Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Podanie žiadosti o nápravu ako revízny postup

Dátum:

Podanie žiadosti o nápravu ako revízny postup nemôže byť formálne, ale musí byť plne využitá dvojinštančnosť konania, pričom žiadosť o nápravu je prvá inštancia a podanie námietok inštancia druhá. Predmet (petit) žiadosti o nápravu musí byť v zhode s petitom podaných námietok. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. februára 2015, sp. zn. 5 Sžf 79/2013

Podanie žiadosti o nápravu ako revízny postup
JUDr.
Petra
Príbelská
PhD.
Skutkový stav:
Krajský súd v B. (ďalej aj "krajský súd") napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.
Svoje rozhodnutie odôvodnil krajský súd tým, že postup žalovaného bol správny a v súlade s platnými právnymi normami. Krajský súd uviedol, že žalobca vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky "Zvyšovanie energetickej náročnosti a modernizácie Základných škôl v Banskej Bystrici" vo Vestníku verejného obstarávania č. 158/2011 13. augusta 2011 pod značkou 06239 - MSP s tým, že záujemcom v čl. 13 "Záverečné ustanovenia" uviedol prílohy označené ako body 13.7.6 až 13.7.17, v ktorých boli pre záujemcov ustanovené nasledujúce požiadavky:
13.7.6 licencia alebo certifikát na zhotovovanie tepelno-izolačných systémov zhotoviteľa tohto systému,
13.7.7 poistná zmluva a doklad o zaplatení poistného,
13.7.8 tepelno-technický prepočet tepelných strát budov vypočítaný na ponúkané a v rámci realizácie predmetu zmluvy zabudované materiály a výrobky vypracované v zmysle platných právnych predpisov,
13.7.9 doklad preukazujúci spracovateľa tepelno-technického prepočtu strát na jeho oprávnenie na takúto činnosť,
13.7.10 dokumentácie všetkých ponúkaných materiálov a výrobkov od ich výrobcov použitých pri výpočtoch a použitých v rámci realizácie predmetu zmluvy, v ktorej budú uvedené všetky údaje potrebné na vykonanie prípadnej kontroly tepelno-technického prepočtu,
13.7.11 svetlo-technický výpočet všetkých priestorov, ktoré budú inštalované, alebo vymieňané osvetľovacie zariadenia,
13.7.12 doklad preukazujúci spracovateľa svetlo-technického výpočtu a jeho vzdelanie a oprávnenie na takúto činnosť,
13.7.13 dokumentácia, v rámci ktorej sú aj fotografie všetkých ponúkaných svetelných zdrojov svietidiel od ich výrobcov použitých pri výpočtoch prílohy č. 11 a použitých v rámci realizácie predmetu zmluvy,
13.7.14 elektro-energetický prepočet všetkých ponúkaných elektrických spotrebičov dodaných alebo zabudovaných v rámci predmetu zmluvy vypracovaných v zmysle platných právnych predpisov,
13.7.15 doklad preukazujúci spracovateľa elektroenergetického prepočtu na jeho oprávnenie na takúto činnosť
13.7.16 finančná analýza, ktorou sa preukazuje trvalá udržateľnosť projektu,
13.7.17 doklad preukazujúci spracovateľa finančnej analýzy na jeho oprávnenie na takúto činnosť.
Krajský súd spolu so žalovaným považoval za neopodstatnené články 13.7.8 až 13.7.15, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), a to najmä s § 34 ods. 1, keďže požiadavky ustanovené v jednotlivých bodoch nesúvisia s predmetom zákazky. V štádiu predkladania ponúk sú tieto požiadavky neuskutočniteľné a vyžadovaním týchto posudkov, dokladov a dokumentov sa porušuje princíp hospodárnosti a efektívnosti, nakoľko všetci uchádzači by museli všetky doklady predložiť na vlastné náklady. Navršovanie finančných nákladov pre záujemcov, ktorí nie sú ani v užšom výbere, predstavuje riziko odradenia ich účasti na verejnej súťaži. Žalovaný aj znalec, ktorý predmetné požiadavky posudzoval, sa vyjadrili, že ide o požiadavky neopodstatnené, s čím sa krajský súd stotožnil.
K článkom uvedeným, ako body 13.7.16 a 13.7.17 súd uviedol, že predkladanie finančných analýz preukazujúcich udržateľnosť projektu nemá žiadnu spojitosť so stavebnou alebo inžinie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.