Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrat ku kontraktačnej povinnosti vo verejnom obstarávaní

Dátum:

V ostatnom čísle časopisu sme publikovali článok rozoberajúci existenciu/neexistenciu kontraktačnej povinnosti verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa ako výsledku rozhodnutia realizovať postup verejného obstarávania a jeho realizácie. V článku sme prezentovali názor o (nepísanej) existencii kontraktačnej povinnosti verejného obstarávateľa za podmienky (ako conditio sine qua non), že neexistuje zákonný dôvod na zrušenie verejného obstarávania. Boli sme po vydaní časopisu upozornení na rozhodnutie Rady úradu ("Rada"), ktoré má vykazovať odlišný názor na túto otázku.

Návrat ku kontraktačnej povinnosti vo verejnom obstarávaní
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii Revický a partneri, Bratislava, spolupracujúcou so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o., kde zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania. Počas dlhoročnej praxe u jedného z najväčších verejných obstarávateľov nadobudol tiež rozsiahle skúsenosti s obstarávaním významných projektov v oblasti dopravy, infraštruktúry a informačných technológií. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Po preštudovaní úvah Rady v rozhodnutí zo 7.11.2016 č. 18365-9000/2016 sme však dospeli k presvedčeniu, že závery prijaté Radou a úvahami prezentovanými v príspevku "Kontraktačná povinnosť vo verejnom obstarávaní" sú skôr komplementárne, ako vzájomne sa vylučujúce k tým našim. V spomínanom článku sme konštatovali, že z povahy vyhlásenia verejného obstarávania ako právneho úkonu smerujúceho k uzatvoreniu zmluvy je možné prijať záver, že existuje kontraktačná povinnosť verejného obstarávateľa za predpokladu, že nejestvuje zákonný dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.
Uvedené sme konštatovali povahe verejného obstarávania ako prejavu vôle uzatvoriť zmluvu, ak bude obdržaná vhodná ponuka. Je však pravda, že vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ [bod 41 rozhodnutia Súdneho dvora EÚ C-92/00,
Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) proti Stadt Wien; Kauppatalo
] kontraktačná povinnosť vo verejnom obstarávaní výslovne stanovená nie je, no na druhej strane sme konštatovali, že verejné obstarávanie je nutné zákonným spôsobom ukončiť. Zrušenie použitého postupu verejného obstarávania (odvolanie výzvy na uzatvorenie zmluvy) však musí byť výnimočným prípadom založeným na závažných dôvodoch v zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ zo 16. septembra 1999, vo veci C-27/98, Fracasso a Leitschutz, body 23 a 25, o to viac, ak by takéto rozhodnutie (v zmysle neskoršej judikatúry) bolo v rozpore s článkom 41 ods. 1 a článkom 43 už neplatnej smernice 2004/18. Článok 41 ods. 1 smernice 2004/18 pritom ukladal povinnosť čo najskôr informovať o rozhodnutí v rozhodnutiach prijatých v súvislosti s uzatvorením rámcovej dohody, so zadaním zákazky alebo s prijatím do dynamického obstarávacieho systému vrátane dôvodov každého rozhodnutia o neuzatvorení rámcovej dohody alebo nezadaní zákazky, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaže, alebo s opätovným začatím konania alebo pri použití dynamického obstarávacieho systému, a článok 43 tejto smernice ukladá povinnosť uviesť tieto dôvody v zápisnici, ktorá musí byť vyhotovená pre každú (verejnú) zákazku. To znamená, že rozhodnutie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky musí byť oznámené bezodkladne a že musí byť v súlade so zápisnicami vyhotovovanými v priebehu verejného obstarávania. V opačnom prípade je totiž porušená zásada transparentnosti vyžadujúca predvídateľnosť rozhodnutí prijatých verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi a narúšala by legitímne očakávania hospodárskych subjektov zúčastnených postupu verejného obstarávania. V tomto kontexte sa potom mohla zdať protichodná časť rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie ("Rada") v prejednávanej veci 18365-9000/2016, kde Rada, okrem iného, uviedla, že:
"
Na tomto mieste však Rada považuje za potrebné zdôrazniť, že výrok tohto rozhodnutia nezaväzuje kontrolovaného pristúpiť v predmetnej užšej súťaži k uzavretiu zmluvy. Tento výrok totiž reflektuje skutočnosť, že v predmetnom odvolacom konaní dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, uvedené kontrolovaným, Rada posúdila ako nezákonné, resp. nepreukázané, ktoré neobstoja v kontexte princípov verejného obstarávania. Uvedené však automaticky neznamená, že kontrolovaný nie je oprávnený predmetnú užšiu súťaž opätovne zrušiť, ak v súlade s princípmi verejného obstarávania preukáže existenciu zákonného dôvodu na jej zrušenie."
Ako sme už uviedli, sme však toho názoru, že tento názor je komplementárny k nášmu názoru o existencii kontraktačnej povinnosti verejného obstarávateľa, ak neexistuje zákonný dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky. Rada totiž, podľa nášho názoru, prezentovala len to, že v čase rozhodovania vo veci samej bol dôvod na zrušenie nezákonný a že ak po odstránení protiprávneho stavu nastane zákonný dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky, je možné opätovne pristúpiť k zrušeniu. Za rozhodujúci okamih v posudzovanom prípade Rada absolútne správne považovala oznámenie kontrolovaného, že prijíma ponuku navrhovateľa. Od tohto okamihu mohol mať totiž navrhovateľ oprávnené legitímne očakávania, že s ním bude uzavretá zmluva. Logickým výrokom potom je odstránenie protiprávneho stavu opätovným vykonaním toho úkonu kontrolovaného, ktorý bol postihnutý rozporom s týmto zákonom, keďže len tento enunciát môže poskytnúť ochranu porušeným právam, zjednať nápravu tohto porušenia a zachovať
effet utile
smernice 89/665/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác. Rada tak len dodala, že kontrolovaný môže opätovne pristúpiť k zrušeniu verejného obstarávania, ale len v prípade, ak nastanú skutočnosti odôvodňujúce zrušenie verejného obstarávania, výslovne uvedené v § 46 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré však musí kontrolovaný transparentne odôvodniť a preukázať. Dodávame, že ak sa tak nestane, teda že nenastanú zákonné dôvody pre zrušenie verejného obstarávania, je jediným logickým krokom uzatvorenie zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. Ak by plynutím času prišlo k situácii, že už nie je možné zmluvu uzatvoriť (z rozličných dôvodov, ktoré však musia byť zákonné), ide o situáciu predpokladanú § 46 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade však prichádza, podľa nášho názoru, do úvahy nárok na náhradu škody v prípade zavineného alebo úmyselného správania verejného obstarávateľa, čo je však už otázka na samostatný článok.
K samotnému rozhodnutiu vo veci 18365-9000/2016 zo 7.11.2016
V prípade prejednávanom Radou vo veci 18365-9000/2016, Rada po preskúmaní predloženej dokumentácie kontrolovaného a adminis
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.