Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Primeranosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk z dôvodu vykonania podstatných zmien v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti

Dátum: Rubrika: Články

Ustanovenie § 21 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") upravuje dôvody na obligatórne primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov (ďalej aj "lehota na predkladanie ponúk"). V tomto príspevku by sme sa chceli s poukazom na rôznosť rozhodnutí Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Rada") venovať situácii, ak v lehote na predkladanie ponúk príde v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti k podstatnej zmene. Osobitne sa pritom zameriame na pojem "primeranosť" predĺženia lehoty, ktorý je v praxi pojmom mimoriadne neurčitým, čo dokážeme na vybraných rozhodnutiach Rady, ktoré ukážu, že ide o mimoriadne komplikovanú a subjektívnu kategóriu, kde skutočne záleží na každom detaile.

 

Primeranosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk z dôvodu vykonania podstatných zmien v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri, s. r. o. Bratislava, spolupracujúcej so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o. Tie zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a komplexné poradenské služby v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora vrátane prvozápisu do registra partnerov verejného sektora, s identifikáciou konečných užívateľov výhod, prípravou tzv. verifikačného dokumentu a iné služby spojené s registrom partnerov verejného sektora. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Ustanovenie § 21 ods. 4 písm. b) ZVO na primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov predpokladá, že:
-
v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti príde k vykonaniu zmeny,
-
vykonaná zmena nebude akákoľvek, ale podstatná.
V prvom rade uvádzame, že v ďalšom texte sa zaoberáme len primeranosťou predĺženia lehoty na predkladanie ponúk v prípade obligatórneho predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, nie fakultatívnym, ktoré môže verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ vykonať kedykoľvek počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk, a to
de facto
na základe akejkoľvek skutočnosti, resp. okolnosti, keď to uzná za vhodné alebo potrebné, ak pritom zachová základné princípy verejného obstarávania, a to najmä transparentnosti. Zásada transparentnosti, ktorú je nutné dodržať aj pri obligatórnom primeranom predĺžení lehoty na predkladanie ponúk v sebe zahŕňa povinnosť primeraného zverejnenia vo vhodnom čase, vhodným spôsobom a všetkým relevantným subjektom rovnako. Takéto predĺženie, no i to obligatórne, by sa malo vykonať príslušným oznámením zasielaným do Vestníka verejného obstarávania prípadne do Úradného vestníka EÚ ideálne tak, aby bolo zverejnené v lehote na predkladanie ponúk, minimálne však musí byť takáto informácia zverejnená v profile a v informačnom systéme, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, a oznámená všetkým potencionálnym i známym záujemcom. Informovanie hospodárskych subjektov o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, podľa nášho názoru, nie je správne a považujeme ho za netransparentné a dodatočne takmer nezhojiteľné.
Ak sa však vrátime k hypotéze § 21 ods. 4 písm. b) ZVO v prvom rade je nutné identifikovať, čo možno považovať za dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Zjednodušene možno konštatovať, že ide o dokumenty obsahujúce akékoľvek informácie ovplyvňujúce obsah ponuky či dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ide teda najmä o príslušné oznámenie a súťažné podklady v prípade verejnej súťaže, užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením, výzvu na predkladanie základných ponúk v prípade rokovacieho konania so zverejnením, ale aj súťažné podmienky, a v prípade súťažného dialógu informatívny dokument. Osobitne však upozorňujeme na skutočnosť, že ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ využíva v súlade s § 64 ods. 4, § 43 ods. 3 v spojení s § 20 ods. 7 ZVO odkazy na dokumenty zverejnené alebo inak prístupné na inom mieste (internetové odkazy), prípadne ak je časť súťažných podkladov vypracovaná s odkazom na všeobecné zmluvné podmienky podľa § 42 ods. 12 ZVO mal by sa uistiť, že v týchto dokumentoch neprišlo k zmene, a to aj v situácii, ak túto zmenu nevykonal sám (polemizovať možno len o zmenách v právnych predpisoch, kde platí všeobecná znalosť právnych predpisov odo dňa ich uverejnenia v Zbierke zákonov).
Druhým predpokladom je, že zmena je podstatná. Zákon vyžaduje teda zmenu, ktorá môže mať určitý vplyv na výsledok verejného obstarávania, a dovolíme si tvrdiť, že keďže je označená ako podstatná, musí ovplyvňovať prípravu ponuky či doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti, prípadne (čo sa domnievame vzhľadom na účel prijatého ustanovenia) musí ovplyvňovať vôľu hospodárskych subjektov zúčastniť sa verejného obstarávania.
Za týchto okolností je potom nutné pristúpiť na primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. V prvom rade
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.