Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Aké úlohy plní úrad pre verejné obstarávanie pri kontrole eurofondových zákaziek?

Dátum:

Kontrola eurofondových zákaziek verejného obstarávania je doménou riadiacich orgánov, spravidla ministerstiev zodpovedných za vykonávanie operačných programov, ktoré pod drobnohľad dostanú každú jednu zákazku bez ohľadu na jej finančný objem. Je preto dôležité, aby riadiace orgány v súvislosti s plnením tejto zodpovednej úlohy mali zabezpečenú dostatočne kvalifikovanú, efektívnu a účinnú podporu u toho orgánu, ktorý je v podmienkach Slovenskej republiky najvyššou autoritou v oblasti verejného obstarávania. Názov článku prezrádza, že na ďalších riadkoch budeme hovoriť o kooperácii s Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO") a táto spolupráca je inštitucionálne zabezpečená formou dohody o spolupráci, ktorej signatárom je ÚVO a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý plní funkciu Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej aj "CKO"), čím je zabezpečené, že pôsobnosť dohody sa dotýka jednotlivých riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, resp. aj orgánu auditu a certifikačného orgánu. Zároveň je spolupráca pri jednotlivých typoch kontroly vymedzená aj príslušnými ustanoveniami Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020. Účelom a hlavným cieľom tejto úpravy je zabezpečenie efektívnej spolupráce, ktorá by mala byť zameraná na skutočne rizikové alebo problematické verejné obstarávania, pričom jednotlivé formy spolupráce si predstavíme v tomto článku.

Aké úlohy plní úrad pre verejné obstarávanie pri kontrole eurofondových zákaziek?
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 12-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
ÚVO a kontrola eurofondových zákaziek priamo podľa zákona o verejnom obstarávaní
ÚVO je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie, ktorý bez ohľadu na úpravu v Systéme riadenia EŠIF plní osobitné úlohy pri kontrole eurofondových zákaziek priamo podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"). Jednou z týchto úloh je
ex-ante
posúdenie, čo predstavuje kontrolu verejného obstarávania pred jeho vyhlásením. Úpravu treba hľadať v § 168 ZVO, podľa ktorého prijímateľ (verejný obstarávateľ) môže pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania požiadať úrad o
ex-ante
posúdenie návrhov dokumentácie k zákazke (ide najmä o oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady, určenie predpokladanej hodnoty zákazky), ak ide o nadlimitnú zákazku úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie. Predmetom tejto kontrolnej činnosti ÚVO však nie je posudzovanie technických špecifikácií predmetu zákazky. Z uvedených riadkov je zrejmé, že tento typ kontroly je fakultatívny a je na dobrovoľnom rozhodnutí verejného obstarávateľa, či tento typ spolupráce využije. Keď však zoberieme do úvahy, že ÚVO nadlimitnú eurofondovú zákazku ešte podrobí výkonu kontroly (pozri ďalej) vo fáze pred podpisom zmluvy, je racionálne zaslať dokumentácie k pripravovanej nadlimitnej zákazke na
ex-ante
posúdenie, keďže minimálne časti týkajúce sa podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk by už následne nemali byť predmetom zistení.
Ďalej je dôležitý § 169 ods. 2 ZVO, ktorý od účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní (od 18. apríla 2016) priniesol obligatórnu kontrolu nadlimitných zákaziek financovaných z fondov Európskej únie v etape pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V rámci tohto typu kontroly, ktorá je súčasťou tzv. druhej
ex-ante
kontroly, sa kontroluje celý priebeh verejného obstarávania, od jeho vyhlásenia až po štádium súťaže bezprostredne pred podpisom dodávateľskej zmluvy, čiže táto fáza kontroly zahŕňa proces prípadného vysvetľovania a zmeny podmienok súťaže a najmä mimoriadne dôležitú časť vyhodnotenia ponúk.
Druhá ex-ante kontrola a ÚVO
Ako druhá
ex-ante
kontrola začína? Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu na kontrolu na riadiaci orgán pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom vo fáze po vyhodnotení ponúk a po ukončení všetkých revíznych postupov. Systém riadenia EŠIF dáva riadiacemu orgánu na výkon druhej
ex-ante
kontroly 20 pracovných dní, ale nie je to konečná lehota spájaná s týmto typom kontroly, čo si vysvetlíme ďalej. V rámci procesu druhej
ex-ante
kontroly môže dôjsť k 3 modelovým situáciám, ktoré majú svoje špecifiká a od ktorých závisí, či bude vykonaná dvojitá kontrola zo strany riadiaceho orgánu a zároveň nutná kooperácia zo strany ÚVO z titulu § 169 ods. 2 ZVO. Základné pravidlo je, že riadiaci orgán vykonáva kontrolu ako prvý v poradí, čo vychádza zo skutočnosti, že v § 169 ods. 2 ZVO nie je upravená lehota, v ktorej má prijímateľ podať podnet na ÚVO, a zároveň sa tým sleduje ušetrenie času a administratívnych kapacít na ÚVO v prípade, že verejné obstarávanie vykazuje také nedostatky, pre ktoré nie je možné jeho výdavky pripustiť do financovania z fondov Európskej únie (pozri modelový prípad č. 1).
Modelový prípad č. 1 pod lupou:
Riadiaci orgán vykoná finančnú kontrolu verejného obstarávania v lehote 20 pracovných dní, pričom ak zistí porušenie pravidiel a princípov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a nie je možné ich odstrániť inak, ako zrušením postupu zadávania zákazky, resp. zistí závažné nedostatky v rámci vecnej kontroly (nesúlad projektu s predmetom zákazky), vypracuje a zašle prijímateľovi návrh správy z kontroly obsahujúci tieto nedostatky. Prijímateľ má následne lehotu minimálne 5 pracovných dní na podanie námietok. Pokiaľ sú námietky prijímateľa neopodstatnené, neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje riadiaci orgán správu z kontroly, ktorej záverom je nesúhlas s podpísaním zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom, pričom riadiaci orgán vyzve prijímateľa na opakovanie procesu verejného obstarávania. Tento nesúhlas predstavuje zároveň deklaráciu riadiaceho orgánu týkajúcu sa nepripustenia súvisiacich budúcich výdavkov do financovania v plnom rozsahu. Relevantná otázka je, čo to znamená z pohľadu povinnej kontroly nadlimitných zákaziek zo strany ÚVO, keď riadiaci orgán identifikuje v rámci svojej kontroly také závažné nedostatky, že nepripustí výdavky z verejného obstarávania do financovania v plnom rozsahu? Zasiela v tomto prípade prijímateľ podnet na výkon kontroly na ÚVO? Odpoveď treba hľadať v dikcii § 169 ods. 2 ZVO, ktorý hovorí, že musí ísť o nadlimitnú zákazku, financovanú čo aj sčasti z prostriedkov Európskej únie. A je možné hovoriť o zákazke, ktorej výdavky neboli zo strany riadiaceho orgánu pripustené do financovania, ako o zákazke financovanej z prostriedkov Európskej únie? Odpoveď znie "nie", nejde v tomto prípade o eurofondovú zákazku. Keďže riadiaci orgán identifikoval zistenia, ktoré nebolo mož
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.