Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ne/podporovanie účasti malých a stredných podnikov vo verejnom obstarávaní prostredníctvom podmienok účasti

Dátum:

Jednou zo základných politík nových smerníc o verejnom obstarávaní je, okrem iného, aj podpora účasti malých a stredných podnikov v procese verejného obstarávania. Tento cieľ sa má hlavne dosiahnuť zakotvením povinnosti pre (verejných) obstarávateľov, rozdeľovať zákazky na logické celky, pričom ak (verejný) obstarávateľ zákazku na logické celky nerozdelí, zakotvuje sa povinnosť odôvodnenia nerozdelenia zákazky. V tomto príspevku analyzujeme vplyv podmienok účasti na možnosť zúčastniť sa súťaže aj vznikajúcimi podnikmi (tzv. startupmi).

Ne/podporovanie účasti malých a stredných podnikov vo verejnom obstarávaní prostredníctvom podmienok účasti
JUDr.
Juraj
Tkáč
Aj keď (verejný) obstarávateľ postupuje v súlade s princípmi nových smerníc, a teda rozdelí zákazku na jednotlivé logické celky, toto rozdelenie samo osebe ešte nemusí znamenať uľahčenie účasti novo vznikajúcich subjektov v procese verejného obstarávania. Sám Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") v najčastejších porušeniach uvádza, že podmienky účasti na začiatku procesu verejného obstarávania limitujú záujem potenciálnych uchádzačov zúčastniť sa tohto procesu1). Úrad uvádza, že z uvedeného vyplýva, že náročnosť podmienok účasti, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanovil pri vyhlásení verejného obstarávania, sa následne neodzrkadlila aj v samotnom procese vyhodnotenia splnenia týchto podmienok, čo vyvoláva pochybnosti o potrebe stanovenia takýchto náročných podmienok. Jednoznačným odporúčaním pre obstarávateľské subjekty preto je stanoviť vždy také podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré sú primerané, súvisia s predmetom zákazky, neopodstatnene neobmedzujú účasť potenciálnych uchádzačov, resp. záujemcov a ktorých splnenie je obstarávateľský subjekt schopný aj po odbornej stránke vyhodnotiť (napr. ekvivalentnosť predložených dokladov k požadovaným certifikátom).
V tomto príspevku analyzujeme vplyv podmienok účasti na možnosť zúčastniť sa súťaže aj vznikajúcimi podnikmi (tzv. startupmi). Novo vznikajúci podnik nemá dostatočné predchádzajúce referencie, obraty a iné. Ako teda nastaviť podmienky účasti, aby bol na jednej strane chránený (verejný) obstarávateľ tak, aby sa mu do súťaže prihlásili len spôsobilé subjekty, 2)a na druhej strane však bola zabezpečená účasť novo vznikajúcich podnikov? Argumentom (verejného) obstarávateľa môže byť, že jeho nemá čo zaujímať problémovosť splnenia podmienok účasti, za predpokladu, že sú podmienky účasti v súlade so zákonom, primerané k predmetu zákazky a nejde o porušenie zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO"). Taktiež (verejný) obstarávateľ môže argumentovať ustanoveniami § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 ZVO s tým, že predsa začínajúci podnik si podmienky účasti môže "kúpiť" od iných subjektov. Máme však za to, že ak (verejný) obstarávateľ chce, existuje možnosť nastaviť podmienky účasti tak, aby boli splnené podmienky účasti podľa § 27 a § 28 ZVO a zároveň bolo umožnené zúčastniť sa v súťaži aj začínajúcim podnikom. V tomto príspevku si dovoľujeme podrobiť analýze v praxi najčastejšie sa vyskytujúce podmienky účasti a analyzovať ich vplyv na účasť začínajúcich podnikov.
Osobné postavenie
Keďže podmienky účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v zmysle § 26 ZVO, sú obligatórne, (verejný) obstarávateľ ich musí vyžadovať vždy pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska.
S poukazom na už skôr uvedené, keďže táto podmienka účasti je obligatórna, aj začínajúci podnik musí preukázať, že spĺňa v celom rozsahu podmienky účasti podľa § 26 ZVO. Je pravdepodobné, že začínajúci podnik nebude zapísaný v zozname podnikateľov, a bude teda musieť preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia dokladmi podľa § 26 ods. 2 ZVO.
V súvislosti s osobným postavením novela zákona o verejnom obstarávaní č. 252/2015 Z.z. zrušila § 26a ZVO a zaviedla nový inštitút konečného užívateľa výhod. V zmysle novelizovaného ustanovenia § 45 ZVO nie je možné uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod, resp. nemá v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich subdodávateľov a/alebo osoby, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti (§ 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 ZVO). Keďže zápis do registra je bezplatný, a predstavuje pomerne jednoduchý administratívny úkon, nie je možné zápis do registra konečných užívateľov výhod hodnotiť ako bariéru účasti začínajúceho podniku vo verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti poukazujeme na fakt, že je bez problémov možné stihnúť zápis do registra aj počas prebiehajúcej súťaže tak, aby uchádzač bol už v čase poskytovania súčinnosti pred podpisom zmluvy v registri zapísaný. Z uvedeného dôvodu teda uvedená nová zákonná podmienka nepredstavuje bariéru pre začínajúci podnik, ktorý nie je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod, ale má záujem zúčastniť sa už vypísaného verejného obstarávania.
Finančné a ekonomické postavenie
Právna úprava finančného a ekonomického postavenia je v § 27 ZVO zakotvená fakultatívne, teda (verejný) obstarávateľ si môže zvoliť aj iné formy preukázania uvedenej podmienky účasti.
Z obsahu § 27 ZVO vyplýva, že finančné a ekonomické postavenie možno preukázať nasledovným spôsobom:
1.
vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru;
2.
potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný zákon;
3.
súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich;
4.
prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.