Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Čo má spoločné Žitňanskej protischránkový zákon a Miklošova rovná daň?

Dátum:

Čo má spoločné Žitňanskej protischránkový zákon a Miklošova rovná daň?
JUDr.
Andrej
Leontiev
LL. M.
- je advokátom a partnerom v advokátskej kancelárii Taylor Wessing v Bratislave. Je autorom viacerých odborných článkov z oblasti obchodného práva a spoluautorom odbornej monografie o cezhraničných zlúčeniach. Úzko spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie pri príprave legislatívy zameranej na reguláciu schránkových firiem v podnikaní so štátom. Spolu so svojím tímom pripravil pre Nadáciu zastavme korupciu legislatívny návrh komplexnej úpravy vzťahu medzi štátom a podnikateľmi s cieľom eliminovať využívanie schránkových firiem na zakrytie skutočných ekonomický vlastníkov. Následne pôsobil v pracovnej skupine Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré pripravovalo zákon a sprevádzalo ho v legislatívnom procese.
JUDr.
Radovan
Pala,
LL. M., Ph. D.
v roku 1999 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1996 až 1998 absolvoval študijné pobyty na právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a Freie Universität v Berlíne. V roku 2003 získal
summa cum laude
titul LL.M. na právnickej fakulte Rijksuniversiteit v Groningene v odbore medzinárodného obchodného práva. V roku 2011 mu bol po obhájení dizertačnej práce "Cezhraničné fúzie a ochrana práv menšinových spoločníkov, veriteľov a zamestnancov" udelený titul Ph.D. V rokoch 2007 - 2010 vyučoval na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy praktikum uzatvárania zmlúv v medzinárodnom obchode. Od roku 2004 pôsobí ako advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore a partner v advokátskej kancelárii TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o. Ako odborník z praxe je aktívnym členom pracovných skupín, ktoré pripravili novely týkajúce sa práva obchodných spoločností (najmä ucelenú úpravu jednoduchej spoločnosti na akcie), konkurzného práva a legislatívy obmedzujúcej pôsobenie tzv. schránkových spoločností. Spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV, publikoval viacero článkov venujúcich sa najmä európskemu právu obchodných spoločností a postavenia štatutárnych orgánov obchodných spoločností.
Úvod
Cesta k vyššej transparentnosti nakladania s verejnými financiami začala už za vlády Ivety Radičovej povinným zverejňovaním zmlúv verejných subjektov v centrálnom registri zmlúv. Verejnosť sa tak už dnes môže na internete dozvedieť, ktoré spoločnosti a za akých podmienok "obchodujú so štátom". Vo väčšine prípadov však nie je jasné, ktoré fyzické osoby "ukryté" za takýmito spoločnosťami nakoniec z obchodov profitujú.
Pri škandáloch typu "nástenkový tender", "kauza CT", "diaľničné mýto" či "Váhostav" sa začali objavovať konkrétne indície o tom, že za spoločnosťami obchodujúcimi so štátom sú rôzni politici, úradníci, sponzori politických strán či finančné skupiny. Podozrenia z masívneho konfliktu záujmov, korupcie a uprednostňovania veriteľov vytvorili politickú vôľu požadovať odhalenie vlastníckeho pozadia spoločností, ktoré nakladajú s verejnými financiami.
Prvotné legislatívne pokusy upraviť transparentnosť vlastníckych štruktúr prostredníctvom predpisov o verejnom obstarávaní neboli úspešné, keďže nerešpektovali základné európske a ústavné princípy nediskriminácie podnikateľov z ostatných členských štátov Európskej únie, a nedovoleným spôsobom obmedzovali prístup k verejným zákazkám. Neskoršia úprava, ktorá zaviedla register konečných užívateľov výhod pre podnikateľov vo verejnom obstarávaní, naopak, nespĺňala požiadavku na plošnosť, efektivitu kontroly a vynútiteľnosť sankcií.
Autori tohto článku v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu upozorňovali na uvedené legislatívne nedostatky. Pre mimovládnu iniciatívu Štrngáme za zmenu pripravili úplne nový legislatívny zámer zákonnej úpravy obchodovania štátu a súkromného sektora, ktorý sa podarilo presadiť do Programového vyhlásenia vlády 2016 - 2020. Následne boli prizvaní do pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá na základe pôvodného legislatívneho zámeru pripravila a v legislatívnom procese "sprevádzala" vznik tzv. protischránkového zákona. Po rozsiahlej verejnej a odbornej diskusii a po zapracovaní drvivej väčšiny odborných pripomienok a pozmeňovacích návrhov opozície bol zákon schválený "ústavnou väčšinou" 25. októbra 2016.
Protischránkový zákon má síce oporu v tzv. štvrtej smernici proti praniu špinavých peňazí, nepredstavuje však jej implementáciu. Smernica predstavuje minimálny štandard pre odkrývanie konečného vlastníka (vyžaduje neverejný register konečných užívateľov výhod iba pre podnikateľov), ktorý však slovenský protischránkový zákon vysoko prekračuje.
Zákon je postavený na princípe, že so štátom (v najširšom slova zmysle) môže obchodovať iba ten, kto dobrovoľne a dôveryhodne odkryje svojho konečného vlastníka, ktorým je jedna alebo viacero fyzických osôb. To znamená, že prijímať peňažné alebo nepeňažné plnenia od verejnej sféry môžu len tie subjekty súkromnej sféry, ktoré zverejnia svojich konečných vlastníkov v registri. Na zápis konečného vlastníka do registra už nepostačuje "iba" čestné vyhlásenie, ale zapisovaný údaj bude overovaný pred zápisom, priebežne, ako aj na základe podnetu. Overovanie budú vykonávať tzv. "profesisti", register bude viesť a údaje na základe podnetov preverovať Okresný súd v Žiline. Register bude verejne prístupný na internete. Sankciami za porušenie zákona budú
-
odstúpe
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.