Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ex-ante kondicionalita pre oblasť verejného obstarávania je splnená, časť II.

Dátum:

V minulom čísle časopisu sme si predstavili pojem "ex-ante kondicionalita", ktorá predstavuje niečo ako predbežné podmienky, ktorých splnením Európska komisia podmienila schválenie jednotlivých operačných programov a prijatie základného dokumentu, akým je Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020. Zjednodušene povedané, ide o podmienku, ktorá musí byť splnená, aby bolo možné čerpať prostriedky z eurofondov na projekty v programovom období 2014 - 2020. Jedna z ex-ante kondicionalít dostala pod drobnohľad problematiku verejného obstarávania v podmienkach Slovenskej republiky, pričom v minulom čísle časopisu sme uviedli, že gestorstvo jej plnenia bolo rozdelené medzi Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (plní úlohy Centrálneho koordinačného orgánu pre oblasť fondov EÚ), Úrad pre verejné obstarávanie a Ministerstvo vnútra SR, tiež hlavne, že Európska komisia informovala začiatkom roka 2017 Slovenskú republiku o splnení predmetnej ex-ante kondicionality v plnom rozsahu. Cieľom článku bolo predstaviť jednotlivé kritériá, ktoré tvorili ex-ante kondicionalitu za oblasť verejného obstarávania, tiež pomenovať oblasti a opatrenia, ktoré boli diskutované a hodnotené zástupcami Európskej komisie. V minulom čísle časopisu sme sa vyjadrili, že boli zadefinované štyri kritériá, pričom najrozsiahlejšie bolo kritérium č. 1, ktoré nieslo všeobecný názov "Opatrenia na účinné uplatňovanie pravidiel Európskej únie o verejnom obstarávaní prostredníctvom primeraných mechanizmov". Toto najrozsiahlejšie kritérium pozostávalo až z 13 aktivít, pričom v prvej časti článku sme predstavili päť aktivít, ktoré sa týkali nosnej témy, ako je elektronizácia verejného obstarávania, prijatia nového zákona o verejnom obstarávaní, dohody o spolupráci medzi Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) a Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), na základe ktorej jednotlivé riadiace orgány spolupracujú s ÚVO pri kontrole eurofondových zákaziek. Ďalej sme si vysvetlili účel analýzy rizík, ktoré verejné obstarávanie klasifikuje z pohľadu jeho rizikovosti a nutnosti spolupráce s ÚVO a venovali sme sa aj kontrolným zoznamom, ktoré sú návodom na účinnú a komplexnú kontrolu verejného obstarávania. Tým ale výpočet aktivít nekončí, a tak nastal čas predstaviť zvyšné kritériá a opatrenia, ktoré pokrývajú ďalšie aspekty komplexnej problematiky, akou je verejné obstarávanie...

Ex-ante kondicionalita pre oblasť verejného obstarávania je splnená, časť II.
Mgr.
Branislav
Hudec
- pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Odbor verejného obstarávania a plní úlohy aj pre Sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, kde dva roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie, následnou prácou pre súkromný sektor získal skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, a to prípravou ponúk a uplatňovaním revíznych postupov. Ďalej svoje skúsenosti s verejným obstarávaním využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Právo vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.
Kritérium "Opatrenia na účinné uplatňovanie pravidiel Európskej únie o verejnom obstarávaní prostredníctvom primeraných mechanizmov" - aktivita č. 6 "Vzorové dokumenty"
Prvé kritérium týkajúce sa uplatňovania smerníc Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní pozostáva až z 13 aktivít a pokračovať budeme aktivitou č. 6, ktorá sa týka vzorových alebo modelových dokumentov vo verejnom obstarávaní.
Pôvodným zámerom bolo vytvoriť modelové dokumenty typu vzorové súťažné podklady, ktoré by pokryli najčastejšie sa vyskytujúce predmety zákaziek a uľahčili by tak verejným obstarávateľom celú prípravu procesu zadávania zákazky. Myšlienka však stroskotala, keďže aj v prípade reprezentatívneho zadefinovania najčastejšie sa opakujúcich verejných obstarávaní by súťažné podklady nedokázali zohľadniť jedinečnosť každého predmetu zákazky. Ideálne riešenie ponúkol kompromis, ktorý sa opiera o skutočnosť, že ÚVO z titulu ustanovenia § 168 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") vykonáva tzv.
ex-ante
posúdenie a na základe podnetu vykoná kontrolu návrhu dokumentácie k nadlimitnej zákazke financovanej z fondov EÚ, a to v etape pred vyhlásením verejného obstarávania. Predmetom
ex-ante
posúdenia sú najmä návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov, pričom výsledkom
ex-ante
posúdenia je oznámenie ÚVO obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní. ÚVO vydá oznámenie o súlade alebo nesúlade dokumentov do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. Ak ÚVO v oznámení nekonštatuje súlad všetkých predložených dokumentov so zákonom, označí v oznámení tie časti dokumentov, ktoré nie sú v súlade, pričom uvedie k nesúladu stručné odôvodnenie. Výsledok
ex-ante
posúdenia a dokumenty, na základe ktorých bol záver z
ex-ante
posúdenia vydaný, zverejňuje ÚVO na svojom webovom sídle najneskôr do tridsiatich dní po uzavretí zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania. A akú má spojitosť
ex-ante
posúdenie so vzorovými dokumentmi, napríklad vzorovými súťažnými podkladmi? Skutočnosť, že ÚVO zverejňuje oznámenie o súlade alebo nesúlade dokumentácie k verejnému obstarávaniu na svojom webovom sídle v spojení s povinnosťou verejných obstarávateľov zverejňovať súťažné podklady vo svojom profile, ktorý je verejne prístupný, predstavuje elegantný spôsob "vytvorenia" vzorových súťažných podkladov k širokému spektru rôznych predmetov zákaziek. Jednoducho povedané, súťažné podklady, ktoré prešli
ex-ante
posúdením na ÚVO a neboli predmetom zistení, je možné považovať za verzie súťažných podkladov, ktoré môžu poslúžiť ako vzor alebo inšpirácia, a to napríklad pri nastavení primeraných a nediskriminačných podmienok účasti alebo vhodných kritérií na vyhodnotenie ponúk. Chybičku krásy v tomto modeli predstavuje samotné ustanovenie § 168 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého
ex-ante
posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky, t.j. istotu pri "kopírovaní" opisu predmetu zákazky inšpirácie chtivý verejný obstarávateľ mať nebude. Napriek tomu je možné hodnotiť navrhované opatrenie, ktoré rieši otázku vzorových súťažných podkladov, ako dostačujúce, keďže akékoľvek vytváranie všeobecných vzorových súťažných podkladov by želaný efekt neprinieslo.
V rámci tejto akcie boli zároveň predstavené ďalšie dokumenty, ktoré vydal ÚVO s cieľom uľahčiť verejným obstarávateľom život v spletitej sérii povinností, ktoré určuje zákon o verejnom obstarávaní. Ide napríklad o prehľady informačných povinností, a to informačné povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k publikačnému úradu a ÚVO pri zadávaní nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže, informačné povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k ÚVO pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, prehľad, čo má obsahovať zoznam kompletnej dokumentácie pri jednotlivých postupoch verejného obstarávania od verejnej, cez užšiu súťaž až po priame rokovacie konanie. Všetky uvedené informácie je možné nájsť na webovom sídle ÚVO, takisto ako materiály pre záujemcov (uchádzačov) pojednávajúce o podávaní námietok vrátane vzorového formuláru na podávanie námietok, tiež informáciu o spôsobe zloženia kaucie. V neposlednom rade ÚVO v rámci projektu zverejňovania vzorových materiálov vypracoval prezentácie s audio záznamami k vybraným ustanoveniam zákona o verejnom obstarávaní, ktorých cieľom je ozrejmiť výklad jednotlivých inštitútov a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a prispieť k ich riadnej aplikácii, pričom medzi vybrané inštitúty patrí napríklad časť pojednávajúca o predpokladanej hodnote zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk, určení podmienok účasti, rámcovej dohode, jednotlivých postupoch vo verejnom obstarávaní a veľa ďalších.
Aktivita č. 7 "Príprava jednotných pravidiel"
Predmetná aktivita sa sčasti prekrýva s tou predchádzajúcou, keďže prehľad informačných povinností verejných obstarávateľov, prezentácie s audio záznamami k vybraným ustanoveniam nového zákona o verejnom obstarávaní, materiály objasňujúce proces podávania námietok úzko súvisia s jednotnými pravidlami, ktorých cieľom je unifikácia aplikačnej praxe v oblasti verejného obstarávania, ktorá podlieha častým zmenám. Ďalším dôležitým nástrojom je vydanie "Metodiky zadávania zákaziek", ktorá je publikovaná na webovom sídle ÚVO a je možné ju vnímať ako komentár k jednotlivým inštitútom a postupom vo verejnom obstarávaní, pričom je pravidelne aktualizovaná (aktuálne je platná verzia 3). Metodika zadávania zákaziek je vhodnou pomôckou pre uchádzačov (záujemcov), ako aj pre verejných obstarávateľov. Pozornosť bola venovaná aj metodickým usmerneniam, ktoré ÚVO vydáva podľa § 147 písm. h) zákona o verejn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.