Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

"Excesy?" pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

Dátum:

V praxi sa pri zákazkách s nízkou hodnotou stretávame s paušalizovaným formulárom výzvy na predkladanie ponúk, v ktorom je obsiahnutý opis predmetu zákazky vrátane jeho podrobnejšej špecifikácie, uvedenie kontaktných údajov, na ktoré sa má ponuka predložiť, a kritérium najnižšej ceny za celý predmet zákazky alebo iné kritérium najnižšej ceny (napr. hodinovej sadzby za poskytnutie služby a pod.). V tomto príspevku si dovoľujeme čitateľom predstaviť aj iné možnosti ("excesy?") z tejto paušalizovanej formy postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

"Excesy?" pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
JUDr.
Juraj
Tkáč
Princípy verejného obstarávania aj na zákazky s nízkou hodnotou?
Zákonodarca v ustanovení § 117 ZVO zakotvuje pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou nasledovné: "
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene
."
Citované zákonné ustanovenie môže v sebe evokovať, že pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou je potrebné dodržiavať len princíp hospodárnosti, opak je však pravdou. Z pojmológie ustanovenia § 117 ZVO vyplýva, že aj plnenia, ktoré nedosahujú prahové hodnoty podlimitných zákaziek a ktoré po vecnej stránke nespadajú pod výnimky zakotvené v § 1 ZVO, spadajú pod pojem "zákazka". Z ustanovenia § 10 ZVO vyplýva, že na zákazky (teda aj na zákazky s nízkou hodnotou) sa vzťahujú všetky princípy verejného obstarávania, a teda aj pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Čo znamenajú uvedené princípy pre zákazky s nízkou hodnotou?
Princíp rovnakého zaobchádzania
- verejný obstarávateľ je povinný zaslať všetkým vybratým záujemcom identický text výzvy na predkladanie ponúk. Ak verejný obstarávateľ zverejňuje text výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle alebo inom verejne dostupnom mieste (napr. na svojej úradnej tabuli), je povinný zverejňovať identickú výzvu na predkladanie ponúk, ktorú zaslal vybraným záujemcom. V prípade zákaziek, ktoré sú spolufinancované z prostriedkov EÚ, sa princíp rovnakého zaobchádzania prejavuje v tom, že, okrem už uvedeného, aj text výzvy na predkladanie ponúk, zverejnenej na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk (ďalej "partnerská dohoda"), musí byť identický s textom uverejneným na webovom sídle verejného obstarávateľa a/alebo s textom zaslaným vybraným záujemcom.
Princíp rovnakého zaobchádzania sa však okrem uvedeného vzťahuje aj na proces vyhodnotenia predložených ponúk a verejný obstarávateľ musí vyhodnocovať obsah predložených dokumentov od jednotlivých uchádzačov rovnako. Uvedené znamená, že ak verejný obstarávateľ požaduje u jedného uchádzača vysvetlenie určitej skutočnosti, je povinný toto vysvetlenie žiadať u všetkých uchádzačov, ktorí takúto skutočnosť uvádzajú vo svojich ponukách
Osobitnosť postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou sa, okrem iného, prejavuje aj v tom, že uchádzači majú (okrem prípadov zákaziek, ktoré sú zverejnené na partnerskej dohode) pomerne sťažený prístup k informácii, že verejný obstarávateľ zadáva príslušnú zákazku s nízkou hodnotou. Práve z uvedeného dôvodu niektorí uchádzači ešte v postavení záujemcov posielajú paušálne žiadosti, obsahom ktorých je žiadosť pre verejného obstarávateľa, aby v prípade, ak bude zadávať príslušnú zákazku s nízkou hodnotou, tak zaslal výzvu na predkladanie ponúk aj tomuto žiadateľovi. Máme za to, že práve z princípu rovnakého zaobchádzania vyplýva, že v prípade, ak takýto žiadateľ má v predmete podnikania zapísané činnosti, ktoré sú predmetom zákazky s nízkou hodnotou (a napr. aj na svojej webovej adrese takýto žiadateľ uvádza jednotlivé referencie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.