Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Od čestného vyhlásenia k jednotnému európskemu dokumentu

Dátum:

Novoprijatá smernica 2014/24/EÚ zaviedla okrem iných nových inštitútov aj inštitút jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (ďalej len "jednotný európsky dokument"). Podľa článku 59 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ jednotný európsky dokument predstavuje formálne vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že relevantné dôvody na vylúčenie sa neuplatňujú a/alebo že relevantné podmienky účasti sú splnené, pričom sa v ňom poskytnú relevantné informácie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ. Ďalej sa v ňom identifikuje orgán verejnej moci alebo tretia strana zodpovedná za vydanie podporných dokumentov a obsahuje aj formálne prehlásenie v tom zmysle, že hospodársky subjekt bude schopný na požiadanie tieto podporné dokumenty bezodkladne poskytnúť. Dôvod pre zavedenie inštitútu jednotného európskeho dokumentu možno nájsť napríklad v bode 84 preambuly smernice 2014/24/EÚ, podľa ktorého sa "mnohé hospodárske subjekty a v neposlednom rade aj MSP (malé a stredné podniky) domnievajú, že hlavnou prekážkou ich účasti na verejnom obstarávaní je administratívna záťaž vyplývajúca z potreby predložiť veľké množstvo osvedčení alebo iných dokumentov týkajúcich sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Obmedzenie takýchto požiadaviek, napríklad prostredníctvom použitia jednotného európskeho dokumentu, pozostávajúceho z aktualizovaného vlastného vyhlásenia, by mohlo viesť k značnému zjednodušeniu v prospech verejných obstarávateľov aj hospodárskych subjektov.",

Od čestného vyhlásenia k jednotnému európskemu dokumentu
JUDr.
Viliam
Karas
PhD.,
- advokát a konateľ advokátskej kancelárie MAPLE & FISH, s. r. o., ktorá poskytuje odborné právne poradenstvo aj v oblasti verejného obstarávania. Je členom Osobitnej komisie - poradného orgánu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. V súvislosti s jeho publikačnou činnosťou uvádzame publikácie Európske právo (Iura Edition, 2004 a 2007), Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva (Iura Edition - Právnická fakulta TU, 2008), Verejné obstarávanie - sprievodca verejným obstarávaním pre obstarávateľov a uchádzačov (Verlag Dashöfer, 2010), Európske právo (C. H. Beck, 2012). Pedagogickej činnosti sa venuje ako člen katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.
Mgr.
Marek
Šmid
LLB. (Hons.)
- koncipient advokátskej kancelárie MAPLE & FISH, s. r. o. so špecializáciou na verejné obstarávanie a ochranu osobných údajov. Je hosťujúcim pedagógom Právnickej fakulty, University of Westminster, Londýn pre právo verejného obstarávania EÚ a expertom na právo EÚ v projekte Európskej komisie zameranom na efektívne verejné obstarávanie v kandidujúcich štátoch EÚ.
Slovenská právna úprava inštitút jednotného európskeho dokumentu upravuje v ustanovení § 39 ods. 1 nového zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "Zákon č. 343/2015 Z.z."), podľa ktorého je jednotný európsky dokument na účely tohto zákona takým dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
Čestné vyhlásenie a jednotný európsky dokument
Z pohľadu predchádzajúcej právnej úpravy verejného obstarávania na území Slovenskej republiky možno jednotný európsky dokument čiastočne porovnať s inštitútom čestného vyhlásenia v zmysle § 32 ods. 11 pôvodného (ku dňu vyhotovenia tohto článku ešte platného) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "Zákon č. 25/2006 Z.z."), v zmysle ktorého splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom.
Rozdiel medzi čestným vyhlásením podľa pôvodného Zákona č. 25/2006 Z.z. a inštitútom jednotného európskeho dokumentu podľa nového Zákona č. 343/2015 Z.z. spočíva v odlišnej úrovni formality oboch dokumentov. Presná forma čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 Zákona č. 25/2006 Z.z. nebola výslovne stanovená v žiadnom záväznom právnom dokumente. Zo znenia Zákona č. 25/2006 Z.z. vyplýva, že čestným vyhlásením je možné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.