Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zákazky, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje - jedným slovom "výnimky"

Dátum:

Pokiaľ ste v pracovnom pomere u zamestnávateľa, ktorý má status verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a potrebujete pre potreby vášho organizačného útvaru nakúpiť tovary, služby alebo zabezpečiť realizáciu stavebných prác, čaká vás spravidla dlhý proces verejného obstarávania s často neistým koncom. Vašou "záchranou" môže byť zaradenie požadovaného predmetu zákazky medzi tzv. výnimky, t.j. postupy zadávania zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). V takom prípade nejde o verejné obstarávanie, a ak nemá vaša organizácia osobitné pravidlá pre zadávanie týchto zákaziek, je možné vybrať dodávateľa aj priamym zadaním. Nový zákon o verejnom obstarávaní prevzal niektoré zavedené výnimky a zároveň predstavil nové, pričom správnosť použitia určitej výnimky nie je vždy jednoduché určiť. Z pohľadu štruktúry zákona o verejnom obstarávaní nájdeme výnimky medzi základnými ustanoveniami a ich výpočet tvorí úpravu § 1 ods. 2 až 12. Cieľom toho článku nie je poskytnúť komplexný prehľad o každej jednej výnimke, na ktorú sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje, ale predstaviť tie, ktoré sa v praxi môžu využívať najčastejšie, prípadne tie, ktorých správne použitie si vyžaduje bližšie vysvetlenie...

Zákazky, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje - jedným slovom "výnimky"
Mgr.
Branislav
Hudec
v súčasnosti pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na odbore verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, kde 2 roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie, následnou prácou pre súkromný sektor získal skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, a to prípravou ponúk a uplatňovaním revíznych postupov. Ďalej svoje skúsenosti s verejným obstarávaním využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programového obdobie 2014 - 2020 a zabezpečení splnenia ex-ante kondicionality za oblasť verejného obstarávania voči Európskej komisii, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.
Nájom a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Právny základ:
Podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní sa
tento zákon nevzťahuje na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania.
Výpočet výnimiek začneme veľmi často používaným prípadom, a to je nájom nehnuteľností. Dôležitou podmienkou pre uplatnenie tejto výnimky je, že musí ísť o nadobúdanie alebo nájom existujúcich stavieb, t.j. nie je možné pod túto výnimku subsumovať prípad, ktorý by bol spojený s výstavbou nového stavebného objektu alebo stavebnými úpravami na existujúcej stavbe. Keďže však v prípade nájmu existujúcich stavieb alebo ich častí ide o vynakladanie verejných financií, odporúča sa vyberať osobu prenajímateľa formou určitého súťažného postupu, napríklad obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. OBZ, nakoľko často ide o veľmi lukratívne zmluvy uzatvárané na dlhšie zmluvné obdobie, v dôsledku čoho sú tieto zákazky pod drobnohľadom médií.
Právny základ:
Podľa § 1 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa tento
zákon nevzťahuje na uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
Znenie predmetnej výnimky je interpretačne jasné a v praxi sa dá použiť na široké spektrum prípadov, keď si verejný obstarávateľ môže vybrať, či použije klasický postup verejného obstarávania a uzavrie zmluvu s hospodárskym subjektom, ktorého zamestnanci disponujú určitou požadovanou kvalifikáciou, alebo verejný obstarávateľ zvolí uzavretie dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s konkrétnou odborne kvalifikovanou osobou. Služby vzdelávania by tak bolo možné obstarať napríklad spôsobom, že v podlimitnej zákazke s využitím elektronického trhoviska by súťažili obchodné spoločnosti, ktoré majú v portfóliu tieto služby, alebo by mohol verejný obstarávateľ zabezpečiť služby vzdelávania prostredníctvom lektora priamo a uzavrel by s ním dohodu o vykonaní práce, čím by sa na tento postup pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní neaplikovala. Otázna by bola zákonnosť postupu, keď by ten istý verejný obstarávateľ riešil zabezpečenie služieb vzdelávania pre zamestnancov (napr. jazykové kurzy) cez uzavretie viacerých dohôd o vykonaní práce s viacerými lektormi, a tým by sa vyhol postupu verejného obstarávania. Uvedené by, podľa nášho názoru, mohlo byť kvalifikované ako porušenie § 1 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého v
erejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zákazku, koncesiu alebo použiť súťaž návrhov podľa odsekov 2 až 12 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona.
Zabezpečiť vzdelávanie v organizácii, ktorá je verejným obstarávateľom, prostredníctvom viacerých lektorov špecializovaných na identickú formu vzdelávania, tak môže predstavovať porušenie § 1 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávanie podľa pravidiel medzinárodnej organizácie
Právny základ:
Podľa § 1 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa tento zákon nevzťahuje
na zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo podľa pravidiel medzinárodnej organizácie.
S interpretačným pravidlom vo vzťahu k citovanej výnimke je to ťažšie, keďže ani dôvodová správa neobsahuje bližší popis. Otázne je, kedy si verejný obstarávateľ môže určiť, že sa pri zadávaní zákazky nebude aplikovať zákon o verejnom obstarávaní, ale osobitné pravidlá medzinárodnej organizácie. V praxi sa vyskytujú prípady, keď predmet zákazky je možné zabezpečiť iba prostredníctvom odborníkov, ktorí sú zamestnancami príslušnej medzinárodnej organizácie, pričom nie je účelné si odborníkov zabezpečiť cez
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.