Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Prípadové štúdie k inštitútu referencie

Dátum: Rubrika: Články

Vyžadovanie predloženie referencií predstavuje najčastejšie používanú formu aplikácie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti. Z dôvodu širokého použitia uvedeného inštitútu sa objavujú aj viaceré aplikačné problémy. V rámci tohto príspevku sme vybrali prípadové štúdie k inštitútu referencie.V prvom prípade rozoberáme situáciu, keď uchádzač odmieta poskytnúť s argumentáciou obchodného tajomstva presnú hodnotu referenčného plnenia. Druhou situáciou je analýza vplyvov kumulácie technických parametrov vyžadovanej referencie s jej hodnotou. Druhý prípad rozoberáme detailnejšie nielen z hľadiska inštitútu referencií, ale aj z hľadiska iného inštitútu podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti, a to konkrétne vyžadovania skúseností expertov podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“).  Tretia časť príspevku sa venuje problematike, či v prípade, že organizačná zložka využíva referenciu svojej materskej organizácie, či predkladá vlastnú referenciu, alebo ide o predloženie referencie od tretej osoby.

Ustanovenie § 34 ods. 1 ZVO

(1) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:

a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pod­ľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,...

Zákon o verejnom obstarávaní nedáva návod, akým spôsobom má verejný obstarávateľ stanoviť tzv. minimálnu požadovanú hodnotu referencie. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, akú stanoví hodnotu vyžadovanej referencie a zároveň, aké technické parametre referencie verejný obstarávateľ bude vyžadovať.
Vo vzťahu k uvedenému sa však vyžaduje, aby hodnota a iné podmienky referencie boli primerané a priamo súviseli s opisom predmetu zákazky. V kontexte primeranosti referencie vo vzťahu k predmetu zákazky Úrad pre verejné obstarávanie uviedol aj nasledovné: "
K vyššie uvedeným konštatovaniam je zároveň dôležité podotknúť, že účelom inštitútu podmienok účasti je nastavenie pravidiel, ktoré umožňujú preskúmať spôsobilosť uchádzačov alebo záujemcov s cieľom umožniť súperenie o zákazku iba spôsobilým hospodárskym subjektom, u ktorých existuje predpoklad riadneho plnenia zákazky. Z tohto pohľadu predstavujú podmienky účasti eliminačné kritériá, ktoré v prípade ich nesplnenia zo strany uchádzačov alebo záujemcov rezultujú v ich vylúčení z verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu je pri koncipovaní podmienok účasti potrebné brať do úvahy ich primeranosť a spojitosť s predmetom zákazky, pričom je potrebné zohľadňovať aj situáciu hospodárskych subjektov na relevantnom trhu. Úrad pre verejné obstarávanie neodporúča pri stanovení minimálnej úrovne finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti automaticky vychádzať z limitných hodnôt určeného rozsahu predmetu zákazky, nakoľko takto určené podmienky účasti nemusia zohľad­ňovať aktuálnu situáciu na relevantnom trhu.
V prípade uplatnenia limitnej minimálnej úrovne podmienky účasti pri súčasnom uplatnení ďalších podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti a nastavení ich minimálnej úrovne, treba dbať na to, aby nedošlo k znemožneniu účasti viacerých hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a tým aj k zmareniu hospodárskej súťaže. Verejný obstarávateľ by preto mal podľa nášho názoru namiesto matematických prepočtov, s cieľom určiť požadovanú úroveň finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, venovať náležitú pozornosť odôvodneniu zahrnutia tej ktorej požiadavky medzi podmienky účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti a sledovať ich primeranosť vo vzťahu ku konkrétnemu predmetu zákazky, s prihliadnutím na možnosti relevantného trhu."
(metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 12582-5000/201
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.