Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Reverzná verejná súťaž

Dátum:

V tomto príspevku si čitateľom dovolíme predstaviť osobitný postup nadlimitnej súťaže, a to tzv. reverznú verejnú súťaž. Napriek skutočnosti, že nový postup reverznej verejnej súťaže bol zakotvený ako novinka zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon"), ktorý primárne predstavoval transpozíciu nových smerníc do slovenského vnútroštátneho právneho poriadku, inštitút reverznej verejnej súťaže je národným špecifikom.

Reverzná verejná súťaž
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Právna úprava reverznej verejnej súťaže
V zmysle § 66 ods. 7 zákona verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53.
Dôvodová správa v tejto súvislosti uvádza, že:
"Vzhľadom na to, že vo verejnej súťaži sú súčasťou ponuky aj doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, je potrebné jasne stanoviť postup pri vyhodnocovaní ponúk. Vo verejnej súťaži je preto potrebné najskôr vyhodnotiť splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a následne vyhodnocovať ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, podľa stanovených kritérií a pravidiel vyhodnocovania. Navrhovaným ustanovením sa umožňuje verejným obstarávateľom uskutočniť vyhodnotenie splnenia podmienok účasti až po uskutočnení vyhodnotenia ponúk."
Rozsah subjektov oprávnených subjektov spôsobilých použiť reverznú verejnú súťaž
Zákonodarca v § 66 priamo uvádza, že oprávneným subjektom je verejný obstarávateľ (osoba v postavení povinnej osoby podľa § 7 zákona). Zároveň, keďže subjekt v postavení tzv. dotovaného verejného obstarávateľa v zmysle § 8 postupuje ako verejný obstarávateľ, môže postup reverznej verejnej súťaže využiť aj subjekt v postavení dotovaného verejného obstarávateľa podľa § 8 zákona. Zo systematického výkladu zákona zároveň vyplýva, že keďže § 66 ods. 7 zákona, v ktorom je zakotvený mechanizmus reverzného verejného obstarávania, je zaradený do druhej hlavy zákona, postup reverznej verejnej súťaže môže využiť aj osoba v postavení obstarávateľa (§ 9 zákona).
Je možné použiť postup reverznej verejnej súťaže aj na podlimitn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.