Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmluvné potvrdenie pri stavebných prácach, že cena diela zahŕňa všetky situácie, i tie, ktoré má skúsený zhotoviteľ odôvodnene predvídať

Dátum:

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "rada") sa v rozhodnutí č. 5930-9000/2017 z 10. apríla 2017 vyjadrila k otázke, či verejný obstarávateľ môže dať do zmluvy ustanovenie o tom, že cena diela zahŕňa všetky situácie, i tie, ktoré má skúsený zhotoviteľ odôvodnene predvídať. Rada dospela k záveru, že zmluvné ustanovenie v znení: "Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy, a že pri stanovení ceny: - sa oboznámil so zadaním, - preveril miestne podmienky, - v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy", je v súlade s predpismi verejného obstarávania.

Zmluvné potvrdenie pri stavebných prácach, že cena diela zahŕňa všetky situácie, i tie, ktoré má skúsený zhotoviteľ odôvodnene predvídať
JUDr.
Juraj
Tkáč
Kontrolovaný vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 122/2016 z 27. júna 2016 pod značkou 10195-WYP verejné obstarávanie na predmet zákazky "Kultúrno-spoločenské centrum SK-HU (SYNAGÓGA SK-HU)". V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 1 216 800 eur bez DPH ide o podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Kontrolovaný poskytol súťažné podklady jedenástim záujemcom vrátane navrhovateľa. V lehote na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 22. augusta 2016 do 10:00 hod. predložili ponuku piati uchádzači. Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné" sa uskutočnilo dňa 22. augusta 2016 o 13:00 hod.
-
V článku II "Predmet diela" bod 2.7 návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu, je uvedené:
"Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie, i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať."
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.