Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K problematike ponúk s neobvykle nízkou cenou vo verejnom obstarávaní - vo svetle legislatívy slovenskej republiky, európskej únie aj judikatúry súdneho dvora európskej únie

Dátum:

Verejné obstarávanie je oblasťou hospodárskeho života, ktorá spolu s pravidlami pre voľný pohyb tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu vytvára primerané prostredie pre hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu a spolu s nimi vytvára podmienky pre udržateľný rast, zamestnanosť a sociálnu starostlivosť, zvyšovanie životnej úrovne a kvality života.

K problematike ponúk s neobvykle nízkou cenou vo verejnom obstarávaní - vo svetle legislatívy slovenskej republiky, európskej únie aj judikatúry súdneho dvora európskej únie
doc. JUDr.
Mikuláš
Sabo
CSc.,
Katedra obchodného práva Obchodnej fakulty, Ekonomická univerzita v Bratislave.
Nové smernice prijaté v Európskom parlamente v roku 2014 2) boli alebo budú implementované do právnych poriadkov členských krajín v rámci dvojročnej, trojročnej transpozičnej lehoty pre centrálne obstarávanie a 5 mesiacov pre zavedenie povinnej elektronizácie.
Hlavným cieľom prijatých smerníc Európskeho parlamentu a Rady je vyššia efektívnosť a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh, podpora využívania verejného obstarávania pre plnenie cieľov environmentálnej a sociálnej politiky a takisto zvýšenie právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov.
Uvedené smernice Európskej únie sa u nás premietli do zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "ZVO"), ktorý nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia (18. novembra 2015) s tým, že prvý bod v čl. IV nadobudol účinnosť 1. januára 2015, okrem čl. I. až III., ktoré nadobudli účinnosť 18. apríla 2016.
Vyhodnocovanie ponúk vo verejnom obstarávaní
Novoprijatým zákonom1) kritériá určené na vyhodnocovanie ponúk (§ 44 a 45 ZVO) vychádzajú z požiadavky, aby kritériá súviseli s predmetom dodávky a boli v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. Primárnym cieľom takto nastavených kritérií pre vyhodnocovanie ponúk je výber ekonomicky najvhodnejšej ponuky.
Takýto výber sa má dosiahnuť prostredníctvom porovnania najlepšieho pomeru ceny a kvality, čo má vždy zahŕňať prvok ceny alebo nákladov. Nová právna úprava takisto umožňuje hodnotenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky len na základe cenovej alebo nákladovej efektívnosti.
Kvalitatívne kritériá na vyhodnocovanie ponúk by preto mali byť uplatňované popri nákladových kritériách. Týmito kritériami by mohli byť cena alebo prístup založený na nákladovej efektívnosti (napr. prístup spočívajúci v určení nákladov na životný cyklus).
Pojem "náklady na životný cyklus" zahŕňa všetky náklady počas životného cyklu prác, tovarov alebo služieb, pričom môže ísť o náklady na výskum, vývoj, výrobu, dopravu, používanie, údržbu a náklady na likvidáciu po skončení životnosti, ale aj o náklady environmentálneho charakteru, ako je znečistenie prostredia spôsobené ťažbou surovín použitých v produkte alebo spôsobené samotným produktom, jeho výrobou, v prípade, že ich možno vyjadriť v peniazoch a monitorovať. Tieto metódy musí obstarávateľ koncipovať všeobecne, a to tak, že by nemali stanovovať konkrétny postup zadávania zákazky, t.j. nemali by byť "šité" na mieru konkrétnym subjektom.
Nový zákon uvádza aj výpočet zakázaných kritérií na vyhodnocovanie ponúk, ako sú "dĺžka záručnej lehoty, podiel subdodávok, možnosť aplikácie inštitútov zabezpečujúcich zmluvné plnenie, výška zmluvnej pokuty, ďalšie inštitúty zabezpečenia práva, výška úroku z omeškania.
Dôvodom ich zákazu je skutočnosť, že okolnosti, od ktorých závisí uplatnenie týchto kritérií, nemusia nikdy nastať. Nie je preto objektívne o tieto kritériá súťažiť a v aplikačnej praxi by spôsobovali následné problémy.
Pri kritériách a vyhodnocovaní ponúk možno konštatovať, že, majú reflektovať princíp získania najlepšej hodnoty v pomere k vynaloženým finančným prostriedkom, t.j. majú s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.