Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Konverzia a zaručená konverzia

Dátum:

Inštitút, ktorý dosiaľ nebol naším právnym poriadkom upravený, je zaručená konverzia. Cieľom nového postupu je zabezpečiť prevod listinnej formy dokumentu na elektronickú a naopak s tým, aby konvertovaný dokument mal rovnaké právne účinky ako pôvodný a bol použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako pôvodný. Zaručenú konverziu bude môcť vykonávať len oprávnená osoba, ktorou môže byť orgán verejnej moci vrátane notárov, poštový podnik poskytujúci univerzálnu poštovú službu a v obmedzenom rozsahu aj advokát. Zaručenú konverziu bude možné vykonávať výlučne zariadením a spôsobom, ktoré zabezpečia zhodu obsahu medzi pôvodným a novým dokumentom. Mnohé dokumenty obsahujú často viaceré bezpečnostné prvky z ochranných dôvodov. Pri zaručenej konverzii budú všetky bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu nahradené bezpečnostnými prvkami, ktoré novovzniknutému dokumentu poskytnú rovnakú alebo vyššiu úroveň bezpečnostných záruk, aké poskytovali bezpečnostné prvky dokumentu pôvodnému. Deklarovať, že obsah skonvertovaného dokumentu je zhodný s obsahom pôvodného dokumentu a že má rovnaké právne účinky, je cieľom tzv. osvedčovacej doložky, neoddeliteľne spojenej s konvertovaným dokumentom. Právna úprava tohto inštitútu je upravená v zákone č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).

Konverzia a zaručená konverzia
Mgr.
Dávid
Štefanka
absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval stáž na právnom oddelení Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Od roku 2006 pôsobil ako právny asistent a neskôr ako právnik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (Slovak Business Agency). Koncipientskú prax vykonával v rokoch 2007 až 2010. Od roku 2010 poskytuje právne služby ako advokát, a to aj v anglickom a poľskom jazyku.
Bc.
Anna
Ziaťková
- študentka magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od októbra 2015 pôsobí ako právna asistentka v advokátskej kancelárii Štefanka Partners. Ovláda anglický jazyk.
Inštitút elektronickej konverzie má, podľa nášho názoru, veľkú budúcnosť v oblasti elektronického verejného obstarávania, kde musia byť všetky dokumenty predložené elektronicky s povahou originálu. Práve elektronická konverzia tak môže slúžiť ako nástroj pre predloženie rôznych potvrdení, ktoré sa vyhotovujú len v listinnej forme, vo forme elektronického dokumentu.
Vybrané problémy zo zákona o e-Governmente
Pri prijatí zákona o elektronickom podpise v roku 2002 sa novelizoval § 40 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého sa zrovnoprávnili právne úkony urobené elektronickými prostriedkami s právnymi úkonmi v klasickej listinnej podobe a kvalifikovanému elektronickému podpisu sa priznali účinky vlastnoručného podpisu, najmä pokiaľ išlo o podanie alebo doručenie elektronickými prostriedkami. Vo štvrtej časti zákona o e-Governmente sú upravené podmienky konverzie a zaručenej konverzie, na základe ktorých sa zrovnoprávnila elektronická forma dokumentu s listinnou (papierovou) podobou. Konverziu zákon definuje ako postup: pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného elektronického dokumentu pretransformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe alebo dokument v listinnej podobe pretransformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu, prípadne elektronický dokument transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu, ktorý má však iný formát, ako mal pôvodný elektronický dokument. Zaručenou konverziou je konverzia vykonaná postupom pre zaručenú konverziu, môže ju však vykonávať iba osoba oprávnená na vykonanie zaručenej konverzie. Súčasťou dokumentu vzniknutého zaručenou konverziou je osvedčovacia doložka upravená v § 37 zákona o e-Governmente, ktorá musí obsahovať zákonom ustanovené náležitosti. Piata časť zákona v rozsahu ustanovení § 40 až 48 obsahuje vymedzenie pojmov; jej obsahom je úhrada orgánom verejnej moci. Zákon v tejto časti definuje pojmy, ako sú úhrada, poskytovateľ úhrady, prijímateľ úhrady, hromadná úhrada, pokyn na úhradu a informácia o úhrade. Cieľom ustanovení o úhrade platieb orgánom verejnej moci je nielen upraviť spôsob platenia on-line, ale najmä skrátiť čas medzi momentom zadania pokynu na úhradu a momentom, v ktorom sa orgán dozvie o tom, že platba bola uhradená. Na tento účel sa zavádza inštitút akreditovaného platcu a mechanizmus pokynu na úhradu a zaručenej informácie o úhrade. Zároveň sa zavádza inštitút pokynu na úhradu a inštitút zaručenej informácie o úhrade, pričom v rámci úpravy rozlišuje dva spôsoby úhrady platby, a to vykonanie úhrady prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a vykonanie úhrady prostredníctvom akreditovaného platcu. Vzhľadom na odlišnosti pri prístupe k elektronickým službám a plateniu platieb cez integrované obslužné miesto a prostredníctvom akreditovaného platcu zákon o e-Governmente v samostatných paragrafoch (§ 43 a § 44) upravuje spôsob, akým sa tieto úhrady realizujú, a postup, ako sa vykonávajú. Oba spôsoby sú si veľmi podobné a v princípoch rovnaké. Cieľom zavedenia referenčných registrov (§ 49 až § 55) je umožniť zdieľanie a využívanie údajov medzi informačnými systémami orgánov verejnej moci a ich poskytovanie pre právne účely. Prostredníctvom referenčných registrov sa zabezpečí, aby fyzické osoby a právnické osoby nemuseli predkladať pre účely konania informácie, ktoré sa už vedú v referenčných registroch (princíp "jedenkrát a dosť"). Ak orgány verejnej moci pre výkon verejnej moci potrebujú údaje o subjektoch evidencie, ktoré sú referenčnými údajmi, potom ich musia získavať z referenčných registrov. Ide vlastne o podporu jednej zo základných zásad elektronického výkonu verejnej moci, ktorá spočíva v tom, že "
štát sa chápe ako jeden subjekt a nevyžaduje predloženie informácií, ktorými už jeho orgány disponujú
".
Komentár k § 35 zákona o e-Governmente o konverzii a zaručenej konverzii
Prvé ustanovenia štvrtej časti zákona o e-Governmente v § 35 vymedzujú pojmy, ako sú konverzia a zaručená konverzia, ktoré boli dosiaľ upravené len čiastočne v zákone č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov. Cieľom zavedenia zaručenej konverzie je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi tak, aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument. Konverzia, ako aj zaručená konverzia budú nevyhnutné v procese zavádzania výkonu verejnej moci elektronicky napríklad v prípadoch, keď prílohami elektronického podania budú také potvrdenia, oprávnenia, zmluvy a pod., ktoré existujú z minulosti len v listinnej podobe a bude ich treba prekonvertovať do elektronického dokumentu, prípadne naopak, resp. bude potrebné elektronický dokument, ktorý už nebude možné v danom čas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.