Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch júl – august 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

 

Dátum podania návrhu

Číslo prípadu

Názov podávateľa návrhu

Téma

6. apríla 2021 zverejnené 19. júla 2021

Vec C-214/21

Consiglio di Stato (Taliansko)

Článok 10 písm. h) smernice 2014/24/EÚ

6. apríla 2021 zverejnené 19. júla 2021

Vec C-213/21

Consiglio di Stato (Taliansko)

Článok 10 písm. h) smernice 2014/24/EÚ

28. apríla 2021 zverejnené

9. augusta 2021

Vec C-275/21

Bundesverwaltungsgericht (Rakúsko)

Vydanie predbežného opatrenia, ktoré je na vnútroštátnej úrovni v Rakúsku upravené aj ako konanie na Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správny súd, Rakúsko), stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 89/665/EHS, zmenenej smernicou 2014/23/EÚ

28. apríla 2021 zverejnené

9. augusta 2021

Vec C-274/21

Bundesverwaltungsgericht (Rakúsko)

Vydanie predbežného opatrenia, ktoré je na vnútroštátnej úrovni v Rakúsku upravené aj ako konanie na Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správny súd, Rakúsko), stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 89/665/EHS (1), zmenenej smernicou 2014/23/EÚ

10. mája 2021 zverejnené 16. augusta 2021

Vec C-298/21

Curtea de Apel Brașov (Rumunsko)

Zásada slobodného poskytovania služieb podľa článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článok 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004

21. mája 2021 zverejnené

9. augusta 2021

Vec C-316/21

Raad van State (Belgicko)

Článok 63 ods. 1 druhý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (1) z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES

 
 
Vec C-214/21
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
6. apríla 2021, zverejnené 19. júla 2021
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania Consiglio di Stato
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobca v prvom stupni a sťažovateľ: Italy Emergenza Cooperativa Sociale
Odporca: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Vedľajší účastník konania: ANPAS - Associazione Nazio­nale Pubbliche Assistenze Odv
Prejudiciálna otázka
Bráni článok 10 písm. h) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. V EÚ L 94, 2014, s. 65) - spolu s odôvodnením 28 tejto smernice - vnútroštátnym právnym predpisom, podľa ktorých pohotovostné a záchranné dopravné zdravotné služby možno prednostne priamo zadať iba dobrovoľníckym organizáciám - za predpokladu ich zápisu po dobu najmenej šesť mesiacov v Jednotnom národnom registri tretieho sektora a tiež zapojenia v sieti združení a akreditácie v súlade s regionálnou právnou úpravou v tejto oblasti (pokiaľ existuje) a za podmienky, že takéto zadanie zabezpečí poskytovanie predmetnej služby v rámci účinného systému prispievania k sociálnemu cieľu a dosahovania cieľov solidarity v podmienkach hospodárskej efektívnosti a vhodnosti, ako aj v súlade so zásadami transparentnosti a zákazu diskriminácie - pričom medzi možnými poskytovateľmi predmetných služieb neuvádzajú iné neziskové organizácie, konkrétne sociálne družstvá ako sociálne podniky nesledujúce účel dosiahnutia zisku, vrátane sociálnych družstiev, ktoré svojim členom vyplácajú refundáciu za činnosť všeobecného záujmu podľa článku 3 ods. 2a legislatívneho dekrétu 112/2017?
Vec C-213/21
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
6. apríla 2021, zverejnené 19. júla 2021
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania Consiglio di Stato
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobca v prvom stupni a sťažovateľ: Italy Emergenza Cooperativa Sociale
Odporca: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani
Prejudiciálna otázka
Bráni článok 10 písm. h) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú.v. EÚ L 94, 2014. s. 65) - spolu s odôvodnením 28 tejto smernice - vnútroštátnym právnym predpisom, podľa ktorých pohotovostné a záchranné dopravné zdravotné služby možno prednostne priamo zadať iba dobrovoľníckym organizáciám - za predpokladu ich zápisu po dobu najmenej šesť mesiacov v Jednotnom národnom registri tretieho sektora a tiež zapojenia v sieti združení a akreditácie v súlade s regionálnou právnou úpravou v tejto oblasti (pokiaľ existuje) a za podmienky, že takéto zadanie zabezpečí poskytovanie predmetnej služby v rámci účinného systému prispievania k sociálnemu cieľu a dosahovania cieľov solidarity v podmienkach hospodárskej efektívnosti a vhodnosti, ako aj v súlade so zásadami transparentnosti a zákazu diskriminácie - pričom medzi možnými poskytovateľmi predmetných služieb neuvádzajú iné neziskové organizácie, konkrétne sociálne družstvá ako sociálne podniky nesledujúce účel dosiahnutia zisku?
Vec C-275/21
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
28. apríla 2021, zverejnené 9. augusta 2021
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania Bundesverwaltungsgericht
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Navrhovateľka: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.
Odporkyne: Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH
Prejudiciálne otázky
1. Je konanie o vydaní predbežného opatrenia, ktoré je na vnútroštátnej úrovni v Rakúsku upravené aj ako konanie na Bundesverwaltungsgericht (Spolkový správny súd, Rakúsko), stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú.v. ES L 395, 1989, s. 33; mim. vyd. 06/001, s. 246) (ďalej len "smernica 89/665/EHS), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú.v. EÚ L 94, 2014, s. 1) (ďalej len "smernica 2014/23/EÚ), pričom v tomto konaní možno dosiahnuť napríklad aj dočasný zákaz uzatvárania rámcových dohôd alebo uzatvárania zmlúv o dodávke tovaru, sporom týkajúcim sa občianskej alebo obchodnej veci podľa článku 1 ods. 1nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú.v. EÚ L 351, 2012, s. 1)? Je také konanie o vydaní predbežného opatrenia p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.