Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zastavenie konania pre nezaplatenie kaucie v konaní o rozhodovaní o námietkach

Dátum:

Nezaplatenie kaucie v zákonom ustanovenej výške predstavuje neodstrániteľnú prekážku konania, ktorej dôsledkom je zastavenie konania bez vecného prejednania námietok. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. mája 2017, sp. zn. 5 Sžf 38/2015

Zastavenie konania pre nezaplatenie kaucie v konaní o rozhodovaní o námietkach
JUDr.
Petra
Príbelská
PhD.
Skutkový stav
Krajský súd v B. (ďalej aj "krajský súd") rozsudkom zo 16. apríla 2015, sp. zn. 1 S 126/2014-56, postupom podľa § 250j ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "OSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 16. mája 2014, č. 3432-6000/2014-ON/66. O trovách konania rozhodol s poukazom na § 250k ods. 1 OSP tak, že žalobcovi ich náhradu nepriznal.
Rozhodnutím zo 16. mája 2014, č. 3432-6000/2014-ON/66, žalovaný podľa § 139 ods. 1 písm. h) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 25/2006 Z.z." alebo "ZVO") zastavil konanie o námietkach žalobcu podaných podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO proti vyhodnoteniu ponúk vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom - Úrad vlády SR s predmetom zákazky "Poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou a vysielaním informačného dokumentu" vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 39/2014 25. februára 2014 pod značkou 2500-WYS s odôvodnením, že žalobca s podaním námietok nezložil na účet žalovaného kauciu podľa § 138 ods. 19 písm. c) ZVO vo výške 3 000 eur.
Krajský súd, poukazujúc na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z.z., uviedol, že v danom prípade ide o zákazku na poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 ZVO s predpokladanou hodnotou zákazky 19 900 eur bez DPH, pri ktorej verejný obstarávateľ nie je povinný stanoviť osobitne otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" a "Kritériá". Žalobca síce zložil na účet žalovaného kauciu vo výške 201 eur podľa § 138 ods. 19 písm. b) ZVO, ktorého aplikácia priamo nadväzuje na otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá", no táto skutočnosť nenastala. Poukázal na to, že stanovenie pravidiel pri zadávaní zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa. Otváranie časti ponúk "Ostatné" a "Kritériá" má v zmysle § 41 ods. 3 ZVO kogentne ustanovené pravidlá, ktoré obstarávateľ pri nadlimitných a niektorých podlimitných postupoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 25/2006 Z.z., musí dodržať.
Z obsahu administratívneho spisu mal krajský súd za preukázané, že verejný obstarávateľ si stanovil rôzne podmienky v súťažných podkladoch (napr. v bode 6.1 bod 4 bolo stanovené "
Otváranie ponúk v elektronickej podobe prostredníctvom EVO časti ,Ostatné' sa uskutoční dňa 26. februára 2014 o 12.00 hod.
", keď v bode 1.1.7 bolo stanovené "
Otváranie ponúk časti označenej ako ,Kritériá' je neverejné a vykoná ho komisia
"). Zo zápisnice z otvárania ponúk z 26. februára 2014 je zrejmé, že k stanovenému otváraniu predmetných častí ponúk reálne nedošlo, pričom z nej vyplynulo, že otváranie oboch častí ponúk sa uskutočnilo 26. februára 2014. Rovnako nedošlo ani k vyhodnocovaniu ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie. S poukazom na uvedené mal krajský súd za to, že verejný obstarávateľ si v súťažných podkladoch stanovil dvojobálkový koncept predkladania a hodnotenia ponúk odlišne od zákona č. 25/2006 Z.z., pričom v konečnom dôsledku tento postup neaplikoval. Zdôraznil, že nie je preto relevantný odkaz na postup stanovený v súťažných podkladoch, ale je potrebné prihliadnuť na reálne uskutočnený postup verejného obstarávateľa. Vzhľadom na to, že žalobca s podaním námietok nezložil kauciu v zákonom ustanovenej výške, pre konanie o námietkach neboli splnené všetky zákonné predpoklady, a preto žalovaný postupoval správne, keď konanie o námietkach podľa § 139 ods. 1 písm. h) ZVO zastavil.
Žalobca
podal proti tomuto rozsudku včas odvolanie, ktorým sa domáhal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. V dôvodoch odvolania uviedol, že verejný obstarávateľ si v predmetnej veci zvolil dvojobálkový koncept predkladania a hodnotenia ponúk. Otváranie oboch častí ponúk sa uskutočnilo 26. februára 2014, o čom nemal ani krajský súd pochybnosť, pričom je to práve a len verejný obstarávateľ, ktorý porušil požiadavky stanovené v súťažných podkladoch, konkrétne bod 6.1. Napriek tomu, že sám krajský súd konštatoval, že došlo k otváraniu časti "Kritériá" a že verejný obstarávateľ porušil stanovené podmienky, má toto pochybenie ísť z hľadiska následkov na vrub práve žalobcovi, a to z hľadiska výšky kaucie, ktorú musí zaplatiť, ak sa chce domáhať nápravy. Takýto výklad je podľa žalobcu nesprávny a arbitrárny. Zo súťažných podkladov je zrejmé, že otváranie ponúk má prebehnúť v takom poradí, že najskôr sa uskutoční otváranie ponuky označenej "Ostatné" v lehote určenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Potom sa uskutoční otváranie ponuky označenej "Kritériá" vo vzťahu k uchádzačom, ktorí neboli vylúčení. K otváraniu ponuky označenej "Kritériá" došlo, čo potvrdil aj krajský súd. Z § 138 ods. 19 písm. b) ZVO vyplýva, že po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" predstavuje výška kaucie 1% z ponukovej ceny uchá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.