Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Postup vyhodnotenia osobného postavenia z nekompletných dokladov uchádzača v prípade absencie zápisu v zozname hospodárskych subjektov

Dátum:

Úrad pre verejné obstarávanie sa v rozhodnutí č. 3637-6000/2017-ODI z 1.6.2017 vyjadril k mechanizmu, akým spôsobom má verejný obstarávateľ postupovať v prípade, ak uchádzač predloží v súvislosti s osobným postavením len výpis z obchodného registra, takýto uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval preukázanie celého osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"). V takomto prípade nemá verejný obstarávateľ povinnosť zasielať uchádzačovi žiadosť o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov a je oprávnený ihneď pristúpiť k úkonu vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti osobného postavenia.

Postup vyhodnotenia osobného postavenia z nekompletných dokladov uchádzača v prípade absencie zápisu v zozname hospodárskych subjektov
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Kontrolovaný vyhlásil v Úradnom vestníku Európskej únie 27.10.2016 pod značkou 2016/S 208-376234 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 210/2016 z 28.10.2016 pod značkou 15191 - MRT rokovacie konanie so zverejnením na predmet zákazky "Výmena chladiaceho zariadenia pre jestvujúci zimný štadión a dodanie a montáž chladiaceho zariadenia pre novú tréningovú halu v Poprade a súvisiace služby". V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 989 000 eur bez DPH ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru. V lehote na predkladanie žiadostí o účasť, t.j. do 25.11.2016 do 9:00 hod. predložili žiadosť o účasť 3 záujemcovia vrátane navrhovateľa. Otváranie žiadostí o účasť sa uskutočnilo 25.11.2016 o 10:15 hod. V lehote na predkladanie základných ponúk, t.j. do 10.3.2017 do 10:00 hod. predložili základnú ponuku dvaja uchádzači. Dňa 3.1.2017 bola navrhovateľovi doručená žiadosť o nahradenie subdodávateľa iným subdodávateľom pre nesplnenie podmienok účasti osobného postavenia tohto subdodávateľa. Dňa 11.1.2017 navrhovateľ doručil kontrolovanému vysvetlenie predložených dokladov. Dňa 23.1.2017 kontrolovaný doručil navrhovateľovi oznámenie o jeho vylúčení z predmetného postupu zadávania zákazky podľa § 40 ods. 6 písm. l) ZVO. Následne doručil navrhovateľ námietky smerujúce podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO proti vylúčeniu kontrolovanému, ako aj úradu dňa 27.1.2017.
V oddiele II. "Predmet", bod. II.2) "Opis", podbod II.2.4) "Opis obstarávania" oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je, okrem iného, uvedené "
(...) Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom preukázať splnenie podmienok účasti priamo požadovanými dokladmi/dokumentmi alebo aj prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu (JED), ktorý si záujemcovia môžu stiahnuť z EVO. Táto povinnosť sa týka aj subdodávateľov (...)."
V oddiele III. "Právne, ekonomické, finančné a technické informácie", bod III.1) "Podmienky účasti", podbod III.1.3) "Technická a odborná spôsobilosť" oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je, okrem iného, uvedené: "
(...) Záujemca preukáže v ponuke technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovarov, súvisiacich prác a služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet tejto zákazky (...) za predchádzajúcich 36 mesiacov k dátumu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v ÚV EÚ. (...) Dokladom/potvrdením je referencia vyhotovená verejným obstarávateľom/obstarávateľom (...). (...) Záujemca pri preukazovaní plnenia uvedených podmienok účasti pri použití JED uvedie predmetné údaje tak, aby požadované hodnoty boli priradené ku každej prezentovanej referencii. (...)"
Z navrhovateľovej žiadosti o účasť vyplýva, že na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložil zoznam dodávok tovarov, súvisiacich prác a služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet tejto zákazky, resp. referencie vystavené pre spoločnosť YY, pričom v žiadosti o účasť sa nachádza aj zmluva o spolupráci medzi navrhovateľom a touto spoločnosťou a výpis z obchodného registra tejto spoločnosti. Úrad uvádza, že okrem výpisu z obchodného registra nie sú súčasťou žiadosti o účasť žiadne ďalšie doklady, ktoré by preukazovali splnenie podmienok účasti osobného postavenia spoločnosti YY. Súčasťou žiadosti o účasť nie je ani JED a ani žiadny iný dôkaz, ktorý by preukazoval splnenie podmienok účasti osobného postavenia tejto spoločnosti.
Z dokumentácie kontrolovaného vyplýva, že kontrolovaný prostredníctvom portálu EVO zaslal 3.1.2017 navrhovateľovi dokument označený ako "Žiadosť na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia", ktorého obsahom je konštatovanie kontrolovaného, že navrhovateľ nepreukázal splnenie podmienok účasti osobného postavenia spoločnosťou YY, ktorej referenciami navrhovateľ preukazoval splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. V predmetnej žiadosti je ďalej, okrem iného, uvedené:
"(...) YY nie je ani v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO, komisia napriek tomu odporúča (...) dodatočne ho požiadať, akou formou a na akom mieste v dokumentácii (...) subdodávateľ - YY (...) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO (...)."
V tejto súvislosti poznamenávame, že záujemca č. 1 XX nemôže (aby dodržal § 10 ods. 2 ZVO) dodatočne predložiť chýbajúce doklady alebo JED, ktorými by dodatočne preukazoval splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia subdodávateľa YY, ak pôvodne nepredložil žiadny doklad týkajúci sa dotknutej podmienky.
"(...) Komisia zároveň odporúča verejnému obstarávateľovi (...), že ak záujemca č. 1 dodatočne nepreukáže, akou formou a na akom mieste v dokumentácii (...) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, tak treba vyzvať záujemcu č. 1 o nahradenie subdodávateľa YY. (...) Verejný obstarávateľ (...) žiada záujemcu č.1 o preukázanie SPÚ pôvodným subdodávateľom alebo novým subdodávateľom.(...)"
Dňa 11.1.2017 doručil navrhovateľ kontrolovanému vysvetlenie, v ktorom, okrem iného, uvádza: "
(...) Spoločnosť YY je zapísaná v zozname podľa § 226 ods. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek, ktorý je vedený Ministerstvom pre miestny rozvoj Českej republiky (...). Prístup k zoznamu kvalifikovaných dodávateľov vedených v zozname Ministerstva miestneho rozvoja ČR je bezplatný a neobmedzený na internetovej stránke: http://www.iszv.cz/xxxxxxx. (...).
"
Z dokumentácie kontrolovaného ďalej vyplýva, že kontrolovaný prostredníctvom portálu EVO zaslal 23.1.2017 navrhovateľovi dokument označený ako "Rozhodnutie o vylúčení z postupu RKsZ", v ktorom je, okrem iného, uvedené:
"Verejný obstarávateľ (...) vás vylučuje z daného potupu v zmysle § 40 ods. 6 písm. l) ZVO. (...) Nadväzne na predložené vysvetlenie advokátkou (...) neuviedla, akou formou a na akom mieste záujemca preukazuje v žiadosti o účasť splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia svojho subdodávateľa YY (...) a ani nenahradila pôvodného subdodávateľa, ktorý v dokumentácii nepreukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia novým subdodávateľom, a tým vytvorila neprekonateľné prekážky komisii, aby mohla jednoznačne a preukázateľne vyhodno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.