Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Metamorfózy koncesií (komparatívna analýza koncesií s príbuznými typmi zmlúv)

Dátum:

Pojem koncesia nepredstavuje v našich zemepisných šírkach žiadnu novinku, na základe našich skúseností však musíme konštatovať, že nie vždy je chápaný správne a v praxi bývajú často uzatvárané koncesné zmluvy, ktoré vo svojej podstate koncesiami nie sú. Veríme, že tento neželaný stav zmení práve nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý reflektuje smernicu 2014/23/EÚ, aj keď musíme priznať, že hranice medzi koncesiou, zákazkou a rámcovou dohodou aj naďalej zostali pomerne nejasné. V tomto článku sa budeme pokúšať čo najpresnejšie v komparatívnej analýze popísať pojem koncesia v zmysle smernice 2014/23/EÚ, ako aj súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ najmä s ohľadom na rozlíšenie od zákazky a rámcovej dohody či nájomnej zmluvy a súčasne poukážeme na širšie súvislosti - právnu úpravu súvisiacu s koncesiami mimo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní").

Metamorfózy koncesií (komparatívna analýza koncesií s príbuznými typmi zmlúv)
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri s. r. o., Bratislava, spolupracujúcou so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o., kde zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania. Počas dlhoročnej praxe u jedného z najväčších verejných obstarávateľov nadobudol tiež rozsiahle skúsenosti s obstarávaním významných projektov v oblasti dopravy, infraštruktúry a informačných technológií. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií, najmä z oblasti verejného obstarávania.
Udeľovanie koncesií na stavebné práce ešte celkom donedávna podliehalo "len" základným pravidlám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES, zatiaľ čo na udeľovanie koncesií na služby s cezhraničným významom sa vzťahovali dokonca "iba" zásady Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej aj "ZFEÚ"), a to zásada voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj zásady z nich vyplývajúce, ako rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proporcionalita a transparentnosť. Vzhľadom na takúto strohú úpravu zadávania koncesií bol pojem koncesia naprieč celou EÚ vykladaný rôzne. Tento trend sa preniesol aj do Slovenskej republiky, kde sme sa v praxi často stretávali s nedostatočným pochopením pojmu koncesie už v jeho esenciálnych znakoch a zamieňaním koncesných zmlúv so zákazkami, rámcovými dohodami, či dokonca s nájomnými zmluvami.
V prvom rade si dovoľujeme stručne poukázať na príslušné definície. Spoločným menovateľom zákazky, koncesie a rámcovej dohody je pojem zmluva ako dvoj alebo viacstranný právny úkon, kde na jednej strane vystupujú
in concreto
subjekty povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ a na strane druhej hospodárske subjekty. Podľa § 2 ods. 5 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní je rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky. Zákazkou je v súlade s § 3 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Následne koncesiou rozumieme v súlade s § 4 ods. 1 až 3 takisto ako zákazku odplatnú zmluvu uzavretú medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce/poskytnuté služby, ktoré sa majú uskutočniť, je buď právo na využívanie stavby/služby na dohodnutý čas, alebo je toto právo spojené s peňažným plnením, pričom zadaním koncesie prechádza prevádzkové riziko na koncesionára. Napokon nájomnou zmluvou, kde verejný obstarávateľ/obstarávateľ vystupuje v postavení prenajímateľa a hospodársky subjekt v postavení nájomcu, je zmluva na základe ktorej prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Na prvý pohľad je možno porovnávanie koncesie a nájomnej zmluvy mimo obsahového zamerania tohto článku, no ako si ďalej ukážeme, tieto inštitúty zmluvy majú toho veľa spoločného.
V praxi najčastejšie prichádza k zámene zákazky a koncesie. Otázku, či sa činnosť má považovať za koncesiu alebo (verejnú) zákazku, je potrebné skúmať výlučne na základe práva EÚ (pozri rozsudok z 10. marca 2011, vo veci C-274/09,
Privater Rettungsdienstund Krankentransport Stadler proti Zweckverband für Rettungsdienstund Feuerwehralarmierung Passau
(ďalej aj ,,Privater Rettungsdienstund Krankentransport Stadler") bod 23 a citovanú judikatúru), keďže tak pojem zákazka, ako aj pojem koncesia sú pojmami práva Európskej únie.
Častú zámenu koncesie a "tradičnej zákazky" spôsobuje predovšetkým, to, že koncesia je takisto ako zákazka písomná odplatná zmluva (k odplatnosti pozri rozsudky z 12. júla 2001 vo veci C-399/98,
Ordinedegli
Architetti a i
., Zb. s. I-5409, bod 77, ako aj z 18. januára 2007 vo veci C-220/05,
Aurox a i.
, Zb. s. I-385, bod 45) uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Na rozdiel od zákazky (okrem skutočnosti, že neexistuje koncesia na dodanie tovaru) však protiplnenie úspešnému uchádzačovi je obligatórne spojené s
právom
užívať stavbu, resp. služby, ktoré boli predmetom koncesie, ku ktorým je možné poskytovať aj finančné protiplnenie. Zákazka zahŕňa odmenu, ktorá je poskytovateľovi služieb/zhotoviteľovi stavebných prác vyplatená priam
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.