Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Neprípustnosť subjektívnych argumentov verejného obstarávateľa pri rozdelení zákazky s cieľom vyhnúť sa prísnejšiemu postupu verejného obstarávania

Dátum:

V súvislosti s konaním verejného obstarávateľa, ktorý vypísal v priebehu roka 7 samostatných zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré by súčtom predstavovali už zákazku podlimitnú, Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "rada") konštatovala, že nepovažuje za nevyhnutné skúmať subjektívnu stránku konania kontrolovaného. V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") teda postačuje objektívna stránka spočívajúca v tom, že kontrolovaný namiesto zadania časovo, miestne, vecne a funkčne súvisiacich plnení ako jednej podlimitnej zákazky so všetkými povinnosťami s tým súvisiacimi zadával v priebehu šiestich mesiacov sedem rôznych samostatných zákaziek s nízkou hodnotou.

Neprípustnosť subjektívnych argumentov verejného obstarávateľa pri rozdelení zákazky s cieľom vyhnúť sa prísnejšiemu postupu verejného obstarávania
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Uvedené konštatovanie považujeme za dôležité, keďže z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ nemá možnosť sa podľa uvedeného názoru Rady vyviniť z akýchkoľvek subjektívnych dôvodov a vždy sa skúma len otázka časovej, miestnej, vecnej a funkčnej súvislosti plnení. Nemožnosť použitia akéhokoľvek subjektívneho argumentu pri posudzovaní (ne)dovoleného rozdelenia zákazky na samostatné zákazky rada zakotvila v rozhodnutí zo 6. októbra 2017, č. 13872-9000/2017, bod 44, no z rozhodnutia z 27. novembra 2017, č. 15912-9000/2017, vyplýva, že rada uvedenú nemožnosť subjektívnych argumentov považuje za doktrinálnu vec a vo svojich rozhodnutiach na uvedené odkazuje.
Keďže nie je možné na uvedenú problematiku aplikovať akékoľvek subjektívne argumenty verejného obstarávateľa, dávame čitateľom do pozornosti nasledujúce dva scenáre, ktoré z uvedeného záveru vyplývajú:
1.
Verejný obstarávateľ má vedomosť o tom, že je, resp. môže byť z určitej výzvy na prostriedky zo zdrojov EÚ oprávneným žiadateľom na typ projektu XY. V uvedenej výzve je ako oprávnený výdavok aj nákup 50 kusov notebookov v priemernej hodnote 500 eur. Zároveň verejný obstarávateľ vie, že z titulu organizačnej zmeny, nárastu kompetencií a pod. je nútený prijať do služobného pomeru nových 60 zamestnancov, ktorých je potrebné vybaviť, okrem iného, 60 novými notebookmi v priemernej hodnote 500 eur. Samé osebe sú obe zákazky, tak eurofondová, ako aj zákazka na pracovné pomôcky pre nových zamestnancov, zákazkami s nízkou hodnotou. Ide však o zákazky, ktorých dodanie spolu vecne, funkčne, miestne a v prípade kalendárneho roka aj časovo súvisí. Keďže sa nemôže aplikovať subjektívny argument verejného obstarávateľa, je potrebné zákazku na dodávku notebookov vyhlásiť ako podlimitnú s rozdelením na eurofondovú časť a na časť hradenú z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
2.
Druhým príkladom môže byť obec Z, ktorá si dá do plánu verejného obstarávania pre rok 2018 rekonštrukciu chodníkov v predpokladanej hodnote 100 000 eur. Túto zákazku s nízkou hodnotou obec vyhlásila v januári a práce boli ukončené v máji. V auguste 2018 príslušný riadiaci orgán vyhlási výzvu pre obce na rekonštrukciu chodníkov, pričom informácie o tejto výzve v čase prípravy plánu verejného obstarávania na rok 2018 neboli dostupné. Obec je oprávnená čerpať z uvedenej výzvy 120 000 eur na rekonštrukciu chodníkov, pričom v podmienkach výzvy je uvedené, že verejné obstarávanie v čase podania žiadosti o NFP už musí byť začaté. Zákazka v hodnote 120 000 eur predstavuje zákazku s nízkou hodnotou na stavebné práce. Keďže však ide svojím druhom o identickú zákazku, akú už verejný obstarávateľ vyhlásil začiatkom roka, eurofondové chodníky by mali byť vyhlásené ako podlimitná zákazka.
Rozhodnutie rady zo 6. októbra 2017, č. 13872-9000/2017
1.
Kontrolovaný dňa 8. augusta 2017 doručil Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "úrad") odvolanie proti rozhodnutiu úradu z 31. júla 2017, č. 6883-7000/2017-ODII/5 (ďalej aj "rozhodnutie úradu"), vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy podľa § 169 ods. 3 písm. a) ZVO.
Rozhodnutie úradu
2.
Z rozhodnutia úradu vyplýva, že kontrolovaný v priebehu roka 2016 prostredníctvom štyroch objednávok a jednej zmluvy objednal rôzne stavebné práce, pričom vo všetkých piatich prípadoch išlo o zákazky pod finančným limitom určeným pre podlimitné zákazky. Konkrétne:
a)
objednávka č. 2016/00179 z 11. mája 2016 na dokončovacie práce vo výške 1 229,43 eur bez DPH (ďalej aj "zákazka č. 1"),
b)
objednávka č. 2016/00257 z 11. júla 2016 na ú­pravu miestnosti pre kopírku vo výške 375,00 eur bez DPH (ďalej aj "zákazka č. 2"),
c)
objednávka č. 2016/00335 z 9. septembra 2016 na obklad stien v rokovacej miestnosti vo výške 1 191,13 eur bez DPH (ďalej aj "zákazka č. 3"),
d)
objednávka č. 2016/00517 z 25. novembra 2016 na protipožiarne stavebné úpravy a údržby priestoru v celkovej výške 1 930,88 eur bez DPH (ďalej aj "zákazka č. 4"),
e)
zmluva o dielo č. 29/2016 z 10. augusta 2016 vo výške 69 901,82 eur bez DPH na údržbu a opravu priestorov centra havarijnej odozvy (ďalej aj "zákazka č. 5").
3.
Úrad v rozhodnutí konštatoval, že medzi týmito piatimi zákazkami existovala
evidentná časová súvislosť
, keďže boli zadané medzi 11. májom 2017 a 25. novembrom 2017, t.j. v čase kratšom ako jeden kalendárny rok.
4.
Keďže všetkých päť zákaziek bolo vykonávaných v sídle kontrolovaného, úrad taktiež konštatoval, že medzi nimi existuje
evidentná miestna súvislosť
.
5.
Úrad ďalej posudzoval funkčnú súvislosť, pričom mal za to, že vzhľadom na rovnaký alebo podobný predmet daných zákaziek (prevažne úprava, oprava a údržba priestorov kontrolovaného) medzi nimi existuje aj
evidentná funkčná súvislosť
.
6.
Napokon sa úrad vyjadril aj
k vecnej súvislosti
. Po preskúmaní zákaziek konštatoval, že zákazky č. 1, 2 a 3 zadal kontrolovaný priamo na základe objednávky vybranému dodávateľovi AAA, s. r. o. Zákazku č. 4 zadal kontrolovaný priamo dodávateľovi BBB, s. r. o., ktorý má však rovnakých konateľov a spoločníkov ako spoločnosť AAA, s. r. o. V prípade zákazky č. 5 kontrolovaný vyzval na predloženie cenovej ponuky troch vybraných záujemcov, pričom úspešným uchádzačom sa stal opäť AAA, s. r. o.
7.
Na základe uvedených skutočností úrad v rozhodnutí konštatoval, že kontrolovaný postupoval
v rozpore s § 10 ods. 1 ZVO
, keď na obstaranie zákaziek č. 1 až č. 5 použil postupy pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Úrad taktiež konštatoval, že kontrolovaný postupoval aj
v rozpore s § 6 ods. 16 ZVO
, keď predmetnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác rozdelil, resp. zvolil spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť jej predpokladanú hodnotu pod finančný limit a vyhnúť sa tak použitiu postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek. Napokon úrad v rozhodnutí uviedol, že kontrolovaný postupoval aj
v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO
, a to s princípom transparentnosti, keďže miera preskúmateľnosti úkonov kontrolovaného by bola oveľa vyššia pri postupe zadávania podlimitných zákaziek ako pri postupe zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.
8.
Na záver úrad konštatoval, že uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.