Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Čo by mala obsahovať zmluva na it zákazku

Dátum:

V zmysle § 42 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní súčasťou súťažných podkladov má byť aj návrh zmluvy. V tejto súvislosti upozorňujeme čitateľov na odporúčané obsahové náležitosti, ktoré by mala mať zmluva, predmetom ktorej je počítačový program, licenčné podmienky, ale aj prípadný nákup hardwaru.

Čo by mala obsahovať zmluva na it zákazku
JUDr.
Juraj
Tkáč
Licenčné dojednania v zmluve
V súvislosti s obsahom návrhu zmluvy, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov týkajúcich sa licenčných dojednaní, dávame týmto do pozornosti usmernenie Ministerstva financií SR č. 1/20151) (ďalej "usmernenie"). Napriek skutočnosti, že predmetné usmernenie sa týka len operačného programu Integrovaná infraštruktúra, OPII, prioritná os 7 Informačná spoločnosť, máme za to, že nič nebráni jeho použitiu na iné operačné programy, resp. aj na zákazky financované z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Usmernenie zohľadňuje už novú autorskoprávnu úpravu zakotvenú zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len "Autorský zákon"). Usmernenie je platné dňom schválenia SO OPII a účinné odo dňa účinnosti Autorského zákona, t.j. 1. januára 2016. Cieľom usmernenia je stanoviť povinné ustanovenia upravujúce autorské právo k počítačovému programu v súlade s Autorským zákonom v rámci zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela (t.j. v rámci zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, resp. zmluvy o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).
Z obsahu usmernenia vyplýva, že štát núti prijímateľa (verejného obstarávateľa), aby zakotvoval absolútnu licenciu, a teda boli v budúcnosti minimalizované možnosti navyšovania ceny o výhradné práva od poskytovateľa licencie, a došlo tak k minimalizovaniu prípadov použitia priameho rokovacieho konania.
Usmernenie uvádza:
Povinné ustanovenia zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela - počítačový program
A. Dodávaná dokumentácia
1.
Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi súčasne s dodaním počítačového programu:
1.1
zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na CD/DVD,
1.2
technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov a v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať:
-
postup skompilovania aplikácie,
-
dátový model systému,
-
popis architektúry,
-
väzby na iné systémy,
-
popis tokov dát,
-
procesné modely elektronických služieb, ak sú služby predmetom projektu,
3.
1.3
prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov a v elektronickej forme na CD/DVD, ktorá bude obsahovať:
-
inštalačný postup aplikácie,
-
konfiguráciu systémového SW, serverov a pracovných staníc,
-
chybové stavy a postup ich riešenia,
-
popis mechanizmu riadenia prístupu užívateľov k dátam a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.