Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nové výnimky od januára 2019 - zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Aktuality

Nový zákon o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť 18. apríla 2016 a od tohto pomerne krátkeho času bol novelizovaný už deväťkrát, čo na jednej strane dokazuje mimoriadny záujem o oblasť verejného obstarávania, v rámci ktorého sa prideľujú verejné financie v miliónoch eur, a na druhej strane to preukazuje mimoriadne dynamický rozvoj tejto oblasti, ktorá musí reagovať na aktuálne spoločenské požiadavky. Najväčšie zmeny za posledné obdobie predstavila veľká novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie, ktorej hlavným motívom je pri zachovaní transparentnosti priniesť zjednodušenie a zrýchlenie procesov verejného obstarávania. Zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť 1. januára 2019 a cieľom tohto článku je priblížiť si nové kategórie zákaziek, ktoré boli vyňaté spod jeho pôsobnosti, čo znamená, že cesta k obstaraniu určitých tovarov, prác alebo služieb bude jednoduchšia a "oslobodená" od formálnych a časovo náročných postupov verejného obstarávania.

 

Nové výnimky od januára 2019 - zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Na úvod všeobecne o "výnimkách"
Každá novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") vytvára priestor pre nové kategórie výnimiek, t.j. zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní vzťahovať nebude, ktoré presadzujú v rámci medzirezortného pripomienkovaného konania orgány štátnej správy, samosprávy, alebo sú nové kategórie výnimiek presadené cez poslanecké pozmeňujúce návrhy. Základné rozdelenie zákaziek vyňatých z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní je veľmi jednoduché, poznáme kategóriu výnimiek upravenú priamo smernicami Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní, a táto kategória nie je viazaná na žiadny finančný limit alebo hodnotu zákazky, a tak po splnení definičných znakov ju možno uplatniť bez potreby absolvovania náročných administratívnych procesov spojených s procesom verejného obstarávania. Do tejto kategórie patria napríklad zákazky na nájom nehnuteľností, nákup vysielacieho času, in-house zákazky alebo uzavretie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ďalšou kategóriou sú "národné" výnimky, ktoré dávajú priestor členským štátom byť kreatívny a upraviť si osobitné kategórie zákaziek v jednoduchšom režime v záujme ich rýchleho a jednoduchšieho obstarania. Jediným obmedzením je finančný limit, keďže tieto kategórie národných výnimiek sa musia zmestiť do limitu podlimitnej zákazky alebo zákazky s nízkou hodnotou. V reči čísiel to znamená, že ak je verejným obstarávateľom ministerstvo, tak sa musí pri tovaroch a službách zmestiť do finančného limitu 144 000 eur bez DPH, ak je verejným obstarávateľom obec alebo vyšší územný celok, je to finančný limit do 221 000 eur bez DPH (v prípade stavebných prác je to pre obe skupiny menovaných verejných obstarávateľov limit do 5 548 000 eur bez DPH). Aké nové výnimky teda nájdeme vo "veľkej" novele zákona o verejnom obstarávaní od 1. januára 2019? Predstavíme si tie najzaujímavejšie.
Jednoduché zadávanie zákaziek medzi verejnými obstarávateľmi navzájom
Podľa § 1 ods. 12 písm. q) ZVO sa "
tento zákon nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný obstarávateľ, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu."
Čitateľom znalým predpisov verejného obstarávania uvedená citácia bude znieť familiárne, keďže ide o ú­pravu pôvodného ustanovenia § 1 ods. 12 písm. q) ZVO, ktoré sa však týkalo výlučne zadávania zákaziek medzi verejnými obstarávateľmi podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO, t.j. medzi ústrednými orgánmi štátnej správy. V novele zákona o verejnom obstarávaní sa výnimka značne rozširuje a týka sa každej kategórie verejného obstarávateľa, t.j. aj samosprávy alebo právnických osôb, ktoré boli zriadené na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný chara
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.