajúcim súdnym konaniam bola v roku 2011 uzatvorená zmluva medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
ROZSUDOK
Prípustnosť určitých väzieb medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom - neprípustný konflikt záujmov
Svojou prvou otázkou písm. a) a b) sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 1 ods. 1 tretí pododsek smernice 89/665, ako aj články 2 a 44 ods. 1 a článok 53 ods. 1 písm. a) smernice 2004/18 majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby bola protiprávnosť vyhodnotenia ponúk uchádzačov konštatovaná iba z dôvodu, že vybraný uchádzač o zákazku mal významné väzby s odborníkmi vymenovanými verejným obstarávateľom, ktorí vyhodnotili ponuky, bez preskúmania ďalších prvkov postupu vrátane okolností, že prípadná zaujatosť týchto odborníkov nemala vplyv na rozhodnutie o zadaní zákazky a bez toho, aby sa od odmietnutého uchádzača požadovalo, aby konkrétne preukázal, že odborníci konali zaujato.
Podľa článku 2 smernice 2004/18, ktorý je nazvaný "Zásady zadávania zákaziek", verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne.
Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi, ktorej cieľom je podporovať rozvoj zdravej a účinnej hospodárskej súťaže medzi podnikmi, ktoré sa zúčastňujú na verejnom obstarávaní, prikazuje, aby všetci uchádzači mali rovnaké príležitosti pri formulovaní znenia svojich ponúk, a preto vyžaduje, aby tieto ponuky podliehali rovnakým podmienkam pre všetky súťažiace podniky (pozri v tomto zmysle rozsudky Komisia/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, bod 110, a Cartiera dell'Adda, C-42/13, EU:C:2014:2345, bod 44).
Povinnosťou transparentnosti, ktorá je jej dôsledkom, je vylúčiť riziko uprednostňovania a svojvôle zo strany verejného obstarávateľa vo vzťahu k niektorým uchádzačom alebo niektorým ponukám (pozri v tomto zmysle rozsudky Komisia/CAS Succhi di Frutta, EU:C:2004:236, bod 111, a Cartiera dell'Adda, C-42/13, EU:C:2014:2345, bod 44).
Konflikt záujmov obsahuje riziko, že sa verejný obstarávateľ nechá viesť úvahami, ktoré nesúvisia s konkrétnou zákazkou, a že iba z toho dôvodu uprednostní uchádzača. Takýto konflikt záujmov môže predstavovať porušenie článku 2 smernice 2004/18.
V tejto súvislosti skutočnosť, že verejný obstarávateľ vymenoval odborníkov konajúcich z jeho poverenia na účely vyhodnotenia predložených ponúk, ho nezbavuje zodpovednosti dodržiavať požiadavky práva Európskej Únie (pozri v tomto zmysle rozsudok SAG ELV Slovensko a i., C-599/10, EU:C:2012:191, bod 23).
Konštatovanie zaujatosti o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.