Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Problematika zmeny zmluvy v dôsledku zvýšenia cien stavebných materiálov

Dátum: Rubrika: Aktuality

Tento príspevok stručne analyzuje právne možnosti verejných obstarávateľov1) a dodávateľov2) uskutočniť zmenu zmluvy v dôsledku zvýšeného nárastu cien (vybraných) stavebných materiálov [predovšetkým v prípade zmeny cien stavebných materiálov (nákladových položiek) od predloženia ponuky do verejného obstarávania do začiatku realizácie zákazky, prípadne v prípade realizácie zákazky v dlhšom časovom období – t. j. v časovom horizonte niekoľkých rokov], ktorému stavebný trh čelí už vyše roka. 

Príspevok  nadväzuje  a súčasne dáva do pozornosti relatívne nedávne metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") č. 9408-5000/2021 zo 14. septembra 2021 (ďalej len "Metodické usmernenie") venujúce sa predmetnej problematike
3)
.
Autori sa stotožňujú so závermi ÚVO obsiahnutými v Metodickom usmernení, akokoľvek to vzhľadom na medializované informácie o nárastoch cien a údajnej hrozbe takéhoto zvýšenia na schopnosť dokončiť zákazky môže znieť "nepohodlne".
INDIVIDUÁLNE POSUDZOVANIE KAŽDÉHO PRÍPADU (ZÁKAZKY A ZMLUVY)
Každý jeden prípad (zákazku a zmluvu) je nevyhnutné posudzovať prísne individuálne a nemožno učiniť generálny záver o tom, akú právnu povahu má nárast cien, t.j. najmä nemožno generálne konštatovať, že nárast cien predstavuje mimoriadnu okolnosť zakladajúcu aplikáciu § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO")
4)
. Uvedené potvrdzuje ÚVO nadväzujúc na (nad pomery metodických usmernení) podrobnú ekonomickú a právnu analýzu vzniknutého stavu v Metodickom usmernení.
V prvom rade teda treba analyzovať zmluvu uzatvorenú medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom, a to z hľadiska, či obsahuje mechanizmy, ktoré umožňujú zmeniť zmluvu vzhľadom na situáciu, ktorá nastala (vrátane a najmä či obsahuje cenovú doložku alebo iné indexačné alebo obdobné mechanizmy). Problém, samozrejme, nastáva vtedy, ak zmluva takéto mechanizmy neobsahuje.
NEEXISTENCIA PRÁVNEHO NÁROKU DODÁVATEĽA
V prípade neexistencie indexačného alebo iného obdobného zmluvného mechanizmu zakladajúceho právo dodávateľa na úpravu ceny je nevyhnutné bez potreby akejkoľvek ďalšej analýzy konštatovať, že dodávateľ nemá právny nárok na zmenu ceny (nevyplýva mu zo zmluvy ani z právneho predpisu).
Na tomto mieste autori odporúčajú do budúcna verejným obstarávateľom v procese prípravy verejného obstarávania a nastavovania zmluvných podmienok zvážiť implementáciu cenových doložiek, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku aj na prospech samotných verejných obstarávateľov, avšak každopádne eliminujú riziká vzniku obdobnej situácie, ako je súčasná. Autori zámerne nepoužili výraz "nepredvídateľnej", čomu sa venujú ďalej.
MOŽNOSŤ RIEŠIŤ SITUÁCIU DOHODOU (ZMENOU ZMLUVY)
Neexistencia právneho nároku zhotoviteľa, samozrejme, nevylučuje možnosť zmluvných strán dohodnúť sa na zmene zmluvy. Dohoda pochopiteľne musí byť súladná s § 18 ZVO, t.j. popri zhodnej vôli zmluvných strán zmeniť zmluvu a ďalších náležitostiach je nevyhnutné, aby existovali také okolnosti, ktoré odôvodňujú jeden z možných dôvodov zmeny zmluvy spomedzi v § 18 ZVO vymedzenýc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.