Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO na seminári zameranom na aplikačnú prax verejných obstarávaní so sociálnym aspektom

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V mestách Nitra, Banská Bystrica a Prešov sa počas troch dní od 8. do 10. septembra 2020 uskutočnil odborný seminár zameraný na Aplikačnú prax verejných obstarávaní so sociálnym aspektom, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Do programu konferencie významne prispeli formou on-line vstupov aj zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „ÚVO“), podpredseda ÚVO Mgr. Jaroslav Lexa, Mgr. Martin Jakubek, vedúci oddelenia vzdelávania Inštitútu verejného obstarávania.

Význam týchto konferencií vidí podpredseda ÚVO Jaroslav Lexa najmä v tom, že „Prispievajú k zlepšeniu vedomostí spoločnosti, k odstráneniu dezinformácii a k dosiahnutiu toho, aby čo najviac verejných obstarávateľov používalo sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.“

To, že sa úrad zúčastňuje takýchto akcií aj on-line, podľa J. Lexu svedčí o jeho pripravenosti. „Počas COVID-u sme veľké množstvo vecí vybavovali elektronicky, čo nás zdokonalilo v komunikácii v on-line prostredí. Takže aj napriek tomu, že sme na seminároch neboli prítomní fyzicky, atmosféra bola veľmi príjemná, či už v Nitre, Banskej Bystrici a teraz štandardne aj v Prešove. O čom svedčí aj následná plodná diskusia, veď nás účastníci vrátane prednášky „spovedali“ takmer tri hodiny,“ priblížil podpredseda ÚVO.

Lepšiemu poznaniu verejného obstarávania priamo v regiónoch podľa neho pomáhajú aj stále pracoviská úradu, zatiaľ v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove. „Dopytov na nás je obrovské množstvo, sú stovky žiadostí o metodické usmernenia. A keď sa ľudia zastavia aj na našich pracoviskách, sme radi, že kolegovia im môžu poskytnúť informácie,“  dodal J. Lexa.

Do diskusie sa zapojil aj vedúci oddelenia vzdelávania IVO na úrade M. Jakubek. „Snažili sme sa aj s pánom podpredsedom predstaviť čo najširšie spektrum príkladov sociálnych aspektov a podporiť a motivovať verejných obstarávateľov k tomu, aby čo najviac využívali sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní,“ uviedol M. Jakubek s tým, že zároveň chceli podať pomocnú ruku a odbornú pomoc aj sociálnym podnikom, ktoré sa budú do verejných obstarávaní ďalej zapájať. „Našim cieľom bolo spraviť osvetu, samozrejme, získať aj určitú spätnú väzbu od ľudí z praxe, aby prípadné budúce zmeny vedeli reflektovať konkrétne potreby.“ povedal zástupca IVO.

Zástupcov obcí zaujímalo najmä to, ako majú správne postupovať pri verejnom obstarávaní pri použití sociálneho hľadiska. Sociálne podniky sa dopytovali na možnosti ich zapojenia do verejných obstarávaní.

Tieto otázky boli dôležité najmä z dôvodu, že z legislatívy vyplýva pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov nová povinnosť realizovať také verejné obstarávania, v ktorých uplatnia sociálne hľadisko. Povinnosť sa vzťahuje na nadlimitné alebo podlimitné verejné obstarávania realizované v kalendárnom roku v počte minimálne 10 verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou), v ktorých sú verejní obstarávatelia povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Napr. pri počte 10 zrealizovaných verejných obstarávaní to znamená, že musia minimálne v 1 zákazke vymedziť sociálne hľadisko. Podporíme tým napr. začleňovanie určitej skupiny znevýhodnených osôb späť do pracovného procesu a na trh práce,“ upozornil M. Jakubek.

Priamo na mieste konferencie  boli prítomní aj pracovníci regionálnych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie, vrátane riaditeľa odboru stálych pracovísk Tomáša Bučka.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.