Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zahraničné úradné dokumenty a požiadavka na ich predkladanie vo forme vyššieho overenia (apostily) v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti zahraničných hospodárskych subjektov

Dátum: Rubrika: Články

Najmä v nadlimitných verejných obstarávaniach sa vyskytujú pomerne často prípady, keď priamo uchádzač má sídlo v zahraničí, resp. využíva kapacity tretej osoby zo zahraničia. V rámci tohto príspevku analyzujeme, či a v akom rozsahu je potrebné na účely preukázania splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v prípade zahraničných hospodárskych subjektov predkladať doklady overené vo forme vyššieho overenia (apostily).

POŽIADAVKA NA PREDKLADANIE FORMY VYŠŠIEHO OVERENIA ÚRADNÝCH LISTÍN VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
V súvislosti s požiadavkou na predkladanie formy vyššieho overenia úradných listín vo verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie v metodickom usmernení zo dňa 24.1.2020 uviedol nasledovné:
"Pýtate sa na potrebu overovania dokumentov zo zahraničia formou apostilácie, ako príklad uvádzate dokumenty z Rakúska.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné vyjadrenie:
Z Vašej žiadosti vyplýva, že sa zaujímate o problematiku listín vydaných súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré sú platné v krajine vydania ako verejné listiny a ich dôkaznej moci ako verejných listín v Slovenskej republike."
Vo všeobecnosti je možné uviesť, že tejto problematike sa venuje medzinárodné právo procesné, a preto nie je v kompetencii Úradu pre verejné obstarávanie poskytovať k danej problematike metodické usmernenia. Odhliadnuc od toho si dovoľujeme upriamiť pozornosť napr. na Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín uzavretý 5. októbra 1961, tzv. Haagsky dohovor, a tiež na rôzne mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. V neposlednom rade je možné poukázať aj na znenie § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.