Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Doručovanie v správnom konaní verzus doručovanie vo verejnom obstarávaní

Dátum:

Všeobecným predpisom upravujúcim konanie pred správnymi orgánmi je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Správny poriadok"), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1968. Od tohto dátumu podľa neho postupujú správne orgány, účastníci konania, zúčastnené osoby, ako aj všetky ostatné subjekty participujúce na správnom konaní. Patrí k stabilným právnym predpisom, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že za 50 rokov platnosti bol novelizovaný iba 10-krát. Patrí medzi pravdepodobne najčastejšie používané právne predpisy v Slovenskej republike. Aj napriek tomu, že Správny poriadok vznikol v iných politických a spoločenských pomeroch, svoju funkčnosť si zachoval až do súčasnosti. V porovnaní s inými procesnými predpismi však predstavuje relatívne jednoduchú právnu úpravu. Množstvo odchýlok od tejto všeobecnej úpravy obsahujú osobitné predpisy z oblasti správneho práva.

Doručovanie v správnom konaní verzus doručovanie vo verejnom obstarávaní
JUDr.
Veronika
Gembalová
externá doktorandka, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského,absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2013, na ktorej v roku 2015 vykonala rigoróznu skúšku. Aktuálne pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako externá doktorandka. Popritom pôsobí na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVR Ružomberok, kde sa venuje najmä prešetrovaniu sťažností a petícií vrátane rozhodovania na prvom stupni správneho konania a kontrolnej činnosti v pôsobnosti ÚPSVR. V minulosti pracovala aj v advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici a na Okresnom súde Zvolen.
JUDr. Mgr.
Miriam
Slobodníková
externá doktorandka, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského, pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci doktorandského štúdia, popritom sa venuje odbornej praxi vo verejnom obstarávaní v rámci poskytovania konzultačných služieb, zadávania zákaziek za verejných obstarávateľov, ako aj vypracovávania ponúk za uchádzačov a tvorbe obchodných zmluvných vzťahov v spoločnosti LEGAL TENDERS, s. r. o.
1. DORUČOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ
Inštitút doručovania patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Doručovanie, ako v praxi najaplikovanejší spôsob oznámenia písomností adresátovi, preniká celým procesným postupom v správnom konaní. S bezchybným doručením je spojený celý rad dôležitých dôsledkov. Orgány verejnej správy každodenne vydávajú veľké množstvo správnych rozhodnutí, prostredníctvom ktorých autoritatívne priznávajú fyzickým a právnickým osobám individuálne práva alebo ukladajú individuálne povinnosti. S doručením rozhodnutia sa spája množstvo právnych následkov. Doručenie rozhodnutia je jednou zo základných podmienok na využitie práva podávať proti rozhodnutiu opravné prostriedky, vzdať sa práva na ich podanie, prípadne podané opravné prostriedky vziať späť.
Riadne (účinné) doručenie písomností veľkou mierou vplýva na nerušený a efektívny priebeh konania.
Bez riadneho doručenia písomnosti nemožno spravidla začať správne konanie, v začatom konaní postupovať, právoplatne ho ukončiť, prípadne vymôcť povinnosť vyplývajúcu z vykonateľného rozhodnutia správneho orgánu. Ak by sa preukázalo, že písomnosť nebola doručená riadne alebo nebola doručená oprávnenej osobe, v takom prípade nemôžu nastať právne účinky doručenia.
Vadne doručené rozhodnutie nemôže nadobudnúť právoplatnosť a môže byť napadnuté opravnými prostriedkami.
Doručovanie v správnom konaní je upravené v § 24 až 26 Správneho poriadku. Doručovanie do vlastných rúk je podrobnejšie upravené v § 24 a nasl. a doručenie verejnou vyhláškou v § 26 Správneho poriadku.
1.1 Doručenie do vlastných rúk
Podľa Správneho poriadku sa do vlastných rúk doručujú dôležité písomnosti najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania.1) V prípade, keď nejde o dôležité písomnosti a zároveň nejde o prípad doručovania verejnou vyhláškou, vtedy sa uplatňuje forma obyčajného doručovania, ktorého explicitná právna úprava v Správnom poriadku, žiaľ, absentuje. Odopretie prijatia zásielky doručovanej "obyčajne" totiž nemá za následok uplatnenie fikcie doručenia, ako je to v prípade doručovania do vlastných rúk. Adresáti tak môžu bez akýchkoľvek právnych následkov odopierať prijatie takto doručovaných zásielok, čo vedie k prieťahom v konaní.
V prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk fyzickej osobe správny orgán zvolí obálku s doručenkou a potlačou "
Doručenka
", "
Doporučene
", "
Do vlastných rúk
" a "
Opakované doručenie
", keďže ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. V uvedenom prípade sa teda vyžaduje opakované doručenie.
Novela z roku 2003 priniesla zmenu v § 24 ods. 1 Správneho poriadku, kde sa na konci uvedeného odseku pripojili tieto slová: "
adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok
." Týmto doplnením sa Správny poriadok zosúladil s pravidlami pre poštové doručovanie. Podľa Poštových podmienok - Všeobecná časť (vnútroštátny styk)2) môže adresát (splnomocniteľ) v zmysle platných právnych predpisov splnomocniť inú osobu (plnoletú fyzickú osobu alebo organizáciu) na preberanie jemu adresovaných zásielok (splnomocnenec). Splnomocnenec môže následne za podmienky preukázania totožnosti preberať zásielky na základe originálu splnomocnenia overeného oprávneným orgánom (napr. notárom), ale aj na základe preukazu splnomocnenca, ktorý vydá Slovenská pošta, a.s. (ďalej aj "pošta") k splnomocneniu vyhotovenému na tlačive pošty (
Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby
).3)
V praxi však môže dôjsť aj k takej situácii, keď adresát bezdôvodne odoprie písomnosť prijať. Aj napriek tejto skutočnosti sa však písomnosť bude považovať za doručenú, a to dňom, keď sa jej prijatie odoprelo, pričom doručovateľ je povinný na to adresáta upozorniť.4) V uvedenom prípade však treba zdôrazniť, že účinky doručenia nastanú, len ak je odopretie bezdôvodné. Čo ale v prípade, ak adresát uvedie dôvod, a to bez ohľadu na to, či by bol podstatný alebo nepodstatný? Správny poriadok už takúto situáciu nerieši.
Pri doručovaní písomnosti do vlastných rúk právnickej osobe a podnikateľovi - fyzickej osobe bude stačiť, keď správny orgán zašle písomnosť doporučene s doručenkou a do vlastných rúk. Na doručenie takejto písomnosti teda zvolí obálku s doručenkou a potlačou "
Doručenka
", "
Doporučene
" a "
Do vlastných rúk
". V uvedenom prípade sa nevyžaduje opakované doručenie. Pri doručovaní orgánom a právnickým osobám písomnosť určenú do vlastných rúk preberie zamestnanec poverený prijímať písomnosti za daný orgán alebo právnickú osobu (napr. zamestnanec v podateľni).5) Ak nie je určený zamestnanec na prijímanie písomností, doručí sa písomnosť určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať.6) V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov za právnické osoby konajú tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány).
V § 25 ods. 4 Správneho poriadku sú upravené prípady, keď adresátovi (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, orgán, právnická osoba) nedoručuje zásielky poštový doručovateľ, keďže si vyhradil doručovanie zásielok do poštového priečinku (tzv. P. O. BOX), z ktorého si písomnosti preberá sám, alebo ak si a­dresát písomnosti preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok. Ak má adresát pridelený samoobslužný uzamykateľný priečinok, ktorý je umiestnený v budove pošty v priestoroch pre verejnosť, jemu adresované zásielky mu pošta nedoručuje na jeho adresu, ale priamo do poštového priečinku. Adresát si ich z tohto priečinku odnáša sám. Podľa Obchodných podmienok - PODAJ/DODAJ ŠPECIÁL priamo do P. O. BOXu nemožno vložiť napríklad doporučené zásielky, úradné zásielky, zásielky na dobierku, zásielky, ktoré nemožno vložiť do priečinka pre ich rozmery, a pod. Príchod takýchto zásielok oznámi pošta adresátovi prostredníctvom svojho tlačiva, ktoré vloží do poštového priečinku.7)
Ak si adresát preberá zásielky na pošte a nemá pridelený uzamykateľný priečinok, pošta mu prícho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.