Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Spoločné prvky, resp. rozdiel medzi rámcovou dohodou a dynamickým nákupným systémom

Dátum:

Autor tohto príspevku je presvedčený o tom, že postup zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému predstavuje jeden z budúcich pomerne často používaných nástrojov verejného obstarávania. V tomto príspevku si dovoľuje čitateľom predstaviť tento inštitút v porovnaní s rámcovou dohodou.

Spoločné prvky, resp. rozdiel medzi rámcovou dohodou a dynamickým nákupným systémom
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer, s. r. o.
Rámcovú dohodu alebo dynamický nákupný systém
Zákonodarca v ustanovení § 58 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") zakotvuje, že využitím dynamického nákupného systému nie je možné uzavrieť rámcovú dohodu ani zadať koncesiu. Kedy si teda vybrať rámcovú dohodu a kedy dynamický nákupný systém?
Základnou charakteristikou rámcovej dohody je, že verejnému obstarávateľovi nevzniká povinnosť uzavretím rámcovej dohody odoberať plnenie od úspešného uchádzača, resp. od úspešných uchádzačov. Akékoľvek záväzkové vzťahy v súvislosti s povinnosťou odobrať a uhradiť cenu plnenia vznikajú verejnému obstarávateľovi až uzavretím čiastkovej zmluvy, resp. vystavením objednávky. Nevýhodou rámcovej dohody je tá skutočnosť, že verejný obstarávateľ musí v čase spustenia postupu verejného obstarávania, ktorého výsledkom má byť uzavretie rámcovej dohody, presne, dostatočne jasne a určito špecifikovať predmet rámcovej dohody, pričom v objednávkach už len definuje iné náležitosti plnenia (množstvo, lehotu dodania a pod.). Model rámcovej dohody tak nie je vhodný pre plnenia, ktoré sa pomerne rýchlo vyvíjajú (hardware, resp. iné počítačové vybavenie), keď technická špecifikácia určená verejným obstarávateľom už v čase vyhlásenia procesu verejného obstarávania rýchlo zastaráva, a teda napríklad o niekoľko rokov je nielen že predmet plnenia zastaralý, ale úspešný uchádzač ho má vôbec problém dodať (príkladom je mobilný telefón, ktorého dodanie sa objednáva cez rámcovú zmluvu, a v treťom roku trvania rámcovej dohody je zo strany úspešného uchádzača problém vôbec dodať, nehovoriac o tom, že v treťom roku je hodnota takéhoto mobilného telefónu podstatne nižšia ako v prvom roku).
Práve dynamický nákupný systém sa javí ako účelný pri druhoch zákaziek, ktoré pomerne rýchlo zastarávajú, pričom však verejný obstarávateľ potrebuje, resp. požaduje mať uzavretú zmluvu na dlhší čas s tým, že nevie presne špecifikovať množstvá jednotlivých odoberaných čiastkových plnení. V prípade zriadenia dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ v súlade s § 58 ods. 1 ZVO identifikuje predmet plnenia len na úrovni skupiny, v súťažných podkladoch sa identifikuje len povaha predpokladaných nákupov. Uvedené na príklade mobilného telefónu znamená, že verejný obstarávateľ v zriadení dynamického nákupného systému identifikuje len mobilný telefón cez CPV kód, pričom v súťažných podkladoch sa len identifikuje charakter mobilného telefónu (manažérsky, stredná trieda, základný a pod.). Uchádzači v podávaní žiadosti o zaradenie do dynamického nákupného systému musia v súlade s § 59 ods. 2 ZVO preukázať, že ich ponúkané plnenie spĺňa požiadavky na charakter požadovaného plnenia, a teda že uchádzač napríklad dodáva mobilný telefón strednej triedy. Ustanovenie § 59 ods. 2 písm. d) ZVO tento krok uchádzača nazýva definovanie formy, v akej má byť predložená informácia o sortimente tovarov, stavebných prác a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu. Práve touto skutočnosťou sa líši dynamický nákupný systém od rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ v rámcovej dohode musí presne opísať parametre požadovaného plnenia a uchádzač musí vo svojej ponuke presne uviesť, aké plnenie ponúka.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.