Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmena osoby uchádzača v priebehu verejného obstarávania

Dátum:

K rozhodnutiu vo veci C-396/14, MT Hojgaard A/S, Züblin A/S proti Banedanmark.

Zmena osoby uchádzača v priebehu verejného obstarávania
JUDr.
Marek
Griga
V minulosti sa v praxi vyskytla otázka možnosti zmeny osoby uchádzača v prebiehajúcom procese verejného obstarávania, ktorej sa venoval Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") v metodickom usmernení z 22. januára 2016 č. 22878-5000/2015, kde posudzoval otázku, či je možné uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorého tvorí skupina dodávateľov, v prípade, ak po predložení ponuky jeden z členov združenia úspešného uchádzača vystúpi zo združenia. Zároveň bolo v tomto prípade dané, že cez člena, ktorý vystúpil zo združenia, neboli preukazované žiadne podmienky účasti ani iné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. V danom prípade išlo o postup užšej súťaže. Úrad vo svojom metodickom usmernení, nie celkom nesprávne, poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora ÉU z 19. júna 2008 vo veci C-454/06, pressetext
Nachrichtenagentur GmbH proti Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
, kde pripustil za istých okolností zmenu zákazky po jej zadaní, čo bolo premietnutá do § 18 ZVO ako jedna z možností pre uzatváranie dodatkov z dôvodu, že nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Uvedené je opreté o základné princípy verejného obstarávania, a to najmä o zásady rovnosti zaobchádzania vo vzťahu k ostatným uchádzačom, ktorí sa zúčastnili pôvodného postupu zadávania zákazky. Analogický prístup - obdobne ako Úrad vo uvedenom metodickom usmernení - zvolil aj Súdny dvor EÚ v predkladanom rozhodnutí a rozhodol, že za určitých okolností je možná aj zmena osoby uchádzača v podobe povolenia jednému z dvoch hospodárskych subjektov, ktoré tvorili skupinu podnikov, ktorú verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky, aby nahradil túto skupinu po jej zániku a zúčastnil sa vo vlastnom mene rokovacieho konania o zadaní zákazky, ak:
-
nedôjde k narušeniu zásady rovnakého zaobchádzania,
-
tento hospodársky subjekt samostatne spĺňa požiadavky definované obstarávateľom,
-
pokračovanie jeho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.