Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

Dátum:

Dňa 6. mája 2015 vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO") Výkladové stanovisko č. 3/2015 k posudzovaniu potenciálneho konfliktu medzi verejným obstarávateľom, osobou podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO") a uchádzačom (ďalej "Výkladové stanovisko"). Nakoľko ÚVO nezverejnilo Výkladové stanovisko v časti aktuality, v praxi sa stretávame s tým, že tak (verejní) obstarávatelia, ako aj uchádzači neevidujú tento materiál. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli v tomto príspevku dať čitateľom predmetné Výkladové stanovisko do pozornosti a zároveň Výkladové stanovisko aj rozoberáme. Nakoľko ÚVO odkazuje vo Výkladovom stanovisku na materiál "Metodický výklad k problematike konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní", vydaný ako Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu č. 13 z roku 2015 (ďalej aj "Metodický pokyn CKO"), v tomto príspevku sa zaoberáme aj predmetným Metodickým pokynom CKO.

Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
JUDr.
Juraj
Tkáč
Definícia konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní
V súčasnosti účinný zákon o verejnom obstarávaní neobsahuje legálnu definíciu konfliktu vo verejnom obstarávaní.
Základ určenia rozsahu konfliktu vo verejnom obstarávaní je položený v § 40 ZVO. V zmysle § 40 ods. 4 ZVO členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola
a)
uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
b)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
c)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
d)
zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom,
e)
zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie, okrem zákaziek zadávaných výlučne pre vlastné potreby úradu.
V zmysle § 40 ods. 5 ZVO členom komisie nesmie byť ani
a)
osoba blízka osobám uvedeným v odseku 4 písm. a) až d) a
b)
osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
V kontexte vyššie citovaného ustanovenia § 40 ZVO je možné chápať aj definíciu konfliktu záujmom vo verejnom obstarávaní vyjadrenú vo Výkladovom stanovisku. ÚVO uviedlo, že konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní zahŕňa najmä1) situácie, ak osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. ÚVO pri definícii konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní neprebralo definíciu konfliktu záujmov zakotvenú v Metodickom pokyne CKO a išlo nad rámec tohto vymedzenia. V zmysle Metodického pokynu CKO:
"Pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene obstarávateľa, ktoré sú zapojené do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom verejného obstarávania."
Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní tak v zmysle chápania ÚVO zahŕňa:
Možnosť ovplyvnenia výsledku verejného obstarávania
- táto skutková okolnosť zahŕňa prípad, keď osoba môže nastavením súťaže - podmienok účasti, stanovením kritérií na vyhodnotenie ponúk, definovaním predmetu, ovplyvniť výsledok verejného obstarávania. Môže ísť taktiež o prípad, keď osoba priamo ovplyvňuje pohnútku (verejného) obstarávateľa realizovať (verejné) obstarávanie - osoba realizuje ekonomickú analýzu, štúdiu uskutočniteľnosti a pod.
Možnosť ovplyvnenia priebehu verejného obstarávania
- osoba môže zverejnením interných dôverných údajov z verejného obstarávania v procese verejného obstarávania ovplyvniť celý jej priebeh. Môže ísť o prípady, keď osoba informuje o znení dokumentov z verejného obstarávania (súťažné podklady, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania) potenciálnych uchádzačov, resp. táto osoba informuje iné subjekty o zozname subjektov, ktorí si vyžiadali súťažné podklady, podali otázky k súťažným podkladom, žiadosť o nápravu, resp. informuje o okruhu uchádzačov, ktorí podali v užšej súťaži žiadosť o účasť.
Osobu, ktorá má, no nemusí mať formálne prepojenie s verejným obstarávateľom
- pri vymedzení okruhu osôb, ktoré sa môžu dostať do potenciálneho konfliktu záujmov, ÚVO išlo širšie ako text novej smernice 2014/24/EÚ, ktorá v článku 24 zakotvuje ako okruh osôb v možnom konflikte záujmov len zamestnancov (verejného) obstarávateľa a poskytovateľa obstarávacích služieb. Rozhodujúcim tak bude skutkové hľadisko, či táto osoba sa skutočne má možnosť oboznamovať s dokumentmi verejného obstarávania. Môže ísť napríklad o situáciu, keď oficiálne vykonáva verejné obstarávanie jeden subjekt, tento výkon verejného obstarávania však len prikrýva a v skutočnosti výkon zabezpečuje iný subjekt. V kontexte extenzívnejšieho definovania okruhu osôb v potenciálnom konflikte záujmov tak, ako ho chápe európska smernica, máme za to, že toto extenzívnejšie poňatie je správne a je, podľa nášho názoru, súladné aj s ustanovením § 40 ods. 5 písm. b) ZVO. Extenzívnejšie poňatie okruhu osôb je vyjadrené aj v Metodickom pokyne CKO. Sme toho názoru, že v súvislosti s týmto poňatím sa teda prípadná existencia konfliktu záujmov posudzuje tak u fyzickej, ako aj právnickej osoby (napr. obchodnej spoločnosti vykonávajúcej proces verejného obstarávania).
Existenciu priameho alebo nepriameho finančného záujmu, ekonomického záujmu alebo iného osobného záujmu
- priamym záujmom je prípad, keď osoba koná s pohnútkou získania priameho prospechu pre svoju osobu, pod nepriamy záujem je možné subsumovať prípad, keď osoba koná v záujme tretieho subjektu s pohnútkou, že následne po získaní výhody mu táto tretia osoba poskytne sľúbenú výhodu alebo prospech. Pod nepriamy záujem je takisto možné subsumovať pohnútku, keď osoba koná v prospech blízkej alebo inak spriaznenej osoby. Finančným záujmom je konanie smerujúce k získaniu priameho majetkového prospechu, teda smerujúce k zvýšeniu rozsahu majetku osoby (môže ísť teda o peňažné alebo aj o vecné plnenie). Pod ekonomický záujem je možné zahrnúť prípady, keď osoba ako štatutárny orgán umožní priaznivejšie postavenie svojej obchodnej spoločnosti, či už priamo v predmetnej súťaži, alebo interné informácie využije v obchodnom dialógu s konkurenčným partnerom za účelom získania inej zákazky. Za osobný prospech je možné považovať napríklad prípad, v ktorom osoba koná za účelom získania pracovného povýšenia, získania titulu a pod. Práve pri definícii prípadného možného druhu prospechu sa, podľa nášho názoru, môže využiť exemplifikatívna definícia rozsahu konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní, a teda nie je možné vylúčiť aj prípadný iný druh prospechu. V kontexte definovania rozsahu neoprávneného záujmu z verejného obstarávania dávame do pozornosti Metodický pokyn CKO, ktorý pomerne obsiahlo k tejto problematike uvádza:
"Finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem (t.j. záujem odporujúci verejnému záujmu), ktorý možno vnímať ako ohrozenie nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom verejného obstarávania, sa týka najmä:
a)
zamestnancov obstarávateľa, uchádzača/záujemcu a inej fyzickej alebo právnickej o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.