Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie a machinácie s ním spojené

Dátum: Rubrika: Články

Príspevok podrobne rozoberá skutkovú podstatu trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p.

ÚVOD
Pod pojmom verejné obstarávanie je potrebné rozumieť pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO"), ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov, t.j. pomerne prísne formalizovaný proces výberu najvhodnejšieho hospodárskeho subjektu, ktorý predložil pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa najlepšiu ponuku, s ktorým tento subjekt uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, resp. rámcovú dohodu - kontraktáciu, a napokon aj obmedzuje verejného obstarávateľa a obstarávateľa, pokiaľ ide o definovanie zmluvných podmienok a ich plnenie. Z teoreticko-právneho hľadiska tak za pojmom verejné obstarávanie možno vidieť aj obmedzenie zmluvnej dohody verejného obstarávateľa a obstarávateľa nielen pri uzatváraní zmlúv, koncesných zmlúv a rámcových dohôd spadajúcich do vecnej pôsobnosti zákona, ale aj pri ich modifikácii (§ 18). Proces verejného obstarávania tak obmedzuje zmluvnú slobodu povinných subjektov v spôsobe výberu zmluvného partnera, v niektorých obsahových náležitostiach zmluvy (napr. pri rámcových zmluvách, ktoré nesmú v zásade presahovať určitú stanovenú dobu), v procese úpravy/plnenia zmluvných práv a povinností, v podobe vymedzenia predpokladov pre uzatváranie dodatkov k zmluvám a v procese ukončenia zmluvného vzťahu (§ 19). [1]
Predmetný zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
Naopak, nevzťahuje sa na celý rad zákaziek, súťaží, zadávania koncesií a ďalšie procesy, tak ako sú definované v § 1 ods. 2 až 15 tohto zákona, počnúc zákazkou, súťažou návrhov alebo koncesiou, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami a končiac obstarávaním na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Z úvodných ustanovení ZVO je dôležité pre ďalší kontext článku tiež ustanovenie § 1 ods. 16 tohto zákona, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zákazku, koncesiu alebo použiť súťaž návrhov podľa odsekov 2 až 14 tohto ustanovenia s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa citovaného zákona.
Predmetné ustanovenia ZVO predstavujú negatívne vymedzenie predmetu pôsobnosti tohto zákona v súlade s právom EÚ, a teda vymedzujú typy kontraktov, pri ktorých sa postupy verejného obstarávania nebudú povinne uplatňovať, čím predstavujú zákonodarcom uznaný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ uzavrel tieto presne vymedzené kontrakty mimo postupov verejného obstarávania. [2]
Už na tomto mieste zdôrazňujeme, že takéto doterajšie použitie výnimiek z postupov verejného obstarávania tam, kde to zákon výslovne nepovoľoval, bolo výslovne zakotvené len ako správny delikt, avšak v aktuálnom legislatívnom procese je predložený návrh, v zmysle ktorého by takéto konanie už bolo expressis verbis zakotvené ako trestný čin (na túto skutočnosť konkrétnejšie poukazujeme v záverečnej časti nášho príspevku).
Jedným z cieľov uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní je rozvoj hospodárskej súťaže pri zadávaní verejných zákaziek, ich ochrana a riadny priebeh. [3]
Väčšina ustanovení predmetného zákona nadobudla účinnosť dňa 1.1.2016. Opomenúť však nemožno ani jemu predchádzajúci zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.v platnom znení, pretože z hľadiska aplikačnej praxe a existencie konkrétnych trestných vecí ide aj v súčasnosti o kauzy spadajúce do pôsobnosti práve tohto staršieho zákona o verejnom obstarávaní a ktorého niektoré, ďalej uvedené konkrétne ustanovenia, sú z pohľadu ich aplikácie a výkladu aktuálne aj v súčasnosti.
Na účely spracovávaného príspevku ďalším ťažiskovým zákonom je Trestný zákona osobitne jeho ďalej analyzovaná skutková podstata trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
1. SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU MACHINÁCIÍ PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A VEREJNEJ DRAŽBE PODĽA § 266 TRESTNÉHO ZÁKONA
V zmysle základnej skutkovej podstaty sa tohto trestného činu dopustí ten,
kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby
(ods. 1).
Prísnejšie postihnuteľným je ten,
kto takým činom spôsobí značnú škodu, z osobitného motívu, ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej komisie, licitátor, alebo žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, alebo závažnejším spôsobom konania
(ods. 2, písm. a - e).
Najzávažnejšími formami spáchania tohto trestného činu je spôsobenie ním škody veľkého rozsahu, alebo konanie páchateľa ako člena nebezpečného zoskupenia (ods. 3 písm. a - b).
Tieto ustanovenia sú výrazom snahy zákonodarcu o ochranu hospodárskej súťaže a umožňujú trestno-právne postihnúť toho, kto naruší rovnosť podmienok verejného obstarávania alebo verejnej dražby, ako aj rovnosť súťažiteľov, resp. ich účastníkov. [4]
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.