Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Poskytnutie bankovej záruky v podobe skenovanej kópie pri použití plne elektronickej komunikácie

Dátum:

Plne elektronická komunikácia podľa § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"), povinná od 19. októbra 2018, sa čiastočne dotýka aj oblasti inštitútu zábezpeky vo verejnom obstarávaní. V súvislosti s elektronizáciou verejného obstarávania je vhodné si povedať aj o eventuálnych situáciách pri poskytovaní bankovej záruky elektronicky a možnostiach riešenia.

Poskytnutie bankovej záruky v podobe skenovanej kópie pri použití plne elektronickej komunikácie
Mgr.
Jozef
Bálint
vyštudoval právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobí v oblasti energetiky, u jedného z najväčších obstarávateľov na Slovensku, kde sa prevažne venuje komplexnému zabezpečovaniu zadávania nadlimitných zákaziek. V minulosti pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie, kde získal skúsenosti aj v oblasti kontrolnej činnosti a rozhodovacej praxe vo verejnom obstarávaní.
Úprava v zákone o verejnom obstarávaní
Inštitút zábezpeky je upravený v § 46 ZVO, podľa ktorého sa zábezpeka po poslednej novele účinnej od 1. januára 2019 umožňuje zložiť v nasledujúcich formách:
-
zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
-
poskytnutie bankovej záruky,
-
poistenie záruky1).
Vo vzťahu k zloženiu zábezpeky, resp. k podmienkam jej zloženia sú potom podstatné § 46 ods. 4 a § 53 ZVO.
Ustanovenie § 46 ods. 2 ZVO uvádza:
"Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia mohol vybrať uchádzač."
Ustanovenie § 53 ods. 1 druhá a tretia veta ZVO uvádza:
"Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.