Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zdaniteľná osoba v DPH vo vzťahu k orgánom verejnej správy a súvisiace praktické príklady pri nákupe tovarov a služieb

Dátum: Rubrika: Články

Cieľom článku je všeobecne vymedziť orgán verejnej správy ako zdaniteľnú osobu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), určiť základnú podmienku uplatnenia jeho práva na odpočítanie DPH a ­situáciu ilustrovať na príkladoch. 

Daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") je svojou podstatou všeobecnou nepriamou daňou spotrebného charakteru. Je viacstupňová a vyberá sa v každej fáze výroby a distribúcie. V závere zaťažuje konečnú spotrebu. Mechanizmus DPH je v podmienkach SR upravený zákonom o DPH, ktorý vychádza z legislatívy Európskej únie (EÚ) v danej oblasti.
Pri posudzovaní konania vo verejnom záujme treba vychádzať zo skutočností, že hlavné činnosti sú zamerané predovšetkým na plnenie úloh štátu alebo úloh územnej samosprávy. Orgány verejnej správy konajú vo verejnom záujme, resp. prijímateľom ich činností je vo všeobecnosti verejnosť. Orgány verejnej správy nie sú zdaniteľnými osobami pre účely DPH, ak konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti. Existujú však výnimky z tohto všeobecného pravidla, ktoré treba osobitne skúmať v každom a konkrétnom zdaniteľnom obchode.
Ak orgán verejnej správy, ktorý je zdaniteľnou osobou a platiteľom DPH, obstaráva procesom verejného obstarávania tovary alebo služby, má povinnosť skúmať, či toto obstarávanie súvisí s činnosťou, na základe ktorej sa stal zdaniteľnou osobou, resp. platiteľom DPH podľa zákona o DPH. Táto skutočnosť má následne vplyv na právo na odpočítanie DPH.
ORGÁNY VEREJNEJ MOCI AKO ZDANITEĽNÁ OSOBA
Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou:
a)
ak orgán verejnej moci vykonáva činnosť, ktorá môže svojím charakterom konkurovať činnosti podnikateľa, avšak len v prípade,
ak výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž.
Každý prípad takto vykonávanej činnosti orgánom verejnej moci je nutné posúdiť individuálne, keďže zákon neustanovuje kritériá pre posúdenie výrazného narušenia hospodárskej súťaže;
b)
ak uskutočňujú
činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH (napr. telekomunikačné služby, prístavné a letiskové služby, prepravu osôb, reklamné služby, služby cestovného ruchu) za predpokladu, že ich
nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.
Mieru zanedbateľného rozsahu zákon nedefinuje, preto treba posúdiť každý prípad individuálne. K
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.