Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Máte uchádzača, ktorý sa dopustil porušenia povinností v oblasti životného prostredia - zabudnite na rýchly priebeh verejného obstarávania

Dátum:

V tomto príspevku si dovoľujeme poukázať na aplikačné problémy, ktoré sú spojené so skúmaním splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"), najmä s prípadom, keď verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač, resp. tretia osoba/alebo subdodávateľ má záznam o porušení odborných povinností v predchádzajúcich 3 rokoch (ešte sa nevie, či ide o závažné porušenie).

Máte uchádzača, ktorý sa dopustil porušenia povinností v oblasti životného prostredia - zabudnite na rýchly priebeh verejného obstarávania
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o.
Ako a kto preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO
V zmysle § 32 ods. 1 písm. g) ZVO je verejný obstarávateľ v rámci vyhodnocovania podmienok účasti povinný preskúmať, či sa uchádzač nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
V súvislosti s uvedeným bola predmetom metodického usmernenia č. 14972-5000/2017 nasledovná otázka: "
Žiadame o metodické usmernenie vo veci, čo sa rozumie pod pojmom ‚porušenia povinností v oblasti sociálneho práva, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia', a v akých registroch, resp. u akého subjektu verejnej správy je možné získať informácie potrebné pre vyhodnotenie predmetnej podmienky účasti. Verejný obstarávateľ v minulosti oslovil so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti v danej veci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zaslalo verejnému obstarávateľovi odpoveď, že požadovanými informáciami nedisponuje. V súvislosti s uvedeným ustanovením zákona žiadame o metodické usmernenie, či je postačujúce, ak vo veci preskúmania splnenia podmienky účasti, že sa uchádzač nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia alebo pracovného práva, verejný obstarávateľ vykoná v čase vyhodnotenia splnenia podmienok účasti overenie uchádzača v registri vedenom Národným inšpektorátom práce (oblasť pracovného práva) http://www.nip.sk/register/ a overí informáciu o uchádzačovi u Slovenskej inšpekcie životného prostredia (oblasť ochrany životného prostredia). V prípade, že uvedený postup je nedostatočný, žiadame o usmernenie, v akých registroch, prípadne u akého subjektu verejnej správy je možné získať informácie potrebné pre vyhodnotenie predmetnej podmienky účasti.
"
Na uvedené Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "úrad") uviedol nasledovné: "
Podľa nášho názoru, v tomto kontexte povinnosti v oblasti pracovného práva aj sociálneho práva spadajú pod dozor inšpekcie práce, ako je definovaná v zákone č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (ďalej len "zákon o inšpekcii práce"). Potrebnými informáciami by preto mali disponovať orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, ktorými sú podľa § 3 zákona o inšpekcii práce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce a jednotlivé inšpektoráty práce, ak tento zákon neustanovuje inak (inšpekciu práce na pracoviskách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže a finančnej správy vykonávajú ich orgány inšpekcie práce). Požadované informácie je teda potrebné si v rámci skúmania splnenia predmetnej podmienky účasti overiť u týchto orgánov.
V oblasti životného prostredia vykonáva dozor a ukladá pokuty za porušenia v oblasti životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia, resp. inšpektoráty životného prostredia v jednotlivých krajských mestách.
"
V súvislosti s podmienkou účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO upozorňujeme na ustanovenie § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle ktorého podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO nepreukazuje v ponuke uchádzač, a je teda výlučne na verejnom obstarávateľovi skúmať splnenie tejto podmienky účasti. Uvedené však neplatí úplne - k tomu pozri časť týkajúcu sa tzv. samoočistného mechanizmu.
V kontexte uvedeného je teda možné konštatovať, že verejný obstarávateľ má zákonnú povinnosť skúmať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO tak u uchádzača, všetkých členov skupiny dodávateľov, ako aj u tretích osôb, prostredníctvom ktorých sa preukazuje splnenie niektorej z podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia, resp. technickej a odbornej spôsobilosti, prípadne u každého subdodávateľa, ktorého uviedol uchádzač vo svojej ponuke.
Úrad odkázal v súvislosti s podmienkou účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO na povinnosť skúmať oblasť porušovania povinností ochrany životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, resp. inšpektorátov životného prostredia v jednotlivých krajských mestách. Prvým krokom, ktorý by mal tak verejný obstarávateľ urobiť, je zaslanie emailu na a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.