Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Aké pravidlá má kontrola nadlimitných zákaziek financovaných z fondov Európskej únie v nadväznosti na nový zákon o verejnom obstarávaní?

Dátum:

Kontrola zákaziek verejného obstarávania financovaných z fondov Európskej únie má svoje osobitné pravidlá upravené Systémom riadenia európskych a štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020. Tento základný dokument pre oblasť eurofondov je zverejnený na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk a vydáva ho sekcia centrálny koordinačný orgán, ktorá pôsobí v rámci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť 18. apríla 2016, priniesol v tejto oblasti podstatnú zmenu, keď zaviedol povinnú kontrolu nadlimitných zákaziek čo aj z časti financovaných z pro­striedkov Európskej únie zo strany Úradu pre verejné obstarávanie vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V nadväznosti na toto nové pravidlo bolo potrebné upraviť systém kontroly "eurofondového" verejného obstarávania tak, aby riadiace orgány, zodpovedné za vykonávanie operačných programov, naďalej kontrolovali všetky "eurofondové" zákazky, ale zároveň bola dodržaná litera zákona a svoju kontrolu mohol vykonať aj Úrad pre verejné obstarávanie. Cieľom tohto článku je oboznámiť verejných obstarávateľov, ktorí sú prijímateľmi príspevku z fondov Európskej únie, na akú kontrolu sa majú pripraviť, a zároveň vysvetliť, prečo nadlimitné verejné obstarávania budú pred podpisom zmluvy spravidla kontrolované zväčša dvakrát ...

Aké pravidlá má kontrola nadlimitných zákaziek financovaných z fondov Európskej únie v nadväznosti na nový zákon o verejnom obstarávaní?
Mgr.
Branislav
Hudec
- pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Odbor verejného obstarávania a plní úlohy aj pre Sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, kde dva roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie, následnou prácou pre súkromný sektor získal skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, a to prípravou ponúk a uplatňovaním revíznych postupov. Ďalej svoje skúsenosti s verejným obstarávaním využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Právo vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.
Krátky úvod do kontroly "eurofondových" zákaziek verejného obstarávania
V oblasti implementácie projektov financovaných z fondov EÚ vykonávajú kontrolu verejného obstarávania riadiace orgány - orgány štátnej správy (spravidla ministerstvá) alebo orgány územnej samosprávy určené vládou na realizáciu operačného programu. V pozícii verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") sú prijímatelia, ktorým bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Riadiace orgány tak vykonávajú na základe zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite finančnú kontrolu verejného obstarávania, ktorá v sebe zahŕňa kontrolu súladu postupu prijímateľa so zákonom o verejnom obstarávaní. Riadiace orgány kontrolujú verejné obstarávanie komplexne, a to od určenia predpokladanej hodnoty zákazky, vyhlásenia verejného obstarávania, určenia podmienok súťaže v oznámení alebo vo výzve a v súťažných podkladoch, ďalej sa kontroluje vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom. V každej fáze kontroly sa overuje súlad postupu prijímateľa so základnými princípmi verejného obstarávania, ako sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, transparentnosť, hospodárnosť, efektívnosť a tiež nový princíp proporcionality. Okrem súladu postupu prijímateľa so zákonom o verejnom obstarávaní sa kontroluje aj vecný súlad vysúťaženého predmetu zákazky so schváleným projektom, čo je časť kontroly, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO") nikdy nemôže nahradiť. Verejné obstarávanie totiž môže byť vyhlásené a zrealizované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ale pokiaľ predmet zákazky nie je v súlade so schváleným projektom, t.j. v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, nie je možné takéto výdavky pripustiť do financovania z fondov EÚ. Riadiace orgány zároveň kontrolujú zákazky, na ktoré sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje, t.j. zákazky podliehajúce výnimkám v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO.
Jednotlivé fázy finančnej kontroly verejného obstarávania, ktorú vykonávajú riadiace orgány, sú nasledovné:
a)
"prvá ex-ante kontrola" - kontrola pred vyhlásením verejného obstarávania, v rámci ktorej sa kontrolujú návrhy dokumentácie k zadávaniu zákazky (napr. podklady k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky, návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, návrh súťažných podkladov). Tento typ kontroly sa týka nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska, ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 40 000 eur pri tovaroch a službách a 200 000 eur pri stavebných prácach;
b)
"druhá ex-ante kontrola" - kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, kde sa kontroluje celý priebeh verejného obstarávania až do štádia bezprostredne pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Tento typ kontroly sa týka nadlimitných zákaziek;
c)
ex-post kontrola - kontrola po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorá sa týka každého typu zákazky (nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky, podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska, kontrola zákaziek s nízkymi hodnotami, centrálne verejné obstarávania). Rozsah kontroly závisí od skutočnosti, či už verejné obstarávanie bolo kontrolované pred podpisom zmluvy. V prípade nadlimitných zákaziek sa tak kontroluje najmä súlad podpísanej zmluvy s návrhom uvedeným v súťažných podkladoch a v ponuke úspešného uchádzača a jej zverejnenie v centrálnom registri zmlúv, resp. na webovom sídle prijímateľa. V prípade podlimitných zákaziek alebo zákaziek s nízkymi hodnotami sa ale kontroluje celý priebeh verejného obstarávania, pokiaľ nebolo predmetom kontroly pred podpisom zmluvy;
d)
kontrola dodatkov k zmluvám uzavretým ako výsledok verejného obstarávania - kontrola návrhu dodatku pred podpisom a kontrola po podpise.
Ako sa vysporiadať s povinnou kontrolou nadlimitných zákaziek zo strany Úradu pre verejné obstarávanie
Nový zákon o verejnom obstarávaní bol schválený Národnou radou SR 18. novembra 2015 a nadobudol účinnosť 18. apríla 2016, pričom pre oblasť kontroly "eurofondových" zákaziek bolo zásadné ustanovenie § 169 ods. 2, podľa ktorého "
ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.