Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2015

Dátum:

Úrad pre verejné obstarávanie vydal 16. septembra 2015 výkladové stanovisko č. 6/2015 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Keďže obsah predmetného právneho názoru vyjadreného vo výkladovom stanovisku vychádza z rozhodnutia Rady ÚVO z 24. augusta 2015, č. 9707-9000/2015-KR/23, rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2014, sp. zn. 3 Sžf 123/2013, resp. z rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave z 10. apríla 2013, sp. zn. 2S 171/12-201, pričom Úrad vo výkladovom stanovisku argumentáciu týchto subjektov neuviedol, máme za to, že uvedená argumentácia umožní adresátom výkladového stanoviska lepšie pochopenie problematiky. Pre komplexné pochopenie si dovoľujeme v tomto príspevku zhrnúť jednotlivé argumenty.

Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2015
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Výkladové stanovisko č. 6/2015
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") vo výkladovom stanovisku č. 6/2015 zo 16. septembra 2015 zaujal stanovisko k problematike vyhodnotenia ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že v prípade, ak z ponuky uchádzača vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nie je oprávnený takúto ponuku z verejného obstarávania vylúčiť. Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je povinný určiť, ktorý z viacerých rôznych návrhov v ponuke uchádzača je potrebné kvalifikovať ako rozhodný pri vyhodnocovaní danej ponuky. Ak by rôzne návrhy na plnenie toho istého kritéria znamenali rôzne poradie uchádzača vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je povinný v súlade s princípom nedi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.