Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Možnosť obmedzenia využívania tretích osôb pri preukazovaní splnenia podmienok účasti / povinnosť opakovať elektronickú aukciu

Dátum:

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo 7. apríla 2016 vo veci C-324/14

Možnosť obmedzenia využívania tretích osôb pri preukazovaní splnenia podmienok účasti / povinnosť opakovať elektronickú aukciu
JUDr.
Juraj
Tkáč
Význam vo vzťahu k obmedzeniu využívania tretích osôb pre preukázanie splnenia podmienok účasti
Článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v spojení s článkom 44 ods. 2 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že:
priznávajú každému hospodárskemu subjektu právo spoliehať sa pri určitej zákazke na využitie spôsobilostí iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má, ak sa verejnému obstarávateľovi preukáže, že záujemca alebo uchádzač skutočne bude mať k dispozícii zdroje uvedených subjektov, ktoré sú potrebné na vykonanie tejto zákazky, a
nie je vylúčené, že vzhľadom na predmet dotknutej zákazky a jej účely môže byť výkon uvedeného práva za osobitných okolností obmedzený. To je najmä prípad, keď spôsobilosti, ktoré má tretí subjekt a ktoré sú potrebné na výkon tejto zákazky, nemožno previesť na záujemcu alebo uchádzača, takže sa uvedený záujemca alebo uchádzač môže spoliehať na uvedené spôsobilosti len vtedy, ak sa tretí subjekt priamo a osobne zúčastňuje na vykonaní uvedenej zákazky.
Článok 48 ods. 2 a 3 smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že vzhľadom na predmet určitej zákazky a jej účely verejný obstarávateľ za osobitných okolností môže na účely riadneho vykonania tejto zákazky v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách výslovne uviesť presné pravidlá, na základe ktorých sa hospodársky subjekt môže spoľahnúť na využitie spôsobilostí iných subjektov za predpokladu, že tieto pravidlá súvisia s predmetom a účelom uvedenej zákazky a sú im primerané.
Význam vo vzťahu k povinnosti opakovať elektronickú aukciu
Zásada rovnosti zaobchádzania a zásada zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, uvedené v článku 2 smernice 2004/18, sa majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú vyhlásenie elektronickej aukcie za neplatnú a zopakovanie tejto aukcie, na ktorú nebol pozvaný hospodársky subjekt, ktorý predložil prijateľnú ponuku, a to aj v prípade, že nemožno určiť, či by účasť vylúčeného subjektu zmenila výsledok aukcie.
Rozhodnutie
V decembri 2013 správa čistenia mesta Varšava začala postup zadávania verejnej zákazky týkajúci sa komplexného mechanického čistenia vozoviek mesta Varšava v letnom a zimnom období v rokoch 2014 až 2017. Pri tejto zákazke čistenie v zimnom období v podstate pozostáva z predchádzania námraze a jej odstraňovania posypom a použitím snehových pluhov na rôzne kategórie komunálnych vozoviek, zatiaľ čo čistenie v letnom období pozostáva zo zametania a čistenia vozoviek vodou.
Správa čistenia mesta Varšava si zvolila verejné obstarávanie ukončené elektronickou aukciou. Predmet uvedenej zákazky sa rozdelil na osem častí zodpovedajúcich jednotlivým mestským štvrtiam Varšavy, ktoré umožňujú každému uchádzačovi predložiť ponuku na celú zákazku alebo predložiť čiastočnú ponuku.
V špecifikáciách sa uvádzalo, že každý uchádzač musí na účely preukázania technickej spôsobilosti predložiť zoznam služieb zimnej údržby komunikácií mokrou technológiou, ktoré poskytoval v posledných troch rokoch pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto služby museli mať minimálnu celkovú hodnotu 1 000 000 poľských zlotých (PLN) (približne 224 442 eur) pre každú z ôsmich častí predmetnej zákazky. V dôsledku toho uchádzač predkladajúci ponuku na celú zákazku musel preukázať poskytnutie služieb minimálne v hodnote 8 000 000 PLN (približne 1 795 537 eur).
Po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v
Úradnom vestníku Európskej únie
sa Partner uchádzal o celú uvedenú zákazku tvrdiac, že posledné tri roky zabezpečoval poskytovanie štrnástich služieb, pričom pri dvanástich službách uvádzal vlastnú skúsenosť a pri dvoch službách skúsenosť PUM sp. z o. o. (ďalej aj "PUM") so sídlom v Grudziądz (Poľsko), meste nachádzajúcom sa asi 230 km od Varšavy.
Okrem toho, k ponuke pripojil prísľub PUM, podľa ktorého táto spoločnosť poskytne svoju spôsobilosť Partner najmä poskytnutím poradenských služieb zahŕňajúcich, okrem iného, preškolenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.