Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Elektronické trhovisko - aktuálne zmeny a kde vidieť priestor na ďalšie vylepšenie

Dátum:

Elektronické trhovisko je informačným systémom verejnej správy, ktorý slúži na predloženie ponúk za účelom nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra SR. Tak by sa dala zhrnúť základná definícia tohto nástroja, ktorý predstavuje určité špecifikum v rámci nášho nastavenia systému verejného obstarávania v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie. Hlavné motívy zavedenia elektronického trhoviska sa dajú zhrnúť veľmi jednoducho: zrýchliť proces verejného obstarávania a posilniť princíp hospodárnosti, a dá sa povedať, že tieto ciele elektronické trhovisko viac-menej napĺňa. Od 1. februára 2017 sú účinné nové obchodné podmienky elektronického trhoviska (ďalej aj "OPET") a predmetom tohto článku bude predstavenie tých základných a najvýznamnejších zmien, ako aj námetov na ďalšie zmeny a úpravy OPET vychádzajúcich z aplikačnej praxe...

Elektronické trhovisko - aktuálne zmeny a kde vidieť priestor na ďalšie vylepšenie
Mgr.
Branislav
Hudec
- pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Odbor verejného obstarávania a plní úlohy aj pre Sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, kde dva roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie, následnou prácou pre súkromný sektor získal skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, a to prípravou ponúk a uplatňovaním revíznych postupov. Ďalej svoje skúsenosti s verejným obstarávaním využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Právo vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.
Aké novinky hľadať v nových obchodných podmienkach elektronického trhoviska?
Jeden z prezentovaných dôvodov úpravy OPET sú prípady deformovania hospodárskej súťaže z dôvodu podozrení na uzavretie dohôd obmedzujúcich súťaž - tzv. kartelových dohôd, keď dodávatelia registrovaní na elektronickom trhovisku koordinujú svoje správanie, v dôsledku čoho dochádza k priamemu alebo nepriamemu určovaniu cien tovarov, prác alebo služieb a zakázanému rozdeľovaniu trhu. Jedným z nástrojov, ktorý má tento nežiaduci jav minimalizovať, je zavedenie elektronickej aukcie po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk pri oboch postupoch zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska. V prípade využitia postupu podľa § 109 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO"), t.j. možnosti predbežného akceptovania ponuky s najnižšou cenou, zverejnenej na elektronickom trhovisku v katalógu ponúk, a rovnako aj v prípade postupu podľa § 110 ZVO, keď verejný obstarávateľ zverejní opisný formulár zákazky na elektronickom trhovisku, bude po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk automaticky prednastavená elektronická aukcia ako obligatórny postup v prípade zákaziek na dodanie tovaru. Pri zákazkách na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác bude síce elektronická aukcia automaticky prednastavená, ale verejný obstarávateľ bude mať možnosť ju deaktivovať, t.j. elektronická aukcia bude v týchto prípadoch iba fakultatívna. Do elektronickej aukcie postupujú všetci dodávatelia, ktorí počas lehoty na predkladanie ponúk predložili platnú kontraktačnú ponuku, vrátane toho dodávateľa, ktorého ponuka bola predbežne akceptovaná, ak ide o podlimitnú zákazku s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 ZVO.
Pri použití elektronickej aukcie určí verejný obstarávateľ v objednávkovom formulári aj lehotu začatia elektronickej aukcie, pričom objednávkový formulár plní v tomto prípade funkciu výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Elektronická aukcia začne 15 minút po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk určenej verejným obstarávateľom, a to s prihliadnutím na rozsah času, keď je elektronické trhovisko možné používať na zadávanie zákaziek. Elektronická aukcia trvá 20 minút, s opakovanou možnosťou predĺženia o 2 minúty v prípade, ak dodávateľ ponúkne novú cenu, upravenú smerom nadol počas posledných 2 minút trvania elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa tak po jej prvom predĺžení predĺži o 2 minúty vždy, keď počas jej predĺženia dodávateľ ponúkne novú cenu, a to aj opakovane. Po skončení elektronickej aukcie systém zostaví automatizovaným spôsobom poradie z predložených ponúk. Zavedenie elektronickej aukcie je možné vnímať pozitívne a prax ukáže, či sa nová úprava premení na želaný efekt v podobe ušetrenia verejných financií.
Novú úpravu v rámci nových OPET zaznamenal aj zoznam dodávateľov s kvalifikovanými negatívnymi referenciami, ktorý sa udomácnil pod označením "Blacklist". Tento zoznam bude nahradený zoznamom negatívne hodnotených dodávateľov, pričom dodávatelia budú zaradení na zoznam na odobie 6 mesiacov v prípade, ak im budú udelené 3 negatívne referencie minimálne od dvoch rôznych objednávateľov v období vymedzenom na 12 kalendárnych mesiacov. Tu je možné pozorovať výrazný rozdiel oproti pôvodnému "Blacklistu", keď sa do 1. februára 2017 nebralo do úvahy, v akom časovom rozmedzí dodávateľ získal negatívne referencie, a tak dodávateľ, ktorý bol dlhodobo na základe aktuálnych zákaziek hodnotený pozitívne, bol stále zaradený do tzv. "Blacklistu" na zá­klade dnes už irelevantných negatívnych referencií zo vzdialenej minulosti. V tejto súvislosti nový OPET rozširuje dôvody odstúpenia od zmluvy aj na prípad, keď na zozname negatívne hodnotených dodávateľov je aj niektorý z členov skupiny dodávateľov. Uvedená nová úprava je pozitívnou zmenou z pohľadu dodávateľov registrovaných na elektronickom trhovisk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.