Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Môže vôbec tretia osoba nedisponovať kapacitami, ktoré poskytuje uchádzačovi?

Dátum:

Ostatným trendom začínajúcim sa vyskytovať vo viacerých ponukách vo verejnom obstarávaní je model, keď tretia osoba poskytujúca kapacity pre splnenie určitej podmienky účasti pre uchádzača priamo v ponuke deklaruje, že priamo týmito kapacitami nedisponuje, ale tieto kapacity má na účely plnenia príslušnej zákazky len poskytnuté iným subjektom. V tomto príspevku sa zamýšľame nad skutočnosťou, či vôbec takýto model je súladný s právnou úpravou verejného obstarávania tak na národnej, ako aj komunitárnej úrovni. Uvedená problematika nebola v čase písania tohto príspevku zo strany Úradu pre verejné obstarávanie riešená v podobe rozhodnutia o námietkach ani v podobe metodického usmernenia.

Môže vôbec tretia osoba nedisponovať kapacitami, ktoré poskytuje uchádzačovi?
JUDr.
Juraj
Tkáč
Popis vymysleného skutkového stavu
Keďže problematika popísaná v úvode tohto príspevku je pomerne zložitá, s cieľom jednoduchšieho pochopenia si na úvod dovoľujeme načrtnúť popis modelového skutkového stavu.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO") ustanovil podmienku účasti v podobe vyžadovania kľúčového experta, na ktorého sú kladené kvalifikačné predpoklady v podobe vzdelania a praxe.
Uchádzač spoločnosť A nedisponuje uvedeným požadovaným expertom. Konateľ spoločnosti A sa však pozná priamo s generálnym riaditeľom slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti B. Spoločnosť B realizovala viacero projektov, ktoré svojím obsahom zodpovedajú požiadavke na kľúčového experta. Po krátkej dobe ako vhodného experta identifikujú osobu Janka Hraška. Keďže Janko Hraško pôsobil na projektoch pod hlavičkou spoločnosti B, tak generálny riaditeľ nadnárodnej spoločnosti B, ako aj konateľ spoločnosti A sú v tom, že ide o kapacity spoločnosti B, a teda podpíšu zmluvu o poskytnutí kapacít medzi spoločnosťou A B a v jednotnom európskom dokumente identifikujú ako kľúčového experta Janka Hraška ako osobu, ktorej kapacity poskytuje spoločnosť B.
Po elektronickej aukcii sa umiestni ponuka spoločnosti A na prvom mieste a verejný obstarávateľ tak postupom v súlade s § 55 ods. 1 ZVO vyzve uchádzača A na predloženie dokladov k splneniu podmienok účasti.
V spoločnosti B pri príprave dokumentov zistia, že Janko Hraško pôsobí a vždy aj pôsobil pre spoločnosť B ako tzv.
freelancer
, teda služby poskytoval externe ako nájomný expert, a to ako živnostník. Keďže Janko Hraško odmieta na účely tejto zákazky sa v spoločnosti B zamestnať, neostáva spoločnosti B nič iné, len odkryť karty a priznať, že Janko Hraško nie je jej zamestnanec, ale z pohľadu predpisov verejného obstarávania je Janko Hraško v postavení hospodárskeho subjektu, teda v postavení podnikateľa. Uchádzač A ani spoločnosť B nemajú iného experta, a teda otázku, ktorú teraz musí verejný obstarávateľ, resp. komisia na vyhodnotenie ponúk rozlúsknuť, je tá skutočnosť, či môže byť takýto model vôbec akceptovateľný, teda či môže subjekt v postavení tretej osoby preukazovať svoje kapacity iným hospodárskym subjektom, a ak áno, u koho sa následne skúma splnenie podmienok osobné postavenia, ktoré musí tretia osoba poskytujúca svoje kapacity spĺňať.
Okrem uvedeného prípadu sme sa v praxi stretli na­príklad s modelom, keď sa vyžadovalo v rámci podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti preukázanie dispozície určitého strojného vybavenia a subjekt v postavení tretej osoby nemá uvedenú technológiu vo vlastníctve, no na účely plnenia príslušnej zákazky má na uvedený čas uzavretú nájomnú zmluvu. V tomto príspevku sa pokúsime zodpovedať aj na uvedenú otázku.
Právna úprava prísľubu tretej osoby
Právna úprava režimu splnenia podmienok účasti je obsiahnutá tak v § 33 ZVO upravujúcom režim podmienok účasti tzv. ekonomického a finančného postavenia, ako aj v § 34 ZVO, v ktorom je upravený režim podmienok účasti technickej a odbo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.