Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ako má (verejný) obstarávateľ postupovať v prípade, že uchádzač v ponuke predloží čestné vyhlásenie aj doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti?

Dátum:

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") v rozhodnutí o námietkach č. 12792-6000/2016-ON z 29.9.2016 rozhodoval o otázke, či v prípade, ak uchádzač predložil čestné vyhlásenie do ponuky a zároveň predložil aj doklady, ktorými preukazuje uchádzač splnenie podmienok účasti, je možné zo strany (verejného) obstarávateľa skúmať predložené doklady, alebo sa má (verejný) obstarávateľ uspokojiť s tým, že čestné prehlásenie je napísané správne. Úrad v tejto súvislosti uviedol, že v súvislosti s uvedeným Úrad konštatuje, že v prípade, ak kontrolovaný nemá dôvodné pochybnosti o pravdivosti predmetného čestného vyhlásenia, kontrolovaný by mal posudzovať splnenie podmienok účasti u navrhovateľa až vo fáze po otvorení častí ponúk označených ako "Kritériá" po­dľa § 44 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní"). Máme za to, že uvedené závery a princípy vyplývajúce z rozhodnutia Úradu sú aplikovateľné aj na inštitút jednotného európskeho dokumentu a jeho hodnotenia podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ako má (verejný) obstarávateľ postupovať v prípade, že uchádzač v ponuke predloží čestné vyhlásenie aj doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti?
JUDr.
Juraj
Tkáč
Z rozhodnutia
Navrhovateľ v druhom bode námietok uvádza, že postup kontrolovaného vedúci k úkonu vylúčenia nebol zákonný. Navrhovateľ poznamenáva, že kontrolovaného už v priebehu vyhodnocovania podmienok účasti opakovane odkazoval na čestné vyhlásenie, ktorým preukazoval splnenie podmienok účasti. Navrhovateľ poukazuje na výkladové stanovisko Úradu č. 16/2013, v ktorom je výslovne uvedené, že v prípade, ak je súčasťou ponuky uchádzača čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti, je možné od neho žiadať predloženie dokladov len v tom prípade, ak má kontrolovaný dôvodné pochybnosti o tom, že uchádzač neuvádza pravdivé údaje v čestnom vyhlásení. Navrhovateľ zdôrazňuje, že kontrolovaný v žiadnej zo žiadostí o vysvetlenie neuviedol, prečo pristúpil k neakceptovaniu čestného vyhlásenia, resp. aké dôvodné pochybnosti má o tom, že uchádzač neuviedol pravdivé údaje v čestnom vyhlásení. Navrhovateľ uvádza, že podľa bodu 4 dôvodovej správy k zákonu č. 28/2013 Z.z., ktorým sa zakotvil do právneho poriadku inštitút čestného vyhlásenia v ponuke uchádzača, má uvedený inštitút za cieľ zjednodušiť preukazovanie splnenia podmienok účasti, pričom dôvodom je snaha o odbremenenie uchádzačov od administratívnej záťaže. Navrhovateľ taktiež poukazuje na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie č. T-195/08 z 10.12.2009 vo veci
Antwerpse Bouwwerken proti Komisii
, v ktorom Súdny dvor judikoval, že v prípade, kde existuje voľba medzi viacerými primeranými opatreniami, je potrebné sa prikloniť k tomu najmenej obmedzujúcemu a že spôsobené ťažkosti nesmú byť neúmerné vo vzťahu k sledovaným. Navrhovateľ uvádza, že keďže kontrolovaný nevyjadril žiadnu odôvodnenú pochybnosť o pravdivosti údajov v čestnom vyhlásení a inštitút čestného vyhlásenia slúži na predbežné nahradenie dokladov, a teda ide o opatrenie znižujúce administratívnu záťaž, nemal ho kontrolovaný vyzývať na vysvetlenie predložených dokumentov a mal predmetné čestné vyhlásenie akceptovať ako dostatočné pre preukázanie splnenia podmienok účasti. Navrhovateľ s poukazom na uvedené má za to, že postup kontrolovaného je nezákonný a samotné vylúčenie z procesu verejného obstarávania nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Navrhovateľ k samotnému vylúčeniu uvádza, že rozhodnutie kontrolovaného o jeho vylúčení z procesu verejného obstarávania nie je vecne správne. Navrhovateľ konštatuje, že podľa kontrolovaného prvým dôvodom vylúčenia je nesplnenie podmienky účasti požadovanej kontrolovaným v rámci technickej spôsobilosti, konkrétne nepredloženie požadovaných dokladov za kľúčového odborníka - zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy, z ktorých by bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie tejto podmienky účasti. Navrhovateľ ďalej uvádza, že na účel splnenia uvedenej podmienky účasti predložil doklady od Mgr. Richarda Hampla, a to úvodné strany z analýz rizika, pričom kontrolovaný nepovažoval tieto údaje za dostatočné a žiadal predloženie ďalších doplňujúcich dokladov. Navrhovateľ uvádza, že na túto požiadavku kontrolovaného reagoval predložením čestného vyhlásenia Mgr. Richarda Hampla, že v celom rozsahu spĺňa stanovenú podmienku účasti. Navrhovateľ ďalej konštatuje, že
zo znenia danej podmienky účasti
v rámci technickej spôsobilosti
vyplýva, že kontrolovaný nestanovil ako spôsob preukázania
požadovanej podmienky účasti
žiadne predloženie úvodných strán analýz rizika,
a teda
predmetné požadovanie dokladov bolo nad rámec
minimálnej požadovanej úrovne. Navrhovateľ dodáva, že
čestné vyhlásenie Mgr. Richarda Hampla je možné chápať ako uvedenie údajov stanovených v minimálnej požadovanej úrovni
priamo kontrolovaným. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukazuje na rozhodnutie Úradu č. 20530-6000/2015-ON/282 z 25.1.2016. Navrhovateľ má za to, že postup kontrolovaného je v tejto časti nezákonný, a teda aj dôvod vylúčenia pre nesplnenie predmetnej podmienky účasti nie je legitímny.
Navrhovateľ ďalej uvádza, že podľa kontrolovaného druhým dôvodom jeho vylúčenia z procesu verejného obstarávania je nesplnenie podmienky účasti požadovanej kontrolovaným v rámci technickej spôsobilosti, konkrétne nepredloženie požadovaných dokladov za kľúčového odborníka - zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy, z ktorých by bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie tejto podmienky účasti, keďže doklady predložené v rámci ponuky za RNDr. Votejcha Žalčíka a RNDr. Vlastu Navrátilovú nespĺňajú predmetnú podmienku účasti z dôvodu nepreukázania požiadaviek kontrolovaného, konkrétne odbornej spôsobilosti na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi podľa § 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch; minimálne 5 geologických úloh zameraných na problematiku riešenia sanácie environmentálnych záťaží alebo sanácie znečisteného horninového prostredia, pôdy alebo podzemnej vody na rôznych lokalitách a minimálne 3 analýzy rizika znečisteného územia na rôznych lokalitách za posledných 10 rokov. Navrhovateľ v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všeobecne konštatované dôvody vylúčenia uchádzača nie sú zákonné a kontrolovaný musí vždy uviesť aj dôvody, pre ktoré určité predložené doklady neuznáva. Podľa navrhovateľa je teda zrejmé, že vo vzťahu k osobám RNDr. Vojtěcha Žalčíka a RNDr. Vlasty Navrátilovej je vylúčenie nezákonné, keďže kontrolovaný
neuviedol podrobne dôvody, pre ktoré malo dôjsť k vylúčeniu.
Navrhovateľ v súvislosti s touto časťou vylúčenia taktiež poukazuje na skutočnosť, že v súlade s vysvetlením informácií uvedených v súťažných podkladoch
vo svojich vysvetleniach,
resp. odpovediach na žiadosti o vysvetlenie
uvádzal osobu Mgr. Richarda Hampla ako vzorového kľúčového experta.
Navrhovateľ je toho názoru, že dostatočne preukázal požadovanú podmienku účasti v rámci technickej spôsobilosti osobou Mgr. Richarda Hampla v rozsahu minimálnych požadovaných údajov kladených na uvedeného experta, a teda neexistuje legitímny dôvod na vylúčenie uchádzača z titulu nepredloženia dokladov pre RNDr. Vojtecha Žalčíka a RNDr. Vlastu Navrátilovú.
Na základe uvedených skutočností navrhovateľ žiada, aby Úrad v súlade s § 139 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní nariadil odstránenie protiprávneho stavu, a to zrušiť rozhodnutie o vylúčení navrhovateľa z predmetného verejného obstarávania a opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti.
Kontrolovaný
k druhému bodu
podaných námietok navrhovateľa a k vylúčeniu navrhovateľa (body 5 až 7 tohto rozhodnutia) uvádza, že v ponuke navrhovateľa ako zodpovední riešitelia geologickej úlohy boli uvedení Mgr. Richard Hampl, RNDr. Votejch Žalčík a RNDr. Vlasta Navrátilová, a zároveň boli predložené doklady za tieto osoby, no uchádzač v ponuke neuviedol, ktorá z týchto osôb je vzorový zodpovedný riešiteľ a ktoré osoby sú uvedené len príkladmo. Kontrolovaný ďalej uvádza, že z dokladov predložených v ponuke za jednotlivých kľúčových odborníkov nebolo možné posúdiť splnenie podmienok účasti, a preto žiadal navrhovateľa, aby predložil aspoň za jedného zodpovedného riešiteľa titulné strany z 5 záverečných správ zo sanácie z 5 rôznych lokalít za posledných 10 rokov a 3 analýzy rizika znečisteného územia z troch 3 rôznych lokalít za posledných 10 rokov, kde táto osoba vykonávala funkciu zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy. Kontrolovaný konštatuje, že predmetné dožiadanie titulných strán zo záverečných správ nie je možné považovať za dodatočné určenie nových požiadaviek na predloženie dokladov na splnenie podmienok účasti, ale len za požiadavku na vysvetlenie predložených dokladov, z ktorých nebolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti. Kontrolovaný poznamenáva, že je jeho povinnosťou si dostatočne preveriť údaje a keďže z predložených dokladov nebolo možné posúdiť platnosť, resp. splnenie podmienky účasti, nemal inú možnosť ako požiadať navrhovateľa o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov. Kontrolovaný ďalej uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že z predložených záverečných správ a analýz rizika nebolo možné jednoznačne posúdiť splnenie danej podmienky účasti, opätovne požiadal navrhovateľa, aby relevantným dokladom preukázal požadovanú podmienku účasti vo vzťahu k zodpovednému riešiteľovi geologickej úlohy Mgr. Richardovi Hamplovi. Kontrolovaný konštatuje, že po vyhodnotení dokladov predložených v ponuke navrhovateľa a dvoch vysvetleniach predložených doklad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.