Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kontraktačná povinnosť vo verejnom obstarávaní

Dátum:

V praxi sa často stretávame s otázkou, či existuje alebo neexistuje kontraktačná povinnosť verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa v postupoch verejného obstarávania. Na túto otázku je v zásade na prvý pohľad jednoduchá odpoveď, keďže takáto povinnosť nie je žiadnym právne záväzným predpisom jednoznačne ustanovená. Je tu však jedno veľké "ale", ktoré znamená, že každé rozhodnutie verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa musí rešpektovať základné pravidlá práva EÚ, a teda aj rozhodnutie o neuzatvorení zmluvy, ktorého dôsledkom je zrušenie verejného obstarávania. Z toho vyplýva hneď o niečo komplexnejšia a možno aj presnejšia odpoveď, a to, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je v zásade povinný uzatvoriť zmluvu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania okrem prípadov, ak sa zo zákonných dôvodov, rešpektujúc základné zásady verejného obstarávania, nerozhodne zrušiť verejné obstarávanie.

Kontraktačná povinnosť vo verejnom obstarávaní
JUDr.
Marek
Griga
Pod pojmom verejné obstarávanie rozumieme pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov, t.j. pomerne prísne formalizovaný proces výberu najvhodnejšieho hospodárskeho subjektu, ktorý predložil pre verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa najlepšiu ponuku a s ktorým zadávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, resp. rámcovú dohodu - kontraktáciu. Pravidlá verejného obstarávania však v žiadnom prípade neobmedzujú zadávateľa v možnosti sa rozhodnúť, či "externalizovať" svoje procesy a obrátiť sa na subjekt mimo svojej vlastnej organizačnej štruktúry pri napĺňaní svojich potrieb alebo plnenia úloh, ktoré mu boli zverené. Ak sa však už verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ rozhodne aplikovať pravidlá a postupy verejného obstarávania, je nimi viazaný a tieto bezpochyby smerujú k zadaniu zákazky, koncesie či vyhodnoteniu úspešného návrhu v súťaži návrhov. Vyhlásenie verejného obstarávania (zverejnením príslušného oznámenia) za podmienok konkretizovaných v súťažných podkladoch predstavujú v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj "Občiansky zákonník") právny úkon - t.j. prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy, v tomto prípade zákon o verejnom obstarávaní, s takýmto prejavom spájajú - t.j. uzatvorenie zmluvy, koncesnej zmluvy. Čiže už zo samotnej podstaty verejného obstarávania ako formalizovaného procesu smerujúceho k uzatvoreniu zmluvy, t.j. k zadaniu zákazky, koncesie (výsledok súťaže návrhov má povahu siu generis), je možné indikovať, že ide o záväzný prejav vôle zadávateľa uzatvoriť zmluvu za podmienok vymedzených v oznámení a v súťažných podkladoch.
Odhliadnuc od uvedeného, je nutné priznať, že zákon o verejnom obstarávaní, ale ani právo EÚ
expressis verbis
nerieši povinnosť, resp. neprikazuje uzatvoriť zmluvu na základe výsledkov postupu verejného obstarávania - kontraktačnú povinnosť verejného obstarávateľa. Uvedené potvrdzuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.