Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Povinnosti pre zabezpečenie transparentnosti a rovnakého zaobchádzania pri postupe priameho rokovacieho konania

Dátum:

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") je (verejný) obstarávateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak neexistuje špeciálna úprava konkrétneho postupu, potom platí všeobecná úprava. Ak existuje špeciálna úprava postupu, potom táto má prednosť pred všeobecnou úpravou postupu.

Povinnosti pre zabezpečenie transparentnosti a rovnakého zaobchádzania pri postupe priameho rokovacieho konania
Ing.
Katarína
Chebeňová
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Ustanovenie § 24 ods. 1 ZVO rozlišuje tieto postupy vo verejnom obstarávaní:
a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konania,
d)
súťažný dialóg.
Každý z uvedených postupov je špeciálne upravený v jednotlivých ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní, pričom niektoré sú upravené podrobnejšie a niektoré zákon o verejnom obstarávaní neupravuje vyčerpávajúco, určuje len základné povinnosti, podmienky a postupy. V tejto súvislosti je však dôležité uviesť, že aj napriek nevyčerpávajúcej úprave sa na tieto, ako aj ostatné postupy vzťahuje všeobecná úprava, ktorá platí pre všetky bez rozdielu.
K postupom, ktoré zákon o verejnom obstarávaní neupravuje vyčerpávajúco, patrí aj rokovacie konanie. Zákon o verejnom obstarávaní upravuje dva spôsoby rokovacieho konania. Jedným zo spôsobov je rokovacie konanie so zverejnením a druhým je priame rokovacie konanie (ďalej aj "PRK"). V tomto článku rozoberieme povinnosti vyplývajúce pre (verejného) obstarávateľa z postupu PRK, ktorý patrí k špecifickým a výnimočným postupom v oblasti verejného obstarávania.
PRK je špecifický, resp. výnimočný postup v tom zmysle, že jeho použitie je možné lez za predpokladu splnenia podmienok určených zákonom o verejnom obstarávaní, v opačnom prípade, ak tieto podmienky pre uplatnenie tohto postupu nie sú naplnené, je takéto konanie (verejného) obstarávateľa sporné a nepodporujúce čestnú hospodársku súťaž.
Rovnako to vyplýva z rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-57/94,
Európska komisia proti Taliansku
: ustanovenia umožňujúce zadať zákazku postupom PRK je potrebné vykladať reštriktívne a dôkazné bremeno, ktoré sa týka existencie okolností oprávňujúcich použiť tento postup, je na tom, kto sa ich dovoláva. V tejto súvislosti, ak verejný obstarávateľ uplatní niektorý z postupov verejného obstarávania, ktorého použitie je podmienené splnením zákonnej podmienky, je povinný odôvodniť splnenie relevantnej podmienky.
Tak ako sme uviedli v úvode článku,
ak neexistuje špeciálna úprava konkrétneho postupu, potom platí všeobecná úprava. Ak existuje špeciálna úprava postupu, potom táto má prednosť pred všeobecnou úpravou postupu.
Preto aj napriek tomu, že postup PRK nie je upravený vyčerpávajúco, povinnosti upravené vo všeobecnej časti zákona o verejnom obstarávaní platia pre všetky postupy, a teda aj pre PRK rovnako a (verejný) obstarávateľ je povinný ich dodržiavať. PRK je jedným z postupov vo verejnom obstarávaní, rovnako ako verejná súťaž alebo užšia súťaž a pod. Uvedené povinnosti, ktoré uvádzame, predstavujú minimum a (verejný) obstarávateľ je ich teda povinný v rámci jednotlivých limitov dodržať.
PRK vychádza z druhej hlavy druhej časti zákona o verejnom obstarávaní, ktorá špeciálne upravuje jednotlivé postupy, pričom zároveň všeobecná úprava prvej hlavy druhej časti platí pre všetky postupy nadlimitných zákaziek. Zároveň pre zákazky, ktoré sú nadlimitné, platí aj prvá časť zákona o verejnom obstarávaní tak, ako pre všetky ostatné.
Čo sa týka postupu podlimitných zákaziek, ten je špeciálne upravený v tretej časti zákona o verejnom obstarávaní, preto pre tieto platia špeciálne postupy, ale zároveň sa odvolávajú aj na prvú časť zákona o verejnom obstarávaní a rovnako sa tieto špeciálne postupy odvolávajú aj na prvú hlavu druhej časti zákona o verejnom obstarávaní.
PRIAME ROKOVACIE KONANIE - postupy a povinnosti (verejného) obstarávateľa vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní v rámci limitov
1.
PRK pri zadávaní
n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.