Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Materiál európskej komisie o revíznych postupoch - správa komisie európskemu parlamentu a rade o účinnosti smernice 89/665/ehs a smernice 92/13/ehs zmenených smernicou 2007/66/es, pokiaľ ide o postupy preskúmania v oblasti verejného obstarávania

Dátum:

Dňa 24.01.2017 vydala Európska komisia dlho očakávaný materiál o stave revíznych postupov vo verejnom obstarávaní. Z uvedeného materiálu sa dá pomerne jasne vyčítať zhodnotenie pohľadu Európskej komisie na stav právnej úpravy revíznych postupov na úrovni komunitárnej právnej úpravy. Zo záverov uvedeného materiálu vyplýva, že na komunitárnej úrovni nás v dohľadnej dobe nečakajú žiadne zmeny.

Materiál európskej komisie o revíznych postupoch - správa komisie európskemu parlamentu a rade o účinnosti smernice 89/665/ehs a smernice 92/13/ehs zmenených smernicou 2007/66/es, pokiaľ ide o postupy preskúmania v oblasti verejného obstarávania
JUDr.
Juraj
Tkáč
Materiál je redakčne krátený a kompletný materiál je dostupný na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0028&from=EN.
Smernicami o opravných prostriedkoch sa umožňuje podanie návrhov na začatie konania pred podpisom zmluvy (opravné prostriedky pred zadaním zákazky), ako aj po jej podpise (opravné prostriedky po zadaní zákazky). Opravné prostriedky pred zadaním zákazky zahŕňajú právo na predbežné opatrenia, povinnú odkladnú lehotu medzi rozhodnutím o zadaní zákazky a uzatvorením zmluvy a požiadavku na pozastavenie postupu zadávania zákazky, kým sa odvolanie skúma, s cieľom zabrániť zadaniu zákazky. Cieľom opravných prostriedkov po zadaní zákazky je vyhlásiť existujúcu zmluvu za neplatnú a/alebo poskytnúť náhradu (najmä škôd) dotknutým stranám po podpise predmetnej zmluvy. K ďalším kľúčovým prvkom smerníc o opravných prostriedkoch navyše patrí automatické informovanie uchádzačov o dôvode, prečo neuspeli, o režime lehôt na začatie konania a o alternatívnych sankciách (konkrétne skrátenie trvania zmluvy alebo uloženie pokút) v prípade, že vyhlásenie zmluvy za neplatnú nie je vhodné.
V smerniciach o opravných prostriedkoch sa ustanovuje, že Komisia skúma ich vykonávanie a predkladá Európskemu parlamentu a Rade správy o ich účinnosti, najmä pokiaľ ide o alternatívne sankcie a lehoty zavedené smernicou 2007/66/ES. Okrem toho bolo v roku 2013 prijaté rozhodnutie vykonať hodnotenie týchto smerníc v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) Komisie. Táto správa sa predkladá Európskemu parlamentu a Rade s cieľom splniť zákonnú povinnosť predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade a oznámiť výsledky hodnotenia REFIT. V pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe, sú uvedené ďalšie podrobnosti o uskutočnenom hodnotení.
V súčasnosti v členských štátoch neexistuje žiadny systém monitorovania a hodnotenia opravných prostriedkov platný v celej EÚ. Údaje o opravných prostriedkoch týkajúcich sa verejných zákaziek prekračujúcich prahové hodnoty, ktoré boli predložené v jednotlivých členských štátoch, sa nezhromažďujú štruktúrovaným, koherentným a systematickým spôsobom, ktorý by umožnil analýzu výsledkov získaných automatickým a jednoducho porovnateľným spôsobom. Z tohto dôvodu sú správne merania alebo odhad účinkov smerníc o opravných prostriedkoch náročné a vyžadujú si ďalšie kroky (napr. jednorazový zber údajov a manuálnu analýzu, ako to bolo v prípade tohto hodnotenia).
Vykonávanie zo strany členských štátov
Smernice o opravných prostriedkoch v celom rozsahu transponovali všetky členské štáty. Napriek tomu sa pri transpozícii meniacej smernice 2007/66/ES zistili značné a rozšírené oneskorenia (podrobnosti sú uvedené v prílohe 5 k pracovnému dokumentu útvarov Komisie). Vzhľadom na minimálnu harmonizáciu zavedenú smernicami o opravných prostriedkoch členské štáty s ohľadom na svoje právne tradície prijali vnútroštátne pravidlá rôzneho rozsahu a charakteru.
V dôsledku toho boli v každom členskom štáte zriadené rôzne orgány zodpovedné za preskúmanie. Správny orgán zodpovedný za preskúmanie verejných obstarávaní, či už špecializovaný, alebo nešpecializovaný, existuje v 14 členských štátoch. V ostatných členských štátoch je za preskúmanie postupov verejného obstarávania zodpovedný existujúci orgán súdneho preskúmania.
Všetky členské štáty požadujú, aby bol postup preskúmania dostupný pre každého, kto má alebo mal záujem o získanie konkrétnej zákazky a kto bol údajným porušením poškodený alebo komu z uvedeného porušenia vyplýva riziko, že poškodený bude. Niektoré členské štáty okrem toho stanovujú aj to, že na začatie postupu preskúmania sú oprávnené združenia alebo orgány, ktoré nekonajú ako hospodárske subjekty. Môžu sem patriť odborné združenia alebo orgán na ochranu hospodárskej súťaže.
Vo všetkých členských štátoch existujú aj ustanovenia o troch povinných druhoch opravných prostriedkov (predbežné opatrenia, zrušenie rozhodnutí a náhrada škody), ale ich prístup sa v závislosti od príslušných právnych tradícií výrazne líši.
V prípade ostatných kľúčových prvkov smerníc o opravných prostriedkoch je situácia takáto:
-
Všetky členské štáty stanovujú automatické informovanie uchádzačov v čase prijatia rozhodnutia o zadaní zákazky o dôvodoch, prečo neuspeli.
-
Všetky členské štáty uplatňujú minimálnu odkladnú lehotu podľa požiadaviek smerníc o opravných prostriedkoch. V rade prípadov bola ustanovená dlhšia odkladná lehota, ako je minimálna odkladná lehota ustanovená v týchto smerniciach.
-
Všetky členské štáty stanovujú neplatnosť v prípade, že verejný obstarávateľ/obstarávateľ zadáva zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v databáze Tenders
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.