Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Protokol/zápisnica o jeho prerokovaní vypracované úradom pre verejné obstarávanie ako opatrenia predbežnej povahy

Dátum:

Protokol ani zápisnica o jeho prerokovaní, ktoré boli vypracované Úradom pre verejné obstarávanie na požiadanie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z., nie sú podľa správneho súdu rozhodnutiami ani opatreniami orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, ktoré by zakladali, menili, rušili alebo deklarovali práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti žalobcu (kontrolovaného subjektu). Ide o opatrenia predbežnej povahy, ktoré samy osebe nemôžu mať za následok ujmu na subjektívnych právach žalobcu, pretože slúžia len ako prípadný podklad pre ďalší postup jednak Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý na základe zistených porušení zákona môže voči žalobcovi začať správne konanie o uloženie pokuty podľa § 149 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, alebo aj pre riadiaci orgán, ktorý je oprávnený rozhodnúť o uložení povinnosti vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 24. augusta 2016, sp. zn. 2 S 13/2016

Protokol/zápisnica o jeho prerokovaní vypracované úradom pre verejné obstarávanie ako opatrenia predbežnej povahy
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
, predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.
Z odôvodnenia
Žalobou podanou krajskému súdu 29. januára 2016 sa žalobca (mesto X.) domáhal preskúmania zákonnosti zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") z 18. decembra 2015 a protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní z 22. októbra 2015, ktoré vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "žalovaný").
V žalobe uviedol, že žalovaný vykonal podľa § 109, § 112, § 107 ods. 2 písm. c), § 146 ods. 4 v nadväznosti na § 155p ods. 4 ZVO a zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o kontrole") u žalobcu kontrolu postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác po uzavretí zmluvy na predmet "B. - Základná škola, zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálno-technických podmienok komplexnou rekonštrukciou" postupom užšej súťaže vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2008 z 23. decembra 2008. Kontrolu vykonal na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Dňa 26. októbra 2015 bol žalobcovi doručený protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, ku ktorému podal písomné vyjadrenie vo vzťahu ku kontrolným zisteniam, ktoré podľa žalovaného mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. K vyjadreniu žalobcu zaujal žalovaný 14. decembra 2015 písomné stanovisko a 21. decembra 2015 bola žalobcovi doručená zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly.
Ku kontrolnému zisteniu, že žalobca postupoval v rozpore s § 27 ods. 1 písm. b) a § 9 ods. 2 ZVO, najmä s princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, keď neoprávnene požadoval predložiť potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa v rozsahu minimálne 5 000 000 Sk, žalobca poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci pod sp. zn. 5 Sžf 26/2012 z 29. novembra 2012, v ktorom bola riešená podobná problematika, a preto by v prejednávanej veci malo byť podľa žalobcu rozhodnuté rovnakým spôsobom. V súvislosti s metodickým usmernením úradu č. 1144-2000/2006 zo 7. septembra 2006 k výkladu § 27 ods. 1 písm. b) ZVO, na ktoré sa v danej súvislosti odvolával žalovaný, žalobca uviedol, že metodické usmernenie nepredstavuje podľa judikatúry Najvyššieho súdu SR záväzný výklad zákona (napr. rozhodnutie vo veci pod sp. zn. 5 Sžf 139/2009 zo 17. marca 2010).
K ďalšiemu kontrolnému zisteniu, že žalobca postupoval v rozpore s § 9 ods. 2 ZVO, konkrétne s princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, keď za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) ZVO požadoval od záujemcov preukázať obrat len z výkazu ziskov a strát právnických osôb, čím diskriminoval všetkých tých záujemcov, resp. potenciálnych uchádzačov, ktorí ako účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku v sústave jednoduchého účtovníctva a predkladajú výkaz o príjmoch a výdavkoch, žalobca uviedol, že toto tvrdenie žalovaného nemalo oporu v zákone.
Ku kontrolnému zisteniu, podľa ktorého žalobca postupoval v rozpore s § 9 ods. 2 ZVO, a to princípom rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, keď za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) ZVO požadoval predložiť autorizačné osvedčenie v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, teda dokladu vydaného výlučne podľa slovenského právneho predpisu bez možnosti ekvivalentu, žalobca uviedol, že podľa uvedeného zákona sa rovnaké pravidlá ako na občanov SR vzťahujú aj na občanov členských štátov EÚ. Pokiaľ sa teda na činnosť stavebného inžiniera - občana SR vyžaduje zápis do zoznamu stavebných inžinierov, potom aj stavebný inžinier z členského štátu EÚ musí byt' v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. zapísaný do zoznamu. Slovenská komora stavebných inžinierov vydáva autorizačné osvedčenie tak pre občanov SR, ako aj pre občanov členských štátov EÚ.
Žalobca tvrdil, že kontrolné zistenia žalovaného nie sú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, kontrola bola nezákonná, keďže žiadne z prechodných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní žalovanému neumožňuje vykonať kontrolu postupu zadávania zákaziek v čase, keď je zákazka zrealizovaná. Poukázal na to, že žalovaný si mal účelovo vyberať pri výkone kontroly, či bude postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31. decembra 2009 alebo účinnom v čase vykonania kontroly. Žalobca uviedol, ž
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.