Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Je výzva na vrátenie eurofondov spôsobilým predmetom konania pred správnym súdom?

Dátum:

V prípade, že správny orgán vydal napadnutý úradný list vo forme výzvy na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších prepisov, nemohol správny orgán zároveň uplatniť svoju rozhodovaciu právomoc, keďže ide o individuálny správny akt, u ktorého absentuje donucovacia zložka výkonu verejnej moci. Ide totiž len o výzvu na dobrovoľné plnenie oznámenej (nie uloženej) povinnosti na základe zistených (iba tvrdených) skutočností. Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. februára 2017, sp. zn. 1 Sžf 87/2015

Je výzva na vrátenie eurofondov spôsobilým predmetom konania pred správnym súdom?
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.
1. Prostredníctvom úradného listu z 21. septembra 2012 s priloženou Žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov z 24. septembra 2012 a Správou o zistenej nezrovnalosti z 21. septembra 2012 (ďalej aj "napadnutý úradný list") Odbor riadenia implementácie projektov, Sekcia environmentálnych programov a projektov žalovaného oznámil žalobcovi, že je povinný uhradiť finančné prostriedky (istinu) poskytnuté tak z prostriedkov Európskej únie (ďalej aj "EÚ"), ako aj z verejných zdrojov Slovenskej republiky.
2. Porušené predpisy na úrovni EÚ, ako aj Slovenskej republiky sú podľa žalovaného nasledujúce:
-
smernica 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby a ďalej
-
zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 25/2006 Z.z.").
3. Prostredníctvom napadnutého úradného listu žalovaný tiež poučil žalobcu, že ak uvedené finančné prostriedky neobdrží v stanovenej lehote, bude následne postupovať v zmysle § 27a ods. 2 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších prepisov (ďalej aj "zákon č. 528/2008 Z.z.").
Takisto ho upozornil, že žalovaný v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z.z. pozastavuje platby na projekt až do vyriešenia uvedenej nezrovnalosti.
Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z.z. v znení relevantnom pre preskúmavanú vec riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť, ak zistí nedostatky [poznámka č. 32a pod čiarou usmerňujúca k čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006] v postupe prijímateľa a partnera pri realizácii pomoci a podpory.
Podľa § 27a ods. 2 zákona č. 528/2008 Z.z. v citovanom znení platí, že ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 1, riadiaci orgán oznámi podnet orgánu podľa osobitného predpisu [poznámka č. 66a pod čiarou usmerňujúca k zákonu č. 25/2006 Z.z.].
II. Konanie na prvostupňovom správnom súde
A)
4. Proti tomuto úradnému listu podal žalobca prostredníctvom právneho zástupcu žalobu z 23. novembra 2012 na Krajský súd v Bratislave.
5. Po opise skutkového stavu žalobca odôvodňoval splnenie zákonných podmienok na preskúmanie napadnutého úradného listu najmä tým, že:
"hoci teda Správa o zistenej nezrovnalosti sama osebe nemá povahu rozhodnutia vydaného v správnom konaní a nemá formálny náležitosti takýchto rozhodnutí, je nevyhnutné s ohľadom na jej účinky vo vzťahu k právnemu postaveniu žalobcu považovať za rozhodnutie správneho orgánu, ktorého obsah má autoritatívny vzťah k jeho adresátovi (žalobcovi), a správny orgán v tomto prípade vystupuje v úlohe vykonávateľa štátnej moci (riadiaceho orgánu pre Operačný program životné prostredie), nie iba v pozícii oznamovateľa."
6. Tiež sa žalobca vyjadril k tvrdenej nezákonnosti napadnutého úradného listu, ako aj postupu žalovaného a požiadal o priznanie odkladu vykonateľnosti napadnutého úradného listu.
B)
7. Na základe žiadosti žalobcu o povolenie odkladu vykonateľnosti napadnutého úradného listu Krajský súd v Bratislave uznesením zo 7. februára 2013, sp. zn. 6 S 2305/2012-270, odložil vykonateľnosť napadnutého úradného listu.
8. Následne Krajský súd v Bratislave ako súd prvého stupňa po preskúmaní žalobou napadnutého úradného listu a konania, ktoré mu predchádzalo, najskôr dospel k záveru, že vyhotovením napadnutého úradného listu žalovaným došlo k zásahu do práv a záujmov žalobcu, osobitný predpis nevylučuje jej preskúmanie správnym súdom, a preto môže byť predmetom súdneho prieskumu podľa Druhej hlavy Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.
Následne krajský súd vyslovil prostredníctvom výrokovej časti záver, že napadnutý úradný list je potrebné zrušiť podľa ustanovenia § 250j ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "OSP") a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie.
9. Po rekapitulácii skutkových zistení a postupov, ktoré predchádzali vydaniu napadnutého úradného listu s poukazom na relevantné ustanovenia zákona č. 528/2008 Z.z., zákona č. 25/2006 Z.z., nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ("nariadenie č. 2988/95"), ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa krajský súd zaoberal nutnosťou konkretizácie predmet zákazky čo do obsahu a rozsahu, ako aj so zákazom rozdeliť predmet zákazky a možnosťou vyčleniť určité tovary (služby) zo zákazky.
Podľa čl. 1 ods. 1 nariadenia č. 2988/95 v citovanom znení na účely ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa týmto prijíma všeobecná úprava týkajúca sa jednotných kontrol a správnych opatrení a sankcií, ktoré sa týkajú protiprávneho konania s ohľadom na právo spoločenstva.
Podľa čl. 1 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 v citovanom znení "nezrovnalosť" je akékoľvek porušenie ustanovenia práva spoločenstva vyplývajúce z konani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.