Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ako hodnotiť podmienku účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO

Dátum:

V zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO") je jednou z osobitných podmienok účasti aj podmienka účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. Keďže v zmysle doterajšej rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie je potrebné mať v príslušných zápisniciach o hodnotení splnení podmienok účasti vyhodnotenú každú vyžadovanú podmienku účasti, v tomto príspevku sa zaoberáme spôsobom, akým má verejný obstarávateľ vyhodnocovať splnenie podmienky účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

Ako hodnotiť podmienku účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO
JUDr.
Juraj
Tkáč
Obsah podmienky účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO
V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií majú dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
Vo svojej podstate ide o protikartelovú podmienku účasti. Upozorňujeme, že sa nevyžaduje, aby verejný obstarávateľ disponoval rozhodnutím Protimonopolného Úradu SR, resp. konečným právoplatným rozhodnutím súdu v uvedenej veci, na to, aby vzniklo verejnému obstarávateľovi právo, resp. vzhľadom na princíp rovnakého zaobchádzania priamo povinnosť takéhoto uchádzača, resp. uchádzačov vylúčiť.
Na druhej strane, verejný obstarávateľ musí disponovať dôvernými informáciami o kartelovom konaní. Napriek tomu, že zákonodarca predpisuje verejnému obstarávateľovi túto podmienku účasti skúmať (ak sa podmienka účasti uplatňuje - k tomu pozri ďalšiu časť tohto článku), nedáva zároveň zákonodarca návod, akým spôsobom má verejný obstarávateľ dôveryhodné údaje o kartelovom konaní získavať, resp. ako má skúmať konanie uchádzačov, či vykazuje znaky kartelového konania. Práve na tieto otázky sa pokúsime odpovedať v tomto príspevku.
Personálny rozsah skúmania podmienky účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO
Napriek skutočnosti, že zákonodarca v úvode ustanovenia § 40 ods. 6 ZVO uvádza singulár, a teda že režim vylúčenia podľa § 40 ods. 6 ZVO sa aplikuje na uchádzača, resp. záujemcu, máme za to, že pre prípad protikartelovej podmienky účasti musí ísť minimálne vždy o dva subjekty.
Už zo samotnej povahy kartelového konania, teda koordinovaného konania viacerých subjektov s cieľom modifikovať, resp. úplne eliminovať trhové prostredie príslušnej súťaže vyplýva, že sám uchádzač bez koordinácie s iným subjektom sa t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.